2018-06-25
ბრძანება №:24

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2017 - 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა
13,14, 17 ივლისი, 10 00 სთ. აუდ. 210, მე-8 კორპუსი

კომისიის შემადგენლობა:
პროფ., ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზაზა სხირტლაძე (თავმჯდომარე)
წევრები:
ასოც. პროფესორები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები:  
ნათელა ჯაბუა
ნინო სილაგაძე
ირინე კოშორიძე
მაია ციციშვილი 
ირინე მირიჯანაშვილი
მდივანი: ირმა ირემაძესაბაკალავრო პროგრამა - რუსული ფილოლოგია

20 ივლისი, 11:00 საათი, 231აუდიტორია, VIII კორპუსი.


კომისიის შემადგენლობა:

პროფესორი დ. გოცირიძე ( თავმჯდომარე)
პროფესორი  მ. ფილინა
ასოცირებული პროფესორი მ. ალექსიძე
ასოცირებული პროფესორი  ნ. ბასილაია
ასოცირებული პროფესორი მ. თუხარელი
ემერიტუს-პროფესორი ნ. ჭოხონელიძე
ემერიტუს-პროფესორი ნ. ფორაქიშვილი.
მდივანი: ვიქტორ გოგაშვილისაბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია
18 ივლისი, 11:00 სთ, აუდიტორია 203
კომისიის შემადგენლობა:

კომისიის თავმჯდომარე პროფ. რ. თოფჩიშვილი,ისტორიის მეც. დოქტორი
კომისიის მდივანი ___ მ.შარაშენიძე
კომისიის წევრები: 1. ქ. ხუციშვილი.ისტორიის მეც. დოქტორი
                                    2. რ. გუჯეჯიანი,ისტორიის დოქტორი
                                    3. ნ. მინდაძე,ისტორიის მეც. დოქტორი
                                    4. ს. ბახია-ოქრუაშვილი,ისტორიის მეც. დოქტორი
                                    5. თ. გვიმრაძე,ისტორიის დოქტორი

საბაკალავრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება
18 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
წევრები:
ასისტენტ პროფესორი ვლადიმერ ასათიანი
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი გრიგოლ კვატაშიძე
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი ლელა გელეიშვილი
სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი , კომისიის მდივანი - ანდრო ამბარცუმიანი


საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართველური ენათმეცნიერების მოდული
19-20 ივლისი, 10:30 სთ. თსუ, მე-8 კორპუსი, აუდ. №217
კომისიის წევრები: პროფ. რამაზ ქურდაძე (თავმჯდომარე);
                                    პროფ. ემერიტ. დამანა მელიქიშვილი;
                                    პროფ. ემერიტ. მერი ნიკოლაიშვილი;
                                    პროფ. დარეჯან თვალთვაძე;
                                    ასოც. პროფ. ანა ხარანაული;
                                    ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი;
                                    ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი;
                                    ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე;
                                    ასოც. პროფ. კახა გაბუნია;
                                    ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე;
                                    ასოც. პროფ. მაია ლომია;
                                    ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი;
                                    ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე;
                                    ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი;
                                   პროფ. ასისტ. მაია მადუაშვილი (კომისიის მდივანი).

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის მოდული

თარიღი
16 ივლისი,  10 საათი,  VIII კორპუსი, აუდიტორია 405
I კომისია
1. ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავჯდომარე
2. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
3. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი,
4. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი,
5. ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, 
6. ღვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი,
7. ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ - პროფესორი, კომისიის მდივანი

II კომისია, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119
1. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2. რუსუდან ნიშნიანიძე -  ასოცირებული პროფესორი,
3. ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი,
4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი,
5. რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი, 
6. ანა ლეთოდიანი – ასისტენტ - პროფესორი
7. ინგა მილორავა - ასისტენტ - პროფესორი, კომისიის მდივანი

17 ივლისი, 10 საათი :    VIII კორპუსი, აუდიტორია 405

1. ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
3. თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი, 
4. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი,
5. ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი,
6. ღვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი,
7. ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ - პროფესორი, კომისიის მდივანი


17 ივლისი, 10 საათი  : VIII კორპუსი, აუდიტორია 119
II კომისია:
1. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2. კახაბერ ლორია -  სრული პროფესორი
3. ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
5. რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
6. ანა ლეთოდიანი – ასოცირებული პროფესორი
7. ინგა მილორავა - ასისტენტ - პროფესორი, კომისიის მდივანი


საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა
18,19  ივლისი, 11:00 სთ, მე-2 კორპუსი, აუდ. 165
თავმჯდომარე:
პროფ. ვასილ კაჭარავა
წევრები:
ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
პროფ. თემურ კობახიძე
მდივანი, ასისტ. პროფ მიხეილ ბარნოვი

საბაკალავრო პროგრამა - კულტურის კვლევები
20,21  ივლისი, 11:00 სთ, აუდიტორია: 201 ა
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ნინო ჩიქოვანი
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი
ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი
ასისტ.პროფ. ირაკლი ჩხაიძე (მდივანი)საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია
13 ივლისი, 12:00 სთ, მეხუთე კორპუსი, აუდიტორია 224

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი 
ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე
 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე
 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე
ასოც. პროფ. მანანა მუჯირი
 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე
 სხდომის მდივანი – დოქტორანტი ქეთევან შეყილაძე.

საბაკალავრო პროგრამა - სკანდინავიური ფილოლოგია
13 ივლისი, 10:00, თსუ, მე-2 კორპუსი, სკანდინავისტიკის ცენტრი.
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშვილი
ასოც. პროფ. ნინო წერეთელი
სრული პროფ. კახაბერ ლორია
ასისტ. პროფ. ელენე გოგიაშვილი - მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, იბერიულ-კაბკასიური ენათმეცნიერება
(ქართული და რუსული სექტორი)
17 ივლისი, 10:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22 

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა
ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი
ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე
პროფ. ნოდარ არდოტელი
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
პროფ. ლევან აზამაიფარაშვილი
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, კავკასიის ხალხთა ისტორია
(ქართული და რუსული სექტორი)
13 ივლისი, 10:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი
პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი
პროფ. ნუგზარ ანთელავა
ასოც. პროფ. გიორგი ოთხმეზური
პროფ. იური სულაბერიძე
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია
16 ივლისი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 229აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ქეთევან გაბუნია
წევრები:
პროფ. ნანა გუნცაძე
პროფ. ემერიტუსი ციური ახვლედიანი
ასისტ. პროფ. ნინო ჭრიკიშვილი
ასისტ პროფ. სალომე კენჭოშვილი
მდივანი: მაგდა უსტიაშვილი

საბაკალავრო პროგრამა - არაბისტიკა
13  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 102 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. გოჩა ჯაფარიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი
ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე
ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი
ასოფ. პროფ. ნინო ეჯიბაძე
ასისტ. პროფ/ ნინო დოლიძე
მდივანი: დოქტორანტი, ნინო სურმავა

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია
13 ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 104 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. მარიკა ჯიქია
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე
ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე
ასოც. პროფ. ნანა კაჭარავა
ასოც. პროფ ელისაბედ ბჟალავა
ასოც. პროფ მირიან მახარაძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, გუჩა ქუთათელაძე

საბაკალავრო პროგრამა - ებრაისტიკა-არამეისტიკა, ირანისტიკა
13  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 112 აუდ. 
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. მანანა კვაჭაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. თეა შურღაია
ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
ასოც. პროფ. ფატმან ანთაძე
ასოც. პროფ. ნომად ბართაია
ასოც. პროფ მარიამ ჩაჩიბაია
ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, ეკატერინე გოგალაძე


საბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია
19 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდ. 07

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: 
პროფ. დემურ ჯალაღონია
წევრები:
პროფ. ვალერიან რამიშვილი
პროფ. ლელა ალექსიძე
ასოც.პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ასოც. პროფ. ნაპოლეონ კვარაცხელია
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
ასისტენტ პროფ. ნანა გულიაშვილი
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი: მაია ქერქაძე (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია
19 ივლისი, 11:00, მე-8 კორპ. აუდ.221
თავმჯდომარე:
პროფ. თინა დოლიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. ირინა დარჩია
ასოც. პროფ. ეკა კობახიძე
ასოც. პროფ. ია გაგუა
ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი
ასოც. პროფ. მანანა ფხაკაძე
ასისტ. პროფ. თამარ აფციაური
მდივანი: ანა ცანავა
საბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია
21 ივლისი, 14:00, თსუ, აუდ. 206

კომისიის თავმჯდომარე -  პროფ. ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი
ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი - ისტორიის დოქტორი. არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის სწავლული მდივანი.
ასოც. პროფ. მარინე ფუთურიძე - ისტორიის დოქტორი.
ასისტენტ პროფ. კონსტანტინე ფიცხელაური - ისტორიის დოქტორი.
ემირეტუს პროფ. გურამ გრიგოლია. 
დავით ნასყიდაშვილი -  არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორის ასისტენტი
კომისიის მდივანი - ანა თეთრუაშვილი.  არქეოლოგიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტის ლაბორანტი.

საბაკალავრო კომისია – ისტორია, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206, 16, 17, 18 ივლისი, 10:00

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
თედო დუნდუა – პროფესორი
მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
მურმან პაპაშვილი – პროფესორი 
გიული ალასანია – პროფესორი
გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი
თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3 ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

« უკან დაბრუნება