2015-07-09
ბრძანება №:31

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:
განისაზღვროს 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 
1.1.  ქართული ფილოლოგია
ა. ქართული ლიტერატურის ისტორია
15-16 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 405-ე აუდიტორია.
ბ. ქართველური ენათმეცნიერება.
20-21 ივლისი, 12:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 220-ე აუდიტორია.  
გ.  ფოლკლორი  – 13 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 119-ე აუდიტორია.
1.2.  ფილოსოფია  –  16 და 17 ივლისი, 10:00 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.  ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი.
1.3.  კავკასიოლოგია  –  14 ივლისი, 11:00 საათი, არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.4.  ამერიკისმცოდნეობა  – 10, 17, 20, 21 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
 1.5. ხელოვნებათმცოდნეობა  –   13–14 ივლისი, 10:00 საათი, მე–8 კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.6.  ეთნოლოგია  – 20 ივლისი,  12:00 საათი;  მე–8 კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.7.  რუსული ფილოლოგია – 16 ივლისი, 11:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 231-ე  აუდიტორია 
1.8.  ახალი ბერძნული ფილოლოგია – 13 ივლისი, 12:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია
1.9. რომანული ფილოლოგია:
ა)   ფრანგული ფილოლოგია – 20 ივლისი, 12:00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
ბ) ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია – 13 ივლისი, 12 საათი; თსუ  მე-5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
გ)  გერმანული ფილოლოგია – 15 ივლისი, 11:00 საათი; თსუ მე-5 კორპუსი, 224– ე აუდიტორია.
1.10.   კინო-ტელე ხელოვნება  –  18 ივლისი, 10:00 საათი, თსუ  მე-4 კორპუსი,  105-ე აუდიტორია.
1.11.   სახვითი ხელოვნება  – 20 ივლისი, 09:00 საათი, თსუ 1-ლი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.12.  კულტურის კვლევები –  14-15 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ 1–ლი კორპუსი, 201-ე აუდიტორია.
1. 13.  ისტორია – 20, 21, 22, 23 ივლისი, 10 საათი, თსუ 1-ლი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.14.  აღმოსავლეთმცოდნეობა
ა) არაბისტიკა, ებრაისტიკა–არამეისტიკა, ასირიოლოგია, არმენოლოგია –  14 დ 15 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე–5 კორპუსი, 313–ე აუდიტორია.
ბ).  თურქოლოგია –  14-15 ივლისი,  11:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
გ)  ირანისტიკა –  14-15 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე-5 კორპუსი, 112-ე აუდიტორია.
1.15. არქეოლოგია –  20 ივლისი, 11:00 საათი, თსუ მე–3 კორპუსი 23–ე აუდიტორია.

2.  შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ქართული ფილოლოგია:
ა. ქართული ლიტერატურის ისტორია
ა) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლელა ხაჩიძე – ასოცირებული პროფესორი  
გ) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი  
დ) თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი  
ე) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) კახაბერ ლორია – პროფესორი
ზ) ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ინგა მილორავა – ასისტენტ პროფესორი
ი) თამარ შარაბიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

ბ. ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი
ვ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) სალომე ომაიძე – ასოცირებული პროფესორი 
კ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
მ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) ქეთევან მარიანი–სუბარი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

გ) ფოლკლორი
ა) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი
გ) ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი  
დ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ე) ია გრიგალაშვილი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.2.   ფილოსოფია 
ა) დემურ ჯალაღონია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი
გ) ნაპო კვარაცხელია –  ასოცირებული პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე – პროფესორი
ე) ვალერიან რამიშვილი – პროფესორი
ვ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი 
ზ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ)  რეზო გორდეზიანი  –  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ)  მაია ქერქაძე – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.3.  კავკასიოლოგია
ა) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული ლექტორი
დ) ნუგზარ ანთელავა – მოწვეული ლექტორი
ე) გიორგი გოცირიძე – მოწვეული ლექტორი
ვ) ქეთევან ქუთათელაძე –  ასისტენტ პროფესორი
თ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.4.   ამერიკისმცოდნეობა 
ა) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი – მოწვეული ლექტორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

 2.5. ხელოვნებათმცოდნეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი 

2.6. ეთნოლოგია
ა)  როლანდ თოფჩიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ)  როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო მინდაძე – მოწვეული პროფესორი
ე) ნოდარ შოშიტაშვილი – მოწვეული პროფესორი
ვ) მედეა შარაშენიძე– კომისიის მდივანი

2.7.   რუსული ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი 
დ) მარიამ ფილინა – პროფესორი 
ე) ნათელა ჭოხონელიძე – ემერიტუს პროფესორი
ვ) ნოდარ ფორაქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ზ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8.  ახალი ბერძნული ფილოლოგია,
ა) სოფია შამანიდი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რისმაგ გორდეზიანი – პროფესორი
გ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
დ) ქეთევან ნადარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) მედეა მეტრეველი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ) გიორგი უგულავა – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

2.9. რომანული ფილოლოგია:
ა)   ფრანგული ფილოლოგია,
ა. ქეთევან გაბუნია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ. ციური ახვლედიანი – ემერიტუს პროფესორი
გ. ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ. ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე. ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ პროფესორი
ვ. ნინო რევაზიშვილი – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

ბ) ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია
ა. ქეთევან გაბუნია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ. მარინა კობეშავიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ. მაია ჯავახაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ. სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე. ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ. ნინო რევაზიშვილი – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

გ)  გერმანული ფილოლოგია
ა) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან შეყილაძე – ლაბორანტი, კომისიის მდივანი

2.10.   კინო-ტელე ხელოვნება  
ა) ბესარიონ ორმოცაძე – კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერაბ კოკოჩაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი
გ) ალექსანდრე ვახტანგოვი – მოწვეული პედაგოგი
ე) ნოდარ მამისაშვილი – მოწვეული პედაგოგი
ვ) არჩილ შუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო გელოვანი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.11.   სახვითი ხელოვნება
ა) ლევან სილაგაძე –  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ვლადიმერ ასათიანი –  ასისტენტ პროფესორი
გ) გრიგოლ კვატაშიძე – მოწვეული პედაგოგი
დ) მახლაზ კახაშვილი – მოწვეული პედაგოგი
ე) ანდრო ამბარცუმიანი – ლაბორანტი, კომისიის მდივანი

2.12. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
დ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.13. ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
თ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
კ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
ნ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ო) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
პ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
უ) გიული ალასანია – პროფესორი
ფ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ქ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ღ) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ყ) მიხეილ ქართველიშვილი – ლაბორანტი, კომისიის მდივანი

2.14. აღმოსავლეთმოცდნეობა
ა. არაბისტიკა, ებრაისტიკა-არამეისტიკა, ასირიოლოგია და არმენოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ზ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ირინა ტატიშვილი – პროფესორი
ი) მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
კ) ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

ბ. თურქოლოგია
ა) მარინე ჯიქია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან  ლორთქიფანიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანული კაჭარავა – ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ ალფენიძე – ასისტენტ პროფესორი
ე)გიული ალასანია – პროფესორი
ვ) ელისაბედ ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ქეთევან გორგაძე – დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

გ. ირანისტიკა  
ა) ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ა) ლილი ჟორჟოლიანი – ფილოლოგიის დოქტორი
ბ) ფატი ანთაძე–მალაშხია –  ასოცირებული პროფესორი
გ) თეა შურღაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.15. არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია – ემირუტუს პროფესორი
გ) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე)  კონსტანტინე ფიცხელაური – ასისტენტ პროფესორი
ვ)  დავით ნასყიდაშვილი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

3.  ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.  ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე                  /თედო დუნდუა/

« უკან დაბრუნება