2012-06-27
ბრძანება №:28

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2011–2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.     ქართველური ენათმეცნიერება – 18 ივლისი, 15:00 საათი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-8 კორპუსი.
1.2.     ინგლისური ფილოლოგია – 12 ივლისი, 10:00 საათი, 227-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.3.     კავკასიოლოგია – 17 ივლისი, 14:00 საათი, არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.4.     საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია – 23-25 ივლისი, 11:00 საათი, 201-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.5.    ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები – 16 ივლისი, 11:00 საათი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-8 კორპუსი.
1.6.    განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება – 23 – 24 ივლისი, 11:00 საათი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-3 კორპუსი.
1.7.     ქართული ლიტერატურა – 24 ივლისი, 15:00 საათი, 106-107-ე აუდიტორია, მე-8 კორპუსი.
1.8.     ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა – 16 ივლისი, 13:00 საათი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზი.
1.9.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, კვლევა და მართვა – 17 ივლისი, 11:00 საათი, 206-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.10.    რომანული ფილოლოგია  –  16 ივლისი, 12:00 საათი, 229-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.11.    გერმანული ფილოლოგია – 16 ივლისი, 12:00 საათი, 224-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.12.    არაბისტიკა, ირანისტიკა და თურქული ფილოლოგია – 17 ივლისი, 09:00 საათი, 313-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 18 ივლისი, 10:00 საათი, 203-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები – 11 ივლისი, 12:00 საათი, 312-ე მე-4 კორპუსი.
1.15.    ფილოსოფია, 26 ივლისი – 11:00 საათი, ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-2 კორპუსი.
1.16.    ახალი და უახლესი ისტორია, კულტურის მეცნიერებები, ქრისტიანობის ისტორია, 23-24 ივლისი, 11:00 საათი, 212-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.17.    რუსეთისმცოდნეობა – 23 ივლისი, 11:00 საათი, 22-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.18.    ამერიკისმცოდნეობა – 24 ივლისი, 16:00 საათი, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, მე-2 კორპუსი.
1.19.    სლავური ფილოლოგია – 18 ივლისი, 10:00 საათი, 231-ე აუდიტორია, მე-8 კორპუსი.

2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.     ქართველური ენათმეცნიერება:

ა) რამაზ ქურდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) დარეჯან თვალთვაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ი) მაია მადუაშვილი – კომისიის მდივანი

2.2.     ინგლისური ფილოლოგია:
ა) მანანა რუსიეშვილი –  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თინათინ მარგალიტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლია ყავლაშვილი – კომისიის მდივანი

2.3.     კავკასიოლოგია:
ა) ცირა ბარამიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი – სრული პროფესორი
გ) მერაბ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
ე) როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი გოცირიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) რევაზ აბაშია – ასისტენტ პროფესორი
ი) ნოდარ არდოტელი – მოწვეული პროფესორი
კ) რუსუდან ჯანაშია – მოწვეული პროფესორი
ლ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი 
მ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.4.     საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია:
ა) მარიამ ლორთქიფანიძე, აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) თედო დუნდუა – სრული პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – სრული პროფესორი
დ) ვაჟა კიკნაძე – სრული პროფესორი
ე) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ზ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
თ) ვახტანგ ლიჩელი – სრული პროფესორი
ი) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
კ) მარინა ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ლ) გურამ გრიგოლია – ემერიტუს პროფესორი
მ) გ. რჩეულიშვილი – მოწვეული პროფესორი
ნ) ქეთევან ხუციშვილი – სრული პროფესორი
ო) როლანდ თოფჩიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
პ) გიორგი გოცირიძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) ელისაბედ მაჩიტიძე – კომისიის მდივანი

2.5.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები:
ა) რისმაგ გორდეზიანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლევან გორდეზიანი – სრული პროფესორი
გ) ირინე ტატიშვილი – სრული პროფესორი
დ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი
ვ) თინა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
თ) ია გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
ი) მაგდა მჭედლიძე – მოწვეული პროფესორი
კ) მაია დანელია – კომისიის მდივანი

2.6.     განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება:
ა) ქეთევან ჭკუასელი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) ნათელა ფარცხალია – სრული პროფესორი (სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“).
გ) თამაზ კარანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ ღვინერია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ივანე მინდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო ჩახუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ზ) მაია მემარნიშვილი – პროფესორი
თ) რუსუდან სანაძე – პროფესორი
ი) ეფემია ხარაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.7.     ქართული ლიტერატურა:
ა) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) იუზა ევგენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლელა ხაჩიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8.    ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა:
ა) ირმა რატიანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაკა ელბაქიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასისტენტ-პროფესორი
დ) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ-პროფესორი
ე) ვენერა კავთიაშვილი – თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
ვ) თამარ ციციშვილი – თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
ზ) ქეთევან ელაშვილი – თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
თ) ანა ლეთოდიანი – კომისიის მდივანი

2.9.     კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, კვლევა და მართვა:
ა) ზაზა სხირტლაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.10.    რომანული ფილოლოგია:
ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ-პროფესორი
ე) მარინა კობეშავიძე – ასისტენტ-პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.11.    გერმანული ფილოლოგია:
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დალი ფანჯიკიძე – სრული პროფესორი
გ) ნანა გოგოლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასისტენტ-პროფესორი
თ) ლევან ცაგარელი – პროფესორი
ი) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი
   
2.12.     არაბისტიკა, ირანისტიკა და თურქული ფილოლოგია:
ა) აპოლონ სილაგაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გოჩა ჯაფარიძე – სრული პროფესორი
გ) მარინა ჯიქია – სრული პროფესორი
დ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ე) დარეჯან გარდავაძე  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ლილი ჟორჟოლიანი – ასოცირებული პროფესორი
კ) მარინე ალექსიძე –  ასოცირებული პროფესორი
ლ) ელისაბედ ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი
 მ) ნინო ეჯიბაძე –  ასისტენტ პროფესორი
ნ) ხათუნა თუმანიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ო) ნინო სურმავა – კომისიის მდივანი

2.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა:
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასისტენტ პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – დოქტორანტი
ვ) ირინა კაპანაძე – მოწვეული პროფესორი
ზ) ნატა ჯანელიძე – მოწვეული პროფესორი
თ) ნათია ამირეჯიბი, კომისიის მდივანი

2.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები:
ა) დალილა ფანჯიკიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ინესა მერაბიშვილი – სრული პროფესორი
გ) ელგუჯა ხინთიბიძე – სრული პროფესორი
დ) ნუგზარ რუხაძე – მოწვეული პროფესორი
ე) ელისო გოდუაძე – მოწვეული პროფესორი
ვ) ლალი კერესელიძე – მოწვეული პროფესორი
ზ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

2.15.    ფილოსოფია:
ა) აკაკი ყულიჯანიშვილი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გიორგი ბარამიძე – სრული პროფესორი
გ) ლელა ალექსიძე – სრული პროფესორი
დ) დემურ ჯალაღონია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ვალერიან რამიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მამუკა ბიჭაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი)  რეზო გორდეზიანი  – ასოცირებული პროფესორი
კ) ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ლ)  მაია ქერქაძე  –  კომისიის მდივანი

2.16.    ახალი და უახლესი ისტორია, კულტურის მეცნიერებები, ქრისტიანობის ისტორია:
ა) ლევან გორდეზიანი –  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯემალ შარაშენიძე – სრული პროფესორი
გ) თეიმურაზ პაპასქირი – სრული პროფესორი
დ) ბეჯან ჯავახია – სრული პროფესორი
ე) გოჩა ჯაფარიძე – სრული პროფესორი
ვ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მანანა ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ქეთევან პავლიაშვილი – მოწვეული პროფესორი
ი) ნინო ჩიქოვანი – სრული პროფესორი
კ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – კომისიის მდივანი

2.17.      რუსეთისმცოდნეობა: 
ა) მალხაზ მაცაბერიძე – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ალექსანდრე წურწუმია – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
გ) ფიქრია ასანიშვილი – სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
დ) ბეჟან ჯავახია – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი
ე) მარინა გარიშვილი – კომისიის მდივანი

2.18.     ამერიკისმცოდნეობა: 
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ვასილ კაჭარავა – ასოცირებული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე – მოწვეული პროფესორი
ე) მანანა კანდელაკი – კომისიის მდივანი

2.19.     სლავური ფილოლოგია:
ა) დავით გოცირიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი
გ) მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნოდარ ფორაქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მარინა ალექსიძე –კომისიის მდივანი

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანი

ასოცირებული პროფესორი                            დარეჯან თვალთვაძე


« უკან დაბრუნება