სტუდენტთა ელექტრონული ჟურნალი ,,ზნენი"

სტუდენტ-ფილოსოფოსთა პირველი ელექტრონული ჟურნალი „ზნენი“. ჟურნალი მიზნად ისახავს სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობის წახალისებას, მათი ანალიტიკური აზროვნების, კვლევითი და აკადემიური კომუნიკაციის უნარების  განვითარებას, ფილოსოფიის, თეოლოგიის ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით  ახალი თეორიული ცოდნის ფორმირებას, მაღალი ხარისხის სამეცნიერო 
კვლევებისათვის სტუდენტთა უნარების მომზადებას.

ჟურნალი ღიაა ფილოსოფიისა და თეოლოგიის პრობლემებით დაინტერესებული სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისთვის