2013-01-28
ბრძანება №:3

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2012–2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.     კულტურის მეცნიერებები – 15 თებერვალი, 11:00 საათი, 162-ე აუდიტორია, II  კორპუსი
1.2.     ამერიკისმცოდნეობა – 14 თებერვალი, 12:00 საათი, 165-ე აუდიტორია, ამერიკის შესაწავლის ცენტრი, II კორპუსი,
1.3.     ებრაისტიკა-არამეისტიკა – 15 თებერვალი, 12:00 საათი, 118-ე აუდიტორია, V კორპუსი

2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. საბაკალავრო პროგრამა – კულტურის მეცნიერებები
ა) ნინო ჩიქოვანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
 ე) ირაკლი ჩხაიძე - დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

2.2. საბაკალავრო პროგრამა – ებრაისტიკა-არამეისტიკა
ა) აპოლონ სილაგაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მარიკა ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე  – ასოცირებული პროფესორი
კ) მარინე ალექსიძე –  ასოცირებული პროფესორი
მ) ნინო ეჯიბაძე –  ასოცირებული პროფესორი
ნ) დალი ჩიტუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ო) მამუკა ბუცხრიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) ნინო სურმავა – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

2.3. საბაკალავრო პროგრამა – ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) თემურ კობახიძე – მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი –  ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                                                                                დარეჯან თვალთვაძე

« უკან დაბრუნება