პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი,- სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის შემაჯამებელი ოქმისსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში – პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - სამსახურში მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები
გამოქვეყნების თარიღი:2018-04-25 16:52:25