2015-07-14
ბრძანება №:33

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 9 ივლისის N31 და N32 ბრძანებებში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, თსუ რომანული ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელის, პროფესორ ქეთევა გაბუნიას 2015 წლის 14 ივლისის განცხადების (N2519) და თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტექნიკური მდივანის, ქეთევან მირზიკაშვილის 2014 წლის 14 ივლისის განცხადების საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1. შევიდეს ცვლილება თსუ ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 9 ივლისის N31–ე ბრძანების 2.3 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„კავკასიოლოგია:
1) იბერიულ – კავკასიური ენათმეცნიერება
ა. ცირა ბარამიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ. მერებ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი
გ. ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
დ. რევაზ აბაშია – ასოცირებული პროფესორი
ე. როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ.ნოდარ არდოტელი – მოწვეული ლექტორი
ზ. ლევან აზმაიფარაშვილი – მოწვეული ლექტორი
თ. ნინო რუხაძე– სწავლული მდივანი

2) კავკასიის ხალხთა ისტორია
ა) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული ლექტორი
დ) ნუგზარ ანთელავა – მოწვეული ლექტორი
ე) გიორგი გოცირიძე – მოწვეული ლექტორი
ვ) ქეთევან ქუთათელაძე –  ასისტენტ პროფესორი
თ) ნინო რუხაძე – სწავლული მდივანი“ 

2. შევიდეს ცვლილება თსუ ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 9 ივლისის N31–ე ბრძანების 1.1 პუნქტში და დაემატოს, „დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 
„დ. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება– 21 ივლისი, 12 საათი, თსუ, მე-8 კორპუსი, 312– ე აუდიტორია.“
3. შევიდეს ცვლილება თსუ ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 9 ივლისის N31–ე ბრძანების 2.1 პუნქტში და დაემატოს, „დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 
4. „დ) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ა) თამაზ გამყრელიძე – აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია – ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა – ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი – კომისიის მდივანი“
5. შევიდეს ცვლილება თსუ ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 9 ივლისის N32–ე ბრძანების 1.4 პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„რომანული ფილოლოგია  –  21 ივლისი,  13:00 საათი,თსუ, მე–5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.

6. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
7. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
8. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე                                      /თედო დუნდუა/
« უკან დაბრუნება