2017-07-17
ბრძანება №:44

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალვრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალვრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელის, კახაბერ ლორიას  2017 წლის  17 ივლისის წერილის N11493/27 საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  შევიდეს ცვლილება 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრშისაბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში.
2. დაემატოს კომისიას სკანდინავიური ფილოლოგია შემდეგი შემადგენლობით:
   ა) ეკატერინე ნავროზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავჯდომარე
   ბ) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომიის მდივანი
   გ) კახაბერ ლორია - სრული პროფესორი
   დ) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
   ე) ტრისტან მახაური - ასოცირებული პროფესორი
3.  საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადად განისაზღვროს 2017 წლის 21 ივლისი/პარასკევი,  09:00 საათი, სკანდინავისტიკის ცენტრი, II კორპუსი.
4.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე¬ლარიას.
5. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
6. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                   /ნანი გაფრინდაშვილი/  

« უკან დაბრუნება