2014-08-14
ბრძანება №:50

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა შესარჩევი კომისიის შექმნისა და კომისიის შემადგნელობის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტისა და თსუ– ის ასოცირებული პროფესორის ირინე დარჩიას 2014 წლის 14 აგვისტოს მომართვის (N 3087) საფუძველზე,

ვბრძანებ:
1.    შეიქმნას სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული საზაფხულო სკოლის მონაწილეთა შესარჩევი კომისია.
2.    კომისია დამტკიცდეს შემდეგი შემადგენლობით:
3.    
I.    ირინე დარჩია– კომისიის თავმჯდომარე ასოცირებული პროფესორი, პროექტის ხელმძღვანელი.
II.    ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
III.    მაია შუხოშვილი– თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ფოლოლოგიის დოქტორი, პროექტის თანახელძღვანელი.

4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
5.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
6.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.    

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანის
 მოვალეობის შემსრულებელი                                                     / თედო დუნდუა/


« უკან დაბრუნება