2014-06-25
ბრძანება №:34

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

განისაზღვროს 2013–2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.  ქართული ფილოლოგია
ა. ძველი ქართლი ლიტერატურა
16-17 ივლისი, 10:00 და 16:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, 220-ე აუდიტორია
ბ. ახალი ქართული ლიტერატურა
გ.უახლეს ქართული ლიტერატურა
16-17 ივლისი, 10:00 და 16:00 საათი,  
16-17 ივლისი, 10:00 და 16:00 საათი,  
დ.  ფოლკლორი  – 14 ივლისი, 10:00 საათი, მე–8 კორპუსი, 109- ე აუდიტორია.
 1.2.    ფილოსოფია  –  11 ივლისი, 10 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.  ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი
1.3.    კავკასიოლოგია  –  11 ივლისი, 14:00 საათი, არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ -მუზეუმი.
1.4.    ამერიკისმცოდნეობა  – 10-11-12 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
 1.5.  ხელოვნებათმცოდნეობა  –   14–15 ივლისი, 10:00 საათი, მე–8 კორპუსი, 215– ე აუდიტორია.
 1.6.    ეთნოლოგია  – 15 ივლისი,  12:00 საათი;  მე–8 კორპუსი, 204-ე აუდიტორია
 1.7.   რუსული ფილოლოგია – 18 ივლისი, 11:00  საათი, მე-8 კორპუსი,  231-ე  აუდიტორია
1.8.  ახალი ბერძნული ფილოლოგია  –   19 ივლისი, 12:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია
1.9.   კლასიკური ფილოლოგია – 19 ივლისი, 12:00  საათი,  მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია
1.10 რომანული ფილოლოგია:
ა)   ფრანგული ფილოლოგია,    ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია – 18 ივლისი, 12 საათი;  მე-5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია
ბ)  გერმანული ფილოლოგია – 19 ივლისი, 12:00 საათი; მე-5 კორპუსი, 224-ე აუდიტორია
 1.11.   კინო-ტელე ხელოვნება  –  19 ივლისი, 10:00 საათი,   მე-4 კორპუსი,  105-ე აუდიტორია
 1.12.   სახვითი ხელოვნება  – 18 ივლისი, 09:00 საათი, 1-ლი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.13.  კულტურის კვლევები –  11ივლისი, 10:00 საათი, მე-2 კორპუსი, 162-ე აუდიტორია.
1. 14.  ისტორია – 16,17,18  ივლისი, 10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.15.  არაბისტიკა – 14 და 16 ივლისი, 10:00 საათი, მე–5 კორპ. 313–ე აუდიტორია.
1.16.  ებრაისტიკა– არამეისტიკა, ირანისტიკა , ასირიოლოგია–  17 ივლისი, 12:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 127– ე აუდიტორია.
1.17.  თურქოლოგია–  16 ივლისი,  12:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 104-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია –  15 ივლისი, 11:00 საათი, მე–8 კორპ. 206–ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.     ქართული ფილოლოგია
ა. ძველი ქართლი ლიტერატურა
 ბ. ახალი ქართული ლიტერატურა
გ.უახლეს ქართული ლიტერატურა

I კომისია:
ა) ვლადიმერ მინაშვილი– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე თავმჯდომარე
ბ) ლელა ხაჩიძე– ასოცირებული პროფესორი  
გ) ნესტან სულავა– ასოცირებული პროფესორი  
დ) თამარ პაიჭაძე– ასოცირებული პროფესორი  
ე) თამარ შარაბიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.
ეთერ კირკიტაძე – ნიკო ლორთქიფანიძის იმპრესიონისტული ტექსტები
ხელმძღვანელი: თამარ პაიჭაძე

ლეკიაშვილი თინათინი – ვეფხისტყაოსნის ანარეკლი რომანტიკოსების შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: ელგუჯა ხინთიბიძე

ნანა ომარაშვილი –  წმ. გიორგი მთაწმიდელი – გიორგი მცირის ჰაგიოგრაფიული თხზულების პერსონაჟი
ხელმძღვანელი: ნესტან სულავა

ანა აშრალოვი – გიორგი მთაწმინდელის მოღვაწეობა და ქართულ–ბიზანტიური საეკლესიო–ლიტერატურული ურთიერთობები
ხელმძღვანელი: ლელა ხაჩიძე

ნათია იაშვილი – წმ. შუშანიკი ძველ ქართულ და ძველ სომხურ მწერლობაში
ხელმძღვანელი: ლელა ხაჩიძე

ნინო ჯახველაძე – ყრმა მარტვილები ბიზანტიურ და ქართულ აგიოგრაფიაში
ხელმძღვანელი: ლელა ხაჩიძე


ნინო ახალაშვილი – სიკვდილ–სიცოცხლის საკითხი ვაჟა–ფშაველას ლირიკაში
ხელმძღვანელი: თამარ შარაბიძე

ხოსიტაშვილი ქ. – აკაკი წერეთლის სატირული ლირიკა
ხელმძღვანელი: თამარ შარაბიძე

მარიამ აბესაძე – მითოსური პერსონაჟები ვაჟა–ფშაველას შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: თამარ შარაბიძე
მერი გოჩიაშვილი – დრამატული ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი

ნონა ინჯგია – აკაკი წერეთლის დრამა „პატარა კაცი“ და მისი შექმნის ისტორია
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი

მეფარიშვილი თ. – ილია ჭავჭავაძის ლირიკის ძირითადი ტენდენციები
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი

მეგი საბაშვილი – ქალაქის თემა ქართველ ხალხოსანთა შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი

თამარ გიგაური – ნ. ნიკოლაძის ლიტერატურულ კრიტიკული წერილები ჟურნალ „კრებულში“
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი

 თამარ ოდიშელიძე –  ქართველ მთიელთა ადათ–ტრადიციების და ზნე–ჩვეულებების ასახვა ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი
მარიამ სადრაძე –  ქალთა სახეები ვაჟა–ფშაველას პოემებში
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი


გვანცა ბროლაძე – გმირ წინაპართა და წმინდანთა სახეები ქართველ რომანტიკოსთა პოეზიაში
ხელმძღვანელი: ეკა ვარდოშვილი

ქეთი აბუაშვილი – ქართველ რომანტიკოსთა პროზაული თხზულებანი
ხელმძღვანელი: ეკა ვარდოშვილი

ნინო ველთაური –  ქალთა სახეები ალ. ყაზბეგის პროზაში
ხელმძღვანელი: ეკა ვარდოშვილი

ცერცვაძე სალომე – სიყვარული და მოვალეობა ალ.ყაზბეგის მხატვრულ ნაწარმოებებში
ხელმძღვანელი: ეკა ვარდოშვილი

ანა ლილოვლიშვილი – ქართული რომანტიზმის საფუძვლები და განვითარების მიმართულებანი
ხელმძღვანელი: ინგა მილორავა


ზედელაშვილი ანა – ილია ჭავჭავაძის დაუმთავრებელი მოთხრობები
ხელმძღვანელი: ლადო მინაშვილი


II კომისია:
ა) რუსუდან ნიშნიანიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) რუსუდან ბურჯანაძე– ასოცირებული პროფესორი  
გ) ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი  
დ) მაკა ელბაქიძე– ასოცირებული პროფესორი  
ე) ნანა გონჯილაშვილი– ასოცირებული პროფესორი  
ვ) ინგა მილორავა– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

თამარ სხირტლაძე – სასულიერო მწერლობის ესთეტიკური მოდელების ტრასფორმაცია XII-XVIII სს–ის ქართულ სასულიერო ლიტერატურაში
ხელმძღვანელი: მაკა ელბაქიძე

ნათია მიქელაძე –  ნიკოლოზ ბარათაშვილი – ბედისწერა და ადამიანი
ხელმძღვანელი: ინგა მილორავა

თეა ცხადაია – ილია ჭავჭავაძის კრიტიკის კონცეფცია (წერილების მიხედვით)
ხელმძღვანელი: ინგა მილორავა

ნატო გოგიჩაიშვილი – პეიზაჟის და ნივთის ფუნქცია ილია ჭავჭავაძის მხატვრულ ტექსტში
ხელმძღვანელი: ინგა მილორავა

სალომე კახნიაშვილი –  ვაჟა–ფშაველას პოემების მხატვრული დრო და სივრცე
ხელმძღვანელი: ინგა მილორავა
 
თამთა კუპრაძე – ნ. ლორთქიფანიძე – ადამიანის უფლებადამცველი („დადიანის ასული და მათხოვარი“, „თავსაფრიანი დედაკაცი“)
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

ნინო კავთუაშვილი – გაუცხოება – გარკვეული დროისა და სივრცის ნიშანი თუ კაცობრიობის მარადიული სენი? (ლეონიძე – „ნატვრის ხე“, რგზიუპერი – „პატარა უფლისწული“)
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძენანა ცხვედენაშვილი – გენიალობის ფენომენი და თანამდევი პარადოქსები (გალაკტიონი)
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

კაპანაძე ნინო – ფერები კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაში
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

გონცაძე რუსუდანი – ტოლერანტობა ჯავახიშვილის შემოქმედებაში („ლამბალო და ყაშა“)
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

ირმა დუმბაძე – ცნობიერების ნაკადი და ოთარ ჭილაძის „ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან“
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

ნათია ჭკადუა – ეგზისტენციალიზმის ტენდენციები ვაჟა–ფშველას „გველისმჭამელში“, კონსტანტინე გამსახურდიას „ხოგაის მინდიასა“ და ჯემალ ქარჩხაძის პროზაში
ხელმძღვანელი: რუსუდან ბურჯანაძე

ფანჩულიძე თეონა – „ეპისტოლარული მემკვიდრეობა“ – გრიგოლ რობაქიძის წერილები აკაკი და თამარ პაპავებისადმი
ხელმძღვანელი: რუსუდან ნიშნიანიძე

ბედუკაძე თინათინი – რამდენიმე სიმბოლური ხატი გრიგოლ რობაქიძის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში
ხელმძღვანელი: რუსუდან ნიშნიანიძე

ფაცაცია სალომე – კონსტანტინე გამსახურდიას დოკუმენტური პროზა – „ლანდებთან ლაციცი“
ხელმძღვანელი: რუსუდან ნიშნიანიძე

ნინო ინაიშვილი – ელენე დარიანის ციკლის ლექსების მხატვრული სამყარო
ხელმძღვანელი: რუსუდან ნიშნიანიძე
გაბედავა მარიამი  – გრიგოლ რობაქიძის პიესები
ხელმძღვანელი: რუსუდან ნიშნიანიძე
ხელმძღვანელი: მაკა ელბაქიძე

ლილე კლდიაშვილი –  დუმილის ესტეტიკა – ქართველ მწერალთა შემოქმედების მიხედვით
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილი

თამარ მოდებაძე – დეკალოგი – წმ. ნინოს ცხოვრების წარმმართველი და განმსაზღვრელი
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილი

ნათია ჯანგულაშვილი –   ავტორი და მისი ფენომენი ძველი ქართული თხზულებების მიხედვით
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილი

ნათია ბაგაშვილი –  მზისა და ნათლის ესთეტიკა „დავითიანში“
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილი

ნინო ფანცულაია – ფერის ფენომენი და მხატვრული ფუნქცია ვაჟა ფშაველას პოეზიაში
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილი

შორენა კვანტალიანი – ფსიქოლოგიური პასაჟები „ვეფხისტყაოსანში“
ხელმძღვანელი: ნანა გონჯილაშვილიდ) ფოლკლორი

 ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი
გ) ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი    
დ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
 ე) ია გრიგალაშვილი–  კომისიის მდივანი


2.2.     ფილოსოფია


ა) ლელა ალექსიძე –პროფესორი კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი,
გ) ნაპოლეონ კვარაცხელია–  ასოცირებული პროფესორი
დ) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი
ე) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
ვ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მამუკა ბიჭაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი,
ი)  რეზო გორდეზიანი  – ასოცირებული პროფესორი
კ) ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ლ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
მ)  მაია ქერქაძე  –  კომისიის მდივანი2.3.     კავკასიოლოგია

ა) ცირა ბარამიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი  
ე) ნუგზარ ანთელავა – მოწვეული პროფესორი
ვ) გიორგი გოცირიძე– მოწვეული პროფესორი
ზ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.4.    ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი– პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ანასტასია ზაქარიძე– პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე– პროფესორი
ე)ესეთი როსტიაშვილი – პროფესორი
ვ)  ნინო სინჯარაძე– კომისიის მდივანი

 2.5.    ხელოვნებათცოდნეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გ) ირინა კოშორიძე– ასოცირებული პროფესორი
დ) ნათელა ჯაბუა–   ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე– ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
2.6. ეთნოლოგია
ა)  როლანდ თოფჩიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ)  როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო მინდაძე – მოწვეული პროფესორი
ე)ნოდარ შოშიტაშვილი – მოწვეული პროფესორი

2.7.   რუსული ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია თუხარელი –ასოცირებული პროფესორი
დ) მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი
ე) ნათელა ჭოხონელიძე – ემერიტუს პროფესორი
ვ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი – კომისიის მდივანი

2.8. -  2.9.    ახალი ბერძნული ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია
 ა) რისმაგ გორდეზიანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა ფხაკაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკატერინე კობახიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სოფიო შამანიდი – პროფესორი
ზ)  მაკა ქამუშაძე – ასისტენტ პროფესორი
თ ) ანა ცანავა – კომისიის მდივანი

2.10 რომანული ფილოლოგია:
  ა)   ფრანგული ფილოლოგია,    ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია
ა.ა. ქეთევან გაბუნია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ა.ბ. ნანა გუნცაძე–  ასოცორებული პროფესორი, რომანული ფილოლოგიის (ფრანგული ფილოლოგია) მიმართულება.
ა.გ. მარინა კობეშავიძე–  ასოცირებული პროფესორი, რომანული ფილოლოგიის (ესპანური ფილოლოგია) მიმართულება.
ა.დ. მაია ჯავახიძე– ასოცირებული პროფესორი, რომანული ფილოლოგიის (იტალიური ფილოლოგია) მიმართულება.
ა.ე. ბელა ხაბეიშვილი–  ასისტენტ– პროფესორი, რომანული ფილოლოგიის (ფრანგული ფილოლოგია) მიმართულება.
ა.ვ. ნინო ჭრიკიშვილი–  ასისტენტ–პროფესორი, რომანული ფილოლოგიის (ესპანური ფილოლოგია) მიმართულება


ბ.  გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გოგოლაშვილი – ემერიტუს პროფესორი პროფესორი,
გ) დალი ფანჯიკიძე-კოკაია – ემერიტუს პროფესორი
დ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
ვ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარიკა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
ი) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი

2.11.   კინო-ტელე ხელოვნება  
ა) არჩილ შუბაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერაბ კოკოჩაშვილი–  ასოცირებული პროფესორი
 გ) დავით გუჯაბიძე
დ) კოტე მირიანაშვილი
ე) ნოდარ მამისაშვილი
ვ) ბესარიონ ორმოცაძე
ზ) ნინო გელოვანი – კომისიის მდივანი

2.12.   სახვითი ხელოვნება
ა) ლევან სილაგაძე –  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
 ბ) ვლადიმერ ასათიანი –  ასისტენტ პროფესორი
გ) გრიგოლ კვატაშიძე– მოწვეული პედაგოგი
დ) მარინა ელიოზიშვილი– მოწვეული პედაგოგი
ე) ანდრო ამბარცუმიანი  –სახვითი ხელოვნების მიმართლების ლაბორანტი, კომისიის მდივანი

2.13. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
დ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი
ვ) ირაკლი ჩხაიძე – ასისტენტ- პროფესორი, კომისიის მდივანი

2. 14. ისტორია
ა) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
ვ) თემურ თოდუა – პროფესორი
ზ) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
თ) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ)გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ლ)დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
მ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ო) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
პ) მარინა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ს)  ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
უ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ფ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პრფოსორი
ქ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
ღ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ყ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
შ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.15. არაბისტიკა
ა) აპოლონ სილაგაძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) მაია ანდრონიკაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე– ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ეჯიბაძე– ასოცირებული პროფესორი
ე) გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მარიამ ნანობაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ზ) გოჩა ჯაფარიძე– პროფესორი
თ) ნანი გელოვანი– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.16.  ებრაისტიკა– არამეისტიკა, ირანისტიკა , ასირიოლოგია,
ა) მანანა კვაჭაძე– ასოცირებული პროფესორი კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ფატი ანთიძე– ასოცირებული პროფესორი
გ) თეა შურღაია– ასოცირებული პროფესორი
დ) ნომადი ბართაია– ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა გელაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ვ) მარიამ ჩაჩიბაია– ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირინა ტატიშვილი– პროფესორი
თ) მაია ღამბაშიძე– ასოცირებული პროფესორი
ი) დარეჯან სვანი– ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
კ) მარინა ალექსიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.17. თურქოლოგია
ა) მარინე ჯიქია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ქეთევან  ლორთქიფანიძე– ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანული კაჭარავა– ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ ალფენიძე– ასისტენტ– პროფესორი
ე)თეონა აფხაზავა – ენების ცენტრის პედაგოგი
ვ) მერი წიკლაური– ენების ცენტრის პედაგოგი
ზ) ასმათ ჯაფარიძე– ენბის ცენტრის პედაგოგი
თ) ნუნუ გურგენიძე– ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
ი) ელიდა კვანტალიანი– ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
კ) ელისაბედ მაჩიტიძე – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი
ლ) მზისა ბუსკივაძე– ენების ცნეტრის პედაგოგი,კომისიის მდივანი
2.18. არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)გურამ გრიგოლია – ემირუტუს პროფესორი
გ) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე)  კონსტანტინე ტყეშელაშვილი – ასისნეტ პროფესორი

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                / დარეჯან თვალთვაძე/


« უკან დაბრუნება