2015-01-29
ბრძანება №:8

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 

1.1. კავკასიოლოგია – 18 თებერვალი, 12:00 საათი, არნ. ჩიქობავას სახელობის აბინეტ-მუზეუმი.
1.2. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 16 თებერვალი, 10:00 საათი, 215-ე აუდიტორია, VIII კორპუსი
1.3. რომანული ფილოლოგია  –  19 თებერვალი 12:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.4. გერმანული ფილოლოგია – 18 თებერვალი, 12:00 საათი, V კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.
1.5. ქრისტიანობის ისტორია –16 თებერვალი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 218-ე აუდიტორია.
1.6. რუსეთისმცოდნეობა – 13 თებერვალი 13:00 საათი I კორპუსი, 020-ე აუდიტორია.
1.7. ამერიკისმცოდნეობა – 19 თებერვალი, 10.:00 საათი, თსუ, მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერაბ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი 
გ) ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) რევაზ აბაშია – ასოცირებული პროფესორი
ე) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი 
ვ) ნოდარ არდოტელი -  ფილოლოგიის  დოქტორი
ზ) რომან ლოლუა – ფილოლოოგის  დოქტორი
თ) როსტომ ფარეულიძე– ასოცირებული პროფესორი
ი) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.2. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინა მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.3. რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მარინა კობეშავიძე  – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.4. გერმანული ფილოლოგია 
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) სოფიო მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
ზ) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი

2.5. ქრისტიანობის ისტორია
ა) ქეთევან პავლიაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გიორგი პაპუაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
გ) სოფიო ანდღულაძე – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) მედეა ბენდელიანი –  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.
ვ) მიხეილ ქართველიშვილი – კომისიის მდივანი.

2.6. რუსეთისმცოდნეობა 
ა) მარინა გარიშვილი – იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნინო ჩიქოვანი– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;
გ) დალი კანდელაკი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
დ) ლარისა ყორღანაშვილი – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ე) ნინო პაპაჩაშვილი – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.7 ამერიკისცოდნეობა
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი, 
გ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
ე) მიხეილ ბარნოვი – კომისიის მდივანი


3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი                                                                  /დარეჯან თვალთვაძე/

 
« უკან დაბრუნება