2020-09-25

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
სტუდენტთა კონფერენციის ორგანიზების შესახებ

2020 წლის 20 ნოემბერს  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ტარდება ბაკალავრიატის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენციაში გამარჯვებულებს გადაეცემა ფულადი ჯილდო:

I ადგილი - 500 ლარი
II ადგილი - 300 ლარი
III ადგილი - 200 ლარი

ერთი სტუდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთზე მეტი ნაშრომი, ასევე გუნდური ნამუშევრები არ განიხილება.

  • საკონფერენციო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და  ელექტრონული სახით (10 გვერდი, A4 ფორმატი, შრიფტი ქართული ვერსიისათვის_ Sylfaen, შრიფტის ზომა – 12; რუსული და ინგლისური - Times New Roman);
  • ზომა:  სათაურები (თემის სახელწოდება, სტუდენტის სახელი, გვარი, სწავლების საფეხური (ბაკალავრიატი), ხელმძღვანელის სახელი, გვარი აკადემიური ხარისხი, თანამდებობა) 14 Bold; ძირითადი ტექსტი 12;
  • ინტერვალი 1,5;
  • გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან.
Print

« იხ. ყველა სიახლე