2013-01-28
ბრძანება №:2

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია – 15 თებერვალს, 13:00 საათი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-8 კორპუსი, აუდიტორია 221.
1.2. ქართული ლიტერატურა – 15 თებერვალს, 13:00 საათი, 107-ე აუდიტორია, მე-8 კორპუსი.
1.3. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, კვლევა და მართვა – 15 თებერვალი, 11:00 საათი, 162-ე აუდიტორია, II კორპუსი.
1.4. რომანული ფილოლოგია; იტალიური ენა და ლიტერატურა – 15 თებერვალი, 15:00 საათი, 229-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.5. ირანისტიკა – 15 თებერვალი, 12:00 საათი, 118-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.6. ახალი და უახლესი ისტორია – 18 თებერვალი, 12:00 საათი, 220-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.7. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია (სომხური ფილოლოგია) – 15 თებერვალი, 12:00 საათი, 118-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. სამაგისტრო პროგრამა – ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) რისმაგ გორდეზიანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან ნადარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი
ე) სოფიო შამანიდი – სრული პროფესორი
ვ) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.2. სამაგისტრო პროგრამა – ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი,
გ) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი,
დ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა ხაჩიძე – ასოცირებული პროფესორი,
ვ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი,
ზ) ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.3. სამაგისტრო პროგრამა – კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) იზოლდა ჭიჭინაძე - მოწვეული პროფესორი
თ) გიორგი ხოშტარია - მოწვეული პროფესორი
ი) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.4. სამაგისტრო პროგრამა – რომანული ფილოლოგია; იტალიური ენა და ლიტერატურა
ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
გ) მაია ჯავახიძე – ასოცირებული პროფესორი,
დ) სალომე კენჭოშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.5. სამაგისტრო პროგრამა – ირანისტიკა
ა) აპოლონ სილაგაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მარიკა ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
მ) ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) დალი ჩიტუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ო) მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
პ) ნინო სურმავა – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

2.6. სამაგისტრო პროგრამა – ახალი და უახლესი ისტორია
ა)მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)ია ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
დ) მიხეილ ქართველიშვილი - დოქტორანტი
ე) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.7. სამაგისტრო პროგრამა – შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია (სომხური ფილოლოგია)
ა) აპოლონ სილაგაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მარიკა ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
მ) ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) დალი ჩიტუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ო) მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
პ) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი
ჟ) ნინო სურმავა – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი დარეჯან თვალთვაძე


« უკან დაბრუნება