2020-10-15

დოქტორანტ ნათია სურმანიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020  წლის 19 ნოემბერს, 12:00 საათზე  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნათია სურმანიძის სადისერტაციო ნაშრომის: „ ინსტიტუციური რეფორმები საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში“, საჯარო დაცვა (მაღლივი კორპუსი, აუდიტორია #206).
სამეცნიერო ხელმძღვანელი:    ასოცირებული პროფესორი ჯემალ ხარიტონაშვილი 
სადისერტაციო  ნაშრომის დაცვის  კომისიის წევრები:  პროფესორი   რევაზ  გველესიანი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი რამაზ აბესაძე (პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორი), ასოცირებული პროფესორი  ლელა ბახტაძე, ასოცირებული პროფესორი გივი ბედიანაშვილი, ასოცირებული პროფესორი თამაზ ზუბიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი შოთა ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი ეკა სეფაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ბერიშვილი, ასოცირებული პროფესორი ნაზირა კაკულია  (მოადგილე), ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ჩიქობავა, ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე   (მდივანი), ასოცირებული  პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე  (თავმჯდომარე),  ასოცირებული  პროფესორი  ჩარიტა  ჯაში  


Print

« იხ. ყველა სიახლე