საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობა


1. პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე)
2. პროფ. დარეჯან თვალთვაძე
3. პროფ. თედო დუნდუა
4. პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
5. პროფ. მანანა გელაშვილი
6. ასოც. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
7. ასოც. პროფ. თამარ შარაბიძე
8. ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი
9. ლაშა სამხარაძე (სტუდენტური თვითმმართველობა)