2019-07-25
ბრძანება №:15

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2018 - 2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
საბაკალავრო დაცვა
 29, 30, 31 ივლისი
11 საათი, თსუ, მეორე კორპუსი, 165-ე აუდიტორია, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.

პროფ. ვასილ კაჭარავა-კომისიის თავმჯდომარე
წევრები:
ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული  
მდივანი: ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი

სამაგისტროს  დაცვა
2 აგვიტსო
11 საათი, თსუ, მეორე კორპუსი, 165-ე აუდიტორია, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.

ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე
წევრები:
პროფ. ვასილ კაჭარავა  
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული  
მდივანი: ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი

კავკასიოლოგია ,  იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
 
  BA  დაცვა,  ( ქართული სექტ.  )
 
  2019  წლის  29 ივლისი, 12 საათი
 
არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22  
     
 BA  დაცვის კომისია:   პროფ. ცირა ბარამიძე, თავმჯდომარე
 წევრები:
ასოც.პროფ  ნანა მაჭავარიანი
ასოც.პროფ   მერაბ ჩუხუა
ასოც.პროფ  როსტომ ფარეულიძე
პროფ. ნოდარ არდოტელი
ასოც.პროფ  რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი:  ნინო რუხაძე
   
 კავკასიოლოგია ,   კავკასიის ხალხთა ისტორია
    
  BA  დაცვა,  (ქართული და რუსული სექტ. )  
 
 2019  წლის  26 ივლისი, 12 საათი,
 
არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19, ბ.22

BA  დაცვის კომისია:   პროფ. ცირა ბარამიძე, თავმჯდომარე
წევრები:
ასოც.პროფ ჯონი კვიციანი
პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი
პროფ .ნუგზარ ანთელავა
ასოც.პროფ. გიორგი ოთხმეზური
პროფ. იური სულაბერიძე
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

ეთნოლოგია:
20 ივლისი, ქ. ხუციშვილი (თავმჯდომარე), რ. გუჯეჯიანი, თ. გვიმრაძე, ნ. მინდაძე, ქ. ალავერდაშვილი

კულტურის კვლევები: 26 ივლისი, 11 საათი

საბაკალავრო პროგრამები: კლასიკური  ფილოლოგია, ბიზანტიური  ფილოლოგია, ახალი  ბერძნული  ფილოლოგია
დაცვა  შედგება 30 ივლისს,  12:00 საათზე,  თსუ  მერვე კორპუსის  221–ე აუდიტორიაში.

დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე: პროფ. თინა დოლიძე
კომისიის  წევრები:პროფ.  ქეთევან  ნადარეიშვილი, პროფ. თამარ  აფციაური,  პროფ. თეა  გამრეკელი, პროფ. თინა გიორგობიანი

დაცვის მდივანი: ლაბორანტი  ანა  ცანავა


ხელოვნებათმცოდნეობა: 29-30 ივლისი, 10 საათი
თსუ VIII კორპუსი, აუდიტორია 210
კომისიის თავმჯდომარე: ზაზა სხირტლაძე -  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი
კომისიის წევრები:
მაია ციციშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ირინე კოშორიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნათელა ჯაბუა - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ირინა მირიჯანაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნინო სილაგაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
კომისიის მდივანი ირმა ირემაძე

30-31 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, #112-101
არაბისტიკა, ირანისტიკა, ასირიოლოგია, ებრულ-არამეული, არმენოლოგია
კომისიის წევრები:
1.    ასოცირებული პროფესორი თეა შურღაია
2.    ასოცირებული პროფესორი მარინა ალექსიძე
3.    ასოცირებული პროფესორი მზია ბურჯანაძე
4.    ასოცირებული პროფესორი ფატმან ანთაძე-მალაშხია
5.    ასოცირებული პროფესორი დალი ჩიტუნაშვილი
6.     ასისტენტ პროფესორი მამუკა ბუცხრიკიძე
7.    ასოცირებული პროფესორი მარიამ ჩაჩიბაია
8.    ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
9.    ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი
10.     ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
11.    ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე
12.    ასისტ. პროფ. ნინო დოლიძე
13.    ასოცირებული პროფ. ნინო სამსონია
14.    ირინე ტატიშვილი - პროფესორი, ასირიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი


სხდომის თავმჯდომარე
: პროფესორი გოჩა ჯაფარიძე, აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

მდივანი:  ასოც.პროფ.ნინო ეჯიბაძე

თურქოლოგია, 24 ივნისი, თსუ მე-5 კორპუსი, #104-105
კომისიის თავმჯდომარე - ჯიქია მარიკა
კომისიის  მდივანი- ბუსკივაძე მზისა
წევრები:
ქეთევან ლორთქიფანიძე
 ბჟალავა ელისაბედ
მახარაძე მირიან
ალფენიძე თამარ


ქართული ფოლოლოგია ენა (ბაკალავრიატი)  
1.    ძირითადი დაცვა -
29 ივლისი, 11 სთ., 1-ლი კორპ. 07 აუდიტ.
30 ივლისი, 11 სთ., 1-ლი კორპ. 201-ე აუდიტ.

2.    კომისიის წევრები:
პროფ. რამაზ ქურდაძე (თავმჯდომარე);
ემერიტ. პროფ.  დამანა მელიქიშვილი;
ემერიტ. პროფ.  მერი ნიკოლაიშვილი;
პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;
ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;
ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;
ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი;
ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;
ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;
ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;
ასოც. პროფ. მაია ლომია;
ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი–სუბარი;
ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;
ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;
ლაბორანტი  სოფია შამუგია (კომისიის მდივანი).

ქართული ლიტერატურა
26 ივლისი  9 საათი,  VIII კორპუსი, აუდიტორია 119
I კომისია
1.    ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    ნანა გონჯილაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
4.    თამარ შარაბიძე, ასოცირებული პროფესორი
5.    ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6.    ელენე გოგიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

30 ივლისი - 9 საათი, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119
1.    რუსუდან ნიშნიანიძე  – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    ინგა მილორავა – ასისტენტ პროფესორი
4.    რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
5.    გაგა ლომიძე – ასოცირებული პროფესორი
6.    ლევან ბებურიშვილი _ ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი

31  ივლისი, 9 საათი :    VIII კორპუსი, აუდიტორია 119
ქართული ფილოლიგა; სკანდინავიური ფილოლოგია
1.    ლადო მინაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2.    კახაბერ ლორია -სრული პროფესორი
3.    თამარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი
4.    ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5.    სოფიკო ძნელაძე - ფილ.მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი


სლავისტიკის ინსტიტუტი 31 ივლისს 15.00 საათზე.
კომისიის შემადგენლობა - დავით გოცირიძე, მარიამ ფილინა, ნატალია ბასილაია, მაიათუხარელი, მარინა ალექსიძე.

კომისიის მდივანი - მარინა ალექსიძე, დაცვა ჩატარდება მე-8 კორპუსში. აუდ. 231.

საბაკალავრო კომისია – ისტორია, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206, 29-31 ივლისი, 10:00

1.    თედო დუნდუა – პროფესორი (თავმჯდომარე)
2.    მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია – პროფესორი
4.    ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
5.    მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
7.    დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
8.    მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
9.    გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
10.    ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
11.    ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
12.    ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
13.    აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
14.    მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
15.    თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
16.    მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
17.    ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
18.    ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
19.    ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
20.    ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი
21.    ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
22.    ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი
23.    თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
24.    თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
25.    ზაალ გოგენია –ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

გერმანული ფილოლოგია, 30 ივლისი, 13.00 საათი. მე–5 კორპუსი, 224–ე ოთახი. გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია: ასოც. პროფ. ლალი ქეცბა–ხუნდაძე (თავმჯდომარე), ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი, ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე, ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე, ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე, ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე. სხდომის მდივანი: ქეთევან შეყილაძე.

საკალავრებისთვის განისაზღვრა: ფრანგული, ესპანური, იტალიური


თარიღი:  26.07.2019
დაწყების დრო: 12:00 სთ
ადგილი: აუდიტ.  N 229  

კომისიის წევრები:
პროფ. ქ.გაბუნია
ასოც.პროფ. ნ.გუნცაძე
ასოც.პროფ. ბ.ხაბეიშვილი
ასისტ.პროფ. ნ.ქავთარაძე
ასოც.პროფ. მ.კობეშავიძე
ასოც.პროფ.მ ჯავახიძე
ასისტ.პროფ.ნ.ჭრიჭიშვილი
ასისტ.პროფ.ს.კენჭოშვილი
კომისიის თავმჯდომარე:  ქ.გაბუნია
მდივანი:  ს.კენჭოშვილი

არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა, 30 ივლისი, 11:00 სთ. პირველი კორპუსი #214

კომისიის თავმჯდომარე -  პროფ. ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი
 
ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი - ისტორიის დოქტორი. არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის სწავლული მდივანი.
 
ასოც. პროფ. მარინე ფუთურიძე - ისტორიის დოქტორი.
 
ასისტენტ პროფ. კონსტანტინე ფიცხელაური - ისტორიის დოქტორი.
 
ემირეტუს პროფ. გურამ გრიგოლია.
 
კომისიის მდივანი -ანა თეთრუაშვილი.  არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის ლაბორანტი

სახვითი ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა
საბაკალავრო და ნაშრომების დაცვა შედგება 2019 წლის 29 ივლისს, 12.00 საათზე თსუ-ს პირველ კორპუსში, სახვითი ხელოვნების სტუდიაში.
კომისიის შემადგენლობა:
ლევან სილაგაძე  (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე
ვლადიმერ ასათიანი   (ასისტენტ პროფესორი)-  კომისიის წევრი
გრიგოლ კვატაშიძე   (მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი) - კომისიის წევრი
ლელა გელეიშვილი   (მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი)  - კომისიის წევრი
ანდრო ამბარცუმიანი   (სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი) - კომისიის მდივანი.

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამისა და სამაგისტრო პროგრამების: საქართველოს ისტორია, ქრისტიანობის ისტორია, მედიევისტიკა, ახალი და უახლესი ისტორია – საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის განრიგი:

საბაკალავრო პროგრამა „ისტორია“
29 ივლისი, 10:00, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206

1.    ოთარ ჭიღლაძე
2.    მარი ბიჭიაშვილი
3.    ნინო მელუა
4.    მზია დიაკვნიშვილი
5.    ქრისტინე გოგუაძე
6.    გვანცა ძიძიგური
7.    მირიან ქებულაძე
8.    მაკა ხუციშვილი
9.    ქეთევან ვარდიაშვილი
10.    სოფიკო ჩხუტიაშვილი
11.    მარიამ სარალიძე
12.    ნინო კაკალაშვილი
13.    ელენე ნებულიშვილი
14.    მერი შავლუხაშვილი
15.    ნატო ღარიბაშვილი
16.    გვანცა მეტრეველი
17.    გიორგი ხუციშვილი
18.    ბექა გაფრინდაშვილი
19.    ქეთი ბარბაქაძე
20.    ნინო სალია
21.    მინდია კიკოლაშვილი
22.    ანა ჩიხლაძე
23.    დავით გოგბერაშვილი
24.    ნათია ფხალაძე

30 ივლისი, 10:00, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206

1.    გიორგი გუგავა
2.    ელენე ჩხიკვაძე
3.    გიორგი ნაცვლიშვილი
4.    მარიამ მაჭარაშვილი
5.    მარიამ შავიძე
6.    ნინო ჩავლეშვილი
7.    ონისე კამლაძე
8.    თეა ხორგუაშვილი
9.    რევაზ ცინცაძე
10.    მაია აგეკიანი-მოისწრაფიშვილი
11.    ანა ნასყიდაშვილი
12.    თამთა თელია
13.    ილონა შენგელია
14.    ლევან ალადაშვილი
15.    მარიამ ლოგუა
16.    შორენა ეჯოშვილი
17.    სოფიკო ლურსმანაშვილი
18.    ნანა დოლბაია
19.    ანი ლაპიაშვილი
20.    სალომე ჯღარკავა
21.    გვანცა სიგუა
22.    მაკა ჯალიაშვილი
23.    ირინე სიხარულიძე
24.    მარიამ ჯაფიაშვილი

31 ივლისი, 10:00, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206

1.    თამარ თოდუა
2.    თეკლე ბეჭვაია
3.    ვალერი გელოვანი
4.    ილია დავითაშვილი
5.    საბინა ალიევა
6.    ნინო წერეთელი
7.    რუსუდან დოლიშვილი
8.    ქეთევან სიხარულიძე
9.    ბექა ადუაშვილი
10.    გიგა ცქიტიშვილი
11.    თინათინ ჩინჩალაძე
12.    მეგი ბერიკიშვილი
13.    ელენე კოხრეიძე
14.    მარიამ გვარამაძე
15.    ლანა ფხალაძე
16.    სალომე სილაძე
17.    გიორგი ბუცხრიკიძე
18.    ალექსანდრე ჩუბინიძე
19.    ნათია ჯანელიძე
20.    თამთა ცნობილაძე
21.    თეონა წიწილაშვილი
22.    ალექსანდრე უბირია
23.    დავით დარსაძე
24.    გიორგი შევარდნაძე

1 ივლისი, 10:00, თსუ I კორპუსი, აუდ. 07
საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა

1.    მაკა მაზიაშვილი
2.    ლიკა ჭეიშვილი
3.    მაია მასურაშვილი
4.    ეთერ პავლიაშვილი
5.    თორნიკე ბიბიჩაძე
6.    მარიამ ბარათაშვილი
7.    თამარ ოსაძე
8.    ქრისტინა ქორჩილავა
9.    მიხეილ სართანია
10.    შოთა კეჟერაშვილი

ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა

1.    მელანო ზოსიძე
2.    დავით დუგლაძე

2 ივლისი, 10:00, თსუ I კორპუსი, აუდ. 07
მედიევისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

1.    ევანისელი გვანცა

ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა

1.    ალიმბარაშვილი ირაკლი
2.    ნოდია ირაკლი
3.    მანველიშვილი ნანი
4.    სულაბერიძე ვახტანგი
5.    გოგილავა ილიკო
6.    შარაძე სალომე
7.    ქასრაშვილი თორნიკე
8.    ბედოშვილი ლია
9.    ბაბილოძე სოფო
10.    გიგიბერია მანანა
11.    ხელაძე მარიამი
12.    გურული თეონა
13.    ანდღულაძე დავით

2.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
3.  ბრძანება  ძალაშია გამოცემისთანავე.

« უკან დაბრუნება