2014-09-16
ბრძანება №:53

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის ბელა წარეტაშვილის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტ ბელა წარიტაშვილის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადად განისაზღვროს 2014 წლის 24 სექტემბერი, 14:00 საათი, თსუ V კორპუსი, 229 - ე აუდიტორია.

2. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისია დამტკიცდეს შემდეგი შემადგენლობით:
1) ციური ახვლედიანი– კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორ ემერიტუსი
2) მარინე კობეშავიძე– ასოცირებული პრფესორი
3) ნანა გუნცაძე– ასოცირებული პროფესორი
4) მაია ჯავახიძე– ასოცირებული პროფესორი
5) ნინო რევაზიშვილი– კომისიის მდივანი, დოქტორანტი
6) ნინო ჭრიკიშვილი– რეცენზენტი, ასისტენტ პროფესორი.3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                     /დარეჯან თვალთვაძე/


« უკან დაბრუნება