2020-07-21
ბრძანება №:13

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის
ბრძანება

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო და საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,  
ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

სამაგისტრო ნაშრომები:
1.1. ფილოსოფია – 31 ივლისი, 10:00 საათი.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 29 ივლისი,  12.:00 საათი.
1.3. კულტურის კვლევები - 29 ივლისი, 11:00 საათი.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  30 ივლისი,  12:00 საათი.
1.5. ანგლისტიკა - 31 ივლისი, 11:00 საათი.
1.6. არაბისტიკა - 4 აგვისტო, 17:00 საათი.
1.7.  ებრაულ-არამული ფილოლოგია - 5 აგვისტო, 14:00 საათი.
1.8. თურქული ფილოლოგია - 5 აგვისტო, 12:00 საათი.
1.9. სლავური ფილოლოგია - 30 ივლისი, 112:00 საათი.  
1.10 ქართული ლიტერატურა - 30 ივლისი, 10:00 საათი.
1.11. ქართველური ენათმეცნიერება - 4 აგვისტო, 10:00 საათი.
1.12. ზოგადი და გამოყენებთი ენათმეცნიერება - 3 აგვისტო, 11:00 საათი.
1.13. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 31 ივლისი, 12:00 საათი.
1.14. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 29 ივლისი, 16:00 საათი.
1.15. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) – 4 აგვისტო, 15:00 საათი.
1.16. რუსეთისმცოდნეობა - 30 ივლისი, 18:00 საათი.
1.17. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 4 აგვისტო, 10:00 საათი.
1.18. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 29 ივლისი, 15:00 საათი.
1.19. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია- 29 ივლისი, 12:00 საათი.
1.20. არქეოლოგია - 31 ივლისი, 12:00 საათი.
1.21 კავკასიოლოგია - 31 ივლისი, 10:00 საათი (ენათმეცნიერების მოდული), 31 ივლისი 14:00 საათი (ისტორიის მოდული).
1.22. ძველი ენები და ცივილიზაციები - 4 აგვისტო, 11:00 საათი.
1.23. საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია,  -   4 აგვისტო, 11:00 საათი.
1.24. სკანდინავისტიკა - 31 ივლისი, 10:00 საათი.  
შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019–2020 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი;
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი;
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი;
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი;
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი;
კ) მამია სურმავა  - ასოცირებული პროფესორი;
ლ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
მ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი;
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი;
დ) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ქეთევან ანთელავა - ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი;
ე) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3 კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ივანე წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
ე) ირაკლი ჩხაიძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3.    რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნანა გუნცაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ნინო ქავთარაძე - ასისტენტ პროფესორი;
ე) ციური ახვლედიანი - პროფესორი, ემერიტუსი;
ვ) მარინე კობეშავიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ზ)  ნინო ჭრიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი;
თ) თეონა ჩაკვეტაძე - კომისიის მდივანი.

2.4.    ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი;
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი;
დ) თემურ კობახიძე - პროფესორი;
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
თ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ი) ქეთევან გრძელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი;
კ) თამარ გელაშვილი - ასისტენტ- პროფესორი;
ლ) სალომე ქავჟინაძე - კომისიის მდივანი.

2.5.     არაბისტიკა

ა) დარეჯან გარდავაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) გოჩა ჯაფარიძე - პროფესორი;
გ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი;                                                                      
ე) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ნინო ეჯიბაძე -  ასოცირებული პროფესორი;
თ) ხათუნა თუმანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ი) ნინო დოლიძე - ასისტენტ-პროფესორი;
კ) ნინო კახიანი - თსუ ენების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი;
ლ) ინგა ზურაბიშვილი - თსუ ენების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებელი, ფილოლოგიის დოქტორი
მ) ნინო სურმავა - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.6.     ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ა) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მარინა მეფარიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი;
დ) ლელა ბეხტაძე - ფილოლოგიის დოქტორი;
ე) ანა გილელსი - მოწვეული პედაგოგი;
ვ) მაია ყოლბაია - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი;

2.7.    თურქული ფილოლოგია
ა) მარიკა ჯიქია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ქეთევან ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი;
დ) თეონა აფხაზავა - ისტორიის  დოქტორი;
ე) გუჩა ქუთათელაძე - კომისიის მდივანი;

2.8.     სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) მარინა ფილინა - პროფესორი;
გ) ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი;
დ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნათელა ჭოხონელიძე - პროფესორი, ემერიტუსი;
ვ) მარინე ალექსიძე-ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.9.    ქართული ლიტერატურა
ა) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.10.    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი;
გ) მერინი კოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი;
დ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი;
ე) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ზ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
თ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ი) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი;
კ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ლ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
მ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი;
ნ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი;
ო) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი;
პ) მარინე ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ჟ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი;
რ) სოფია შამუგია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.11.    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი;
ბ) ივანე ლეჯავა - ასოცირებული პროფესორი;
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი;
ე) მარინე ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ქეთევან მირზიკაშვილი - კომისიის მდივანი.

2.12.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისადასარედაქციო - საგამომცემლოსაქმე

ა) ირმა რატიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი;
გ) გაგა ლომიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ)  კონსტანტინე ბრეგაძე –  ასოცირებული პროფესორი;
ე) ანა ლეთოდიანი - ასისტენტ- პროფესორი;
ვ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;
ზ) ელზა ზარდიაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი;
თ) სოლომონ ტაბუცაძე – ფილოლოგიის დოქტორი;
ზ) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი.

2.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი;
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
დ) სოფიო მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი;
ე) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) სოფიო ჩხატარაშვილი -  ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი.

2.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი;
გ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი;
დ) ლელა ებრალიძე - ასისტენტ პროფესორი;
ე) ელგუჯა ხინთიბიძე - პროფესორი, აკადემიკოსი;
ვ) ნათია ამირეჯიბი – ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი.

2.15.    რუსეთისმცოდნეობა
ა) გულნაზ ერქომაიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი,      კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ირინა გოგორიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი;
გ) გიორგი გაფრინდაშვილი - ასისტენტ- პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი;
დ) ანა მანაგაძე -  მოწვეული ლექტორი, რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი;
ე) დალი კანდელაკი - ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი.

2.16.    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ა) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი;
გ) დამანა მელიქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი;
დ) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) სოფია შამუგია  - კომისიის მდივანი.

2.17.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი.
გ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი.
დ) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი.
ე) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი.

2.18.    ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) ქეთევან ხუციშვილი -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ნინო მინდაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
გ) თეა ქამუშაძე- ანთროპოლოგიის დოქტორი;
დ) თეიმურაზ გვიმრაძე - ასოცირებული პროფესორი.
ე) მირიან ხოსიტაშვილი - ეთნოლოგიის დოქტორი;
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი.

2.19.    არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ)  ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი;
გ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი;
დ) ანა თეთრუაშვილი - არქეოლოგიის დოქტორი;
ე) დავით ნასყიდაშვილი -  პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი.

2.20.    კავკასიოლოგია
იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერების მოდული
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) მერაბ ჩუხუა  - ასოცირებული პროფესორი;
გ) ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი;
დ) როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) ნოდარ არდოტელი - მოწვეული პროფესორი;
ვ) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) ლევან აზმაიფარაშვილი - მოწვეული პროფესორი;
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის სწავლული მდივანი.
კავკასიის ხალხთა ისტორიის მოდული
ა) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) სარდიონ ზედელაშვილი - მოწვეული პროფესორი;
გ) ნუგზარ ანთელავა - მოწვეული პროფესორი;
დ) გიორგი ოთხმეზური  - ასოცირებული პროფესორი;
ე) თეიმურაზ გვიმრაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) მარიამ ჩხარტიშვილი - პროფესორი;
ზ) ქეთევან ქუთათელაძე - ასისტენტ პროფესორი;
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის სწავლული მდივანი.

2.21.    ძველი ენები და ცივილიზაციები

ა) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ლევან გორდეზიანი - პროფესორი;
გ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი;
ე) მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი;
ზ) გიორგი უგულავა - ფილოლოგიის დოქტორი;
თ) ლელა ჩოთალიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი;
ი) ჭაბუკა მეტონიძე - კომისიის მდივანი.

2.22.    საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია
ა) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი (თავმჯდომარე);
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი;
გ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი;
დ) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი;
ე) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი;
ვ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი;
ზ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი;
თ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი;
ი) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
კ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ლ) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი;
მ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ნ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ო) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
პ) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ჟ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი;
რ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი;
ს) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი;
ტ) ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი;
უ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი;
ფ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.23.    სკანდინავისტიკა
ა) კახაბერ ლორია -  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი - პროფესორი;
გ) ვახტანგ ჭარაია - დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი;
დ) კახაბერ ყალიჩავა  - დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი;
ე) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი;
ვ) ლაშა ლორია - ასოცირებული პროფესორი, მოწვეული პედაგოგი;
ზ) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

საბაკალავრო ნაშრომები:
2.24 ხელოვნებათმცოდნეობა

დიპლომების საჯარო დაცვა ჩატარდება 29 ივლისს, 11 საათზე  მე–8 კორპუსის 210-ე აუდიტორიაში.
კომისიის შემადგენლობა:
ა) ზაზა სხირტლაძე ხელოვნებათმც. დოქტორი, პროფ. – კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ირინა კოშორიძე ხელოვნებათმც. დოქტორი, ასოც.პროფ. კომისიის წევრი;
გ) ნათელა ჯაბუა ხელოვნებათმც. დოქტორი, ასოც.პროფ. კომისიის წევრი;
დ). ნინო სილაგაძე ხელოვნებათმც. დოქტორი, ასოც.პროფ. კომისიის წევრი;
ე). ირინა მირიჯანაშვილი ხელოვნებათმც. დოქტორი, ასოც.პროფ. კომისიის წევრი;
ვ) კომისიის მდივანი - ირმა ირემაძე;

2.25 ეთნოლოგია 
                                                                                                                   
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა  შედგება 27 ივლისს 12:00 საათზე.
კომისია:
ა) პროფ. ქ. ხუციშვილი (თავმჯდომარე);
ბ) ასოც. პროფ. თ. გვიმრაძე;
გ) ისტ. მეცნ. დოქტორი ნ. მინდაძე;
დ) ეთნოლოგიის დოქტორი მ. ხოსიტაშვილი;
ე) ანთროპოლოგიის დოქტორი თ. ქამუშაძე;
ვ) კომისიის მდივანი: ლაბ. მ. შარაშენიძე;

2.26 კავკასიოლოგია, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
დაცვა განხორციელდება 2020 წლის  27  ივლისს, 12 საათზე
არნ. ჩიქობავას კაბინეტ მუზეუმი ი. ჭავჭავაძის N19, ბ.N 22
დაცვის კომისია:   
ა) პროფ. ცირა ბარამიძე, თავმჯდომარე;
ბ) ასოც.პროფ  ნანა მაჭავარიანი;
გ) ასოც.პროფ  მერაბ ჩუხუა;
დ) ასოც. პროფ  რევაზ აბაშია;
ე) ასოც. პროფ  როსტომ ფარეულიძე;
ვ) მოწვეული პროფ. ნოდარ არდოტელი;
ზ) მოწვეული პროფ.რომან ლოლუა;
თ) მდივანი:  ნინო რუხაძე;
   
2.27 კავკასიოლოგია, კავკასიის ხალხთა ისტორია
 არნ. ჩიქობავას კაბინეტ მუზეუმი ი. ჭავჭავაძის N19, ბ.N 22
ა) პროფ. ცირა ბარამიძე, თავმჯდომარე;
ბ)ასოც.პროფ ჯონი კვიციანი;
გ) ასოც.პროფ. გიორგი ოთხმეზური;
დ) ასოც.პროფ. თემურ გვიმრაძე;
ე) მოწვეული პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი;
ვ) მოწვეული  პროფ. ნუგზარ ანთელავა;
ზ) სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე;

2.28 საბაკალავრო პროგრამა: კლასიკური  ფილოლოგია
დაცვა  შედგება: 29 ივლისს,  12:00 საათზე
ა) კომისიის თავმჯდომარე: პროფ. თინა დოლიძე;
ბ) პროფ. ირინე დარჩია;
გ) პროფ.  ნანა  ტონია, პროფ. ეკატერინე კობახიძე;
დ) პროფ. იამზე  გაგუა;
ე) პროფ. ქეთი  ნადარეიშვილი, პროფ.  ზაზა ხინთიბიძე;
ვ) პროფ.  მანანა ფხაკაძე;
ზ) კომისიის  მდივანი: ლაბორანტი ანა ცანავა;

2.29  საბაკალავრო პროგრამა: ამერიკისმცოდნეობა
ა) ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო დაცვა:
27-28 ივლისი
კომისია:
ბ) პროფ. ვასილ კაჭარავა კომისიის თავმჯდომარე;
გ) წევრები: პროფ. თემურ კობახიძე;
დ) ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი;
ე) ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე;
ვ) დოქტ. ქეთევან ანთელავა;
ზ) კომისიის მდივანი: ასისტ. პროფ. მიხეილ ბარნოვი.

2.30  საბაკალავრო პროგრამა: არაბისტიკა
არაბისტიკის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა  28 ივლისს 11 სთ-ზე;
დაცვის კომისია (როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო ნაშრომებისთვის):
ა) პროფ. გოჩა ჯაფარიძე;
ბ) პროფ. დარეჯან გარდავაძე (კომისიის თავ-რე);
გ) ასოცირ. პროფ. ნანი გელოვანი;
დ) ასოცირ. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი;
ე) ასოცირ. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი;
ვ) ასოცირ. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე;
ზ) ასოცირ. პროფ. ნინო ეჯიბაძე;
თ) ასოცირ. პროფ. ხათუნა თუმანიშვილი;
ი) ასისტენტ პროფ. ნინო დოლიძე;
კ) თსუ ენების ცენტრის არაბული ენის მასწავლებლები ფილოლოგიის დოქტ. ნინო კახიანი;
ლ) ინგა ზურაბიშვილი;
მ) სასწავლო პროცესის მართვის უფროსი სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტ. ნინო
სურმავა; (კომისიის მდივანი)

2.31 საბაკალავრო პროგრამა: კულტურის მეცნიერებები

კულტურის კვლევების მიმართულების სტუდენტთა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა შედგება 2020 წლის 27 ივლისს.
კომისიის შემადგენლობა:
ა) პროფესორი ნინო ჩიქოვანი (თავმჯდომარე);
ბ) ასოცირებული პროფესორი ქეთევან კაკიტელაშვილი;
გ) ასოცირებული პროფესორი ივანე წერეთელი;
დ) ასისტენტ-პროფესორი ირაკლი ჩხაიძე (მდივანი);
ე) ასისტენტ-პროფესორი მაია ქვრივიშვილი.

2.32 საბაკალავრო პროგრამა: ირანისტიკა
დაცვა გაიმართება ზუმის პლატფორმის საშუალებით, 11 საათზე 29 ივლისს.
კომისიის  წევრები:
ა) თეა შურღაია (კომისიის თავმჯდომარე) – ასოც. პროფ.;
ბ) მანანა კვაჭაძე - ასოც. პროფ.;
გ) მარინე ალექსიძე - ასოც. პროფ.;
დ) ფატმან ანთაძე-მალაშხია - ასოც. პროფ.;
ე) მზია ბურჯანაძე - ასოც. პროფ.;
ვ) კომისიის მდივანი:  ეკატერინე გოგალაძე - დოქტორანტი.

2.33 არქეოლოგიის მიმართულების
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრებად განისაზღვრა;
ა) პროფ. ვახტანგ ლიჩელი, სხდომის თავჯდომარე;
ბ) ასოც. პროფესორი ზვიად კვიციანი;
გ) ასოც. პროფესორი მარინე ფუთურიძე; ანა თეთრუაშვილი- არქეოლოგიის დოქტორი,
დ) სხდომის მდივანი; დავით ნასყიდაშვილი - პროფესორის ასისტენტი.
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება 23 ივლისს, 12 საათზე (ზუმის პორტალში).

2.34 საბაკალავრო პროგრამა: თურქოლოგია
ა) კომისიის თავმჯდომარე- პროფესორი ჯიქია მარია
ბ) ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ლორთქიფანიძე;
გ) ასოცირებული პროფესორი ელისაბედ ბჟალავა;
დ) ასისტენტ-პროფესორი თამარ ალფენიძე;
ე) ფილოლოგიის დოქტორი მზისა ბუსკივაძე.

2.35 საბაკალავრო პროგრამა: ებრაისტიკა-არამეისტიკა
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა - 25 ივლისი, 2020 წელი.
კომისიის წევრები:
ა) ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია,  კათედრის ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე.
გ) ფილ.დოქ. მარინა მეფარიშვილი.
დ) ფილ. დოქ. მაია ყოლბაია.
ე) ფილ. დოქ. ლელა ბახტაძე.
ვ) პედაგოგი ანა გილელსი;
ზ) დოქტორანტი ნონა ნებიერიძე.

2.36 გერმანული ფილოლოგიის კათედრა, 29 ივლისი, 13.00 საათი.
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა გაიმართება პლატფორმა Zoom- ის ფორმატში.
გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია:
ა) პროფ. ლალიქეცბა–ხუნდაძე (თავმჯდომარე);
ბ) პროფ. ალექსანდრე კარტოზია;
გ) ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი;
დ) ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე;
ე) ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე;
ვ)  ასოც. პროფ. მანანა მუჯირი;
ზ) ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე;
თ) ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე;
ი)  ქეთევან შეყილაძე;

2.37 საბაკალავრო პროგრამა: ესპანური ფილოლოგია
იტალიური ფილოლოგია
ფრანგული ფილოლოგია
23.07.2020; 12 საათი.
ა) კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. ქეთევან გაბუნია;
ბ) კომისიის მდივანი - თეონა ჩაკვეტაძე;
გ) ნანა გუნცაძე - ასოც. პროფესორი;
დ) ციური ახვლედიანი- პროფესორ-ემერიტუსი;
ე) ნინო ქავთარაძე - ასისტ. პროფესორი;
ვ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოც. პროფესორი;
ზ) მარინა კობეშავიძე - ასოც. პროფესორი;
თ) მაია ჯავახიძე - ასოც. პროფესორი;
ი) სალომე კენჭოშვილი - ასისტ. პროფესორი;
კ) ნინო ჭრიკიშვილი- ასისტ. პროფესორი;

2.38  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავისტიკის ინსტიტუტის
საბაკალავრო ნაშრომთა დაცვა დაგეგმილია 23 და 24 ივლისს 12.00 საათზე Zoom-ში
(ორი კონფერენცია 12.00 და 13.00 საათზე).
საბაკალავრო ნაშორმების დაცვის კომისიის შემადგენლობა:
23 ივლისი - კომისიის თავმჯდომარე - პროფ. დავით გოცირიძე;
მდივანი - პროფ. მარინე ალექსიძე;
კომისიის წევრები  
ა) პროფ. მარიამ ფილინა;
ბ) პროფ. ნატა ბასილაია;
გ) პროფ. მაია თუხარელი;
დ) პროფ. ილონა ძნელაძე;
24 ივლისი - კომისიის თავმჯდომარე -
ა) პროფ. მარიამ ფილინა,
ბ) პროფ. მარინე ალექსიძე;
გ)  პროფ. დავით გოცირიძე;
დ)  ნატა ბასილაია;
ე) პროფ. მაია თუხარელი;
ვ) პროფ. ილონა ძნელაძე;

2.39 საბაკალავრო პროგრამა: ისტორია
საბაკალავრო კომისია – ისტორია
დაცვა შედგება 24, 27, 28 ივლისი, 10:00-დან ონლაინ, zoom-ის პლატფორმაზე.
ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე);
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი;
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი;
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი;
ე) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი;
ვ)მურმან პაპაშვილი – პროფესორი;
ზ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი;
თ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ი) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი;
კ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ლ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი;
მ)ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ნ)აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ო) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი;
პ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი;
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი;
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი;
ტ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი;
უ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი;
ფ) ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი;
ქ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი;
ყ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი;
შ) ზაალ გოგენია –ასისტენტ პროფესორი;
ჩ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.40 საბაკალავრო პროგრამა: ფილოსოფია
დაცვა ჩატარდება: 24 ივლისი, 2020, 10 საათი
კომისია:
ა) პროფ. დ. ჯალაღონია (თავმჯდომარე);
ბ)  ვ. რამიშვილი -პროფესორი;
გ) ა. ყულიჯანაშვილი - პროფესორი;
დ) ლ. ალექსიძე - პროფესორი;
ე) ასოც. პროფ. ნ. კვარაცხელია;
ვ) ასოც. პროფ.მ. დოლიძე;
ზ) ასოც. პროფ. ი. ბრაჭული;
თ) ასოც. პროფ. ზაქარიაძე;
ი) ასოც. პროფ. ნ. თომაშვილი;
კ) ასოც. პროფ  მ.სურმავა;
ლ) ასისტენტ პროფ. ნ. გულიაშვილი;
მ) სხდომის მდივანი: ფილოს. მეცნ. დოქტ. მ. ქერქაძე.

2.41 საბაკალავრო პროგრამა: სახვითი ხელოვნება

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა შედგება 2020 წლის 24 ივლისს, 10.00 საათზე თსუ-ს პირველ კორპუსში, სახვითი ხელოვნების სტუდიაში.
ა) კომისიის შემადგენლობა:
ბ) ლევან სილაგაძე  (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე;
გ) ირაკლი ბრაჭული (ასოცირებული პროფესორი) -კომისიის წევრი;
დ) ვლადიმერ ასათიანი   (ასისტენტ-პროფესორი) - კომისიის წევრი;
ე) ლელა გელეიშვილი (მოწვეული ლექტორი)  - კომისიის წევრი;

2.42 ქართული ფოლოლოგია  (ბაკალავრიატი)
ძირითადი დაცვა -  27, 28 ივლისი, 10 სთ.
29 ივლისი, 10 სთ.
კომისიის წევრები:
ა) პროფ. რამაზ ქურდაძე (თავმჯდომარე);
ბ) პროფ.-ემერიტ. დამანა მელიქიშვილი;
გ) პროფ.-ემერიტ. მერი ნიკოლაიშვილი;
დ) პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;
ე) ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;
ვ) ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;
ზ) ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი;
თ) ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;
ი) ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;
კ) ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;
ლ) ასოც. პროფ. მაია ლომია;
მ) ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი–სუბარი;
ნ) ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;
ო) ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;
პ) ასოც. პროფ. მარინე ივანიშვილი;
ჟ) ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია;
რ) ლაბორანტი  სოფია შამუგია (კომისიის მდივანი).

2.43 ქართული ფილოლოგიისა და სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალავროების დაცვა შედგება 24, 27  და 28 ივლისს 9:00 საათზე
კომისია: 24 ივლისი
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) ელენე გოგიაშვილი- ასოცირებული პროფესორი
გ) ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ხვთისო მამისიმედიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) სოფიკო ძნელაძე- ფილოლოგიის მეც. დოქტორი, კომისიის მდივანი
კომისია: 28 ივლისი
ა) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) ეკატერინე ნავროზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) კახაბერ ლორია- სრული პროფესორი
დ) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) ანა დოლიძე - ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი, კომისიის მდივანი.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. « უკან დაბრუნება