2020-09-09
ბრძანება №:16

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურის კომისიის განსაზღვრის განსაზღვრის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ბრძანება
სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურის კომისიის განსაზღვრის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის  საფუძველზე, 

 ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისია:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა:

კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

კომისიის წევრები:
1.    პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
2. ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
3. პროფ. დარეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
4. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
5. ფილ. დოქტ. ნინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

დარგობრივი კომისიები:

ისტორია:
საქართველოს ისტორია; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;  კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია
1.    თედო დუნდუა - პროფესორი
2.    მარიამ ჩხარტიშვილი  – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია –  პროფესორი
4.    გოჩა ჯაფარიძე - პროფესორი
5.    ლევან გორდეზიანი –  პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი –  პროფესორი
7.    ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი

რუსეთისმცოდნეობა
1.    დალი კანდელაკი- ასოცირებული პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა
1.    ვასილ კაჭარავა –  პროფესორი
2.    თემურ  კობახიძე –  პროფესორი
3.    ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

ანთროპოლოგია
1.    როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
2.    თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი

არქეოლოგია
1.    ვახტანგ ლიჩელი - პროფესორი
2.    მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი

კულტურის კვლევები:
1.    ნინო ჩიქოვანი –  პროფესორი
2.    ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
3.    ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი

ხელოვნებათმცოდნეობა
1.    ზაზა სხირტლაძე - პროფესორი
2.    ირინა კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი
4.    ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი
5.    ირინე მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ფილოლოგია:

ქართველური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ქართული ლიტერატურის ისტორია

1.    ელგუჯა ხინთიბიძე –  პროფესორი
2.    კახა ლორია - პროფესორი
3.    რამაზ ქურდაძე – პროფესორი
4.    დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
5.    ცირა ბარამიძე - პროფესორი
6.    მერი ნიკოლეიშვილი  - ემერიტუსი პროფესორი
7.    თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
8.    რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
9.    ლადო მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; ლექსიკოლოგია, თარგმანმცოდნეობა

1.    მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი
2.    მანანა გელაშვილი - პროფესორი
3.    ინესა მერაბიშვილი - პროფესორი
4.    თინათინ მარგალიტაძე – პროფესორი
5.    ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი
6.    ქეთევან გაბუნია - პროფესორი
7.    მაია ჯავახაძე - ასოცირებული პროფესორი
8.    მარინა კობეშავიძე - ასოცირებული პროფესორი


კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია
1.     თინა დოლიძე - პროფესორი
2.     ნანა ტონია – პროფესორი
3.     სოფიო შამანიდი – პროფესორი
4.     ლევან გიგინეიშვილი – პროფესორი

თურქული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
1.    მარიკა ჯიქია - პროფესორი
2.    ქეთევან ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი
4.    მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
5.    მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი

ევროპული ლიტერატურა
1.    ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
2.    ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ პროფესორი

3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

« უკან დაბრუნება