2016-07-05
ბრძანება №:31

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

1.1. ფილოსოფია – 18 ივლისი, 10:00 საათი, II კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 8 ივლისი,  10:00 საათი,  II კორპუსი, 156-ე      აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 19 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 164 -ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  18 ივლისი,  13:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 14 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. ირანისტიკა, არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი,  V კორპუსი, 118 -ე აუდიტორია.
1.7. კავკასიოლოგია - 8 ივლისი, 14:00 საათი,  არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 11 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 18 ივლისი, 13:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 18 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 220 -ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 18 ივლისი, 12:00 საათი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 11 ივლისი, 11:00  საათი, I   კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - 19 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი,  203-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 18 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 19 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია - 15 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 11 ივლისი, 15:00 საათი, I კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, - 13 ივლისი, 11:00 საათი,  I კორპუსი, 201-ე აუდიტორია.
1.20. გერმანული ფილოლოგია - 18 ივლისი, 12:00 საათი, V კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
დ) ქეთევან როსტიაშვილი - პროფესორი
ე) ქეთევან ანთელავა - პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი - დოქტორი, კომისიის მდივანი.

2.3.    კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ელენე ბოდაველი - კომისიის მდივანი

2.4.    რომანული ფილოლოგია
ა) ციური ახვლედიანი - პროფესორი, ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ჯავახიძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა კობეშავიძე  – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) სალომე კენჭოშვილი – კომისიის მდივანი

2.5.    ანგლისტიკა

ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 ი) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
კ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

2.6.     ირანისტიკა, არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მირიან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ჯიქია - პროფესორი
ე) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნომადი ბართაია - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.7.     კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) სარდიონ ზედელაშვილი - ასოცირებული  პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) იური სულაბერიძე - პროფესორი
ვ) ნუგზარ ანთელავა - პროფესორი
ზ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

2.8.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

ა) იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ზაზა ხინთიბიძე  - ასოცირებული პროფესორი
თ) ანა ცანავა - კომისიის მდივანი


2.9.    ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი


2.10.    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ვ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.11.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე
ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თენგიზ კიკაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
დ) ინგა მილორავა – ასოცირებული პროფესორი
ე) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული  პროფესორი
ზ) ანა ლეთოდიანი - ასისტენტ პროფესორი
თ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ი) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი

2.12.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – განათლების მეცნიერებების დოქტორი
ვ) ნანა გოგოლაშვილი - ემერიტუს პროფესორი
ზ) ხათუნა ბასილაშვილი - დოქტორნატი
თ) სოფიო ჩხატარაშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.13.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე -  ასისტენტ პროფესორი
ვ) დალი ფანჯიკიძე - ემერიტუს პროფესორი
ზ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი


2.14.    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება

ა) თამაზ გამყრელიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა -  დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.15.    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

ა) დამანა მელიქიშვილი - ემერიტუსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
გ) თამარ ოთხმეზური - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია მადუაშვილი  - კომისიის მდივანი


2.16.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17.    ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

ა) როლანდ თოფჩიშვილი   –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ მინდაძე - მოწვეული პროფესორი
ე) თეიმურაზ გვიმრაძე - მოწვეული პროფესორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.18.    არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) დავით ნასყიდაშვილი - კომისიის მდივანი

2.19.    ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია

ა ) თედო დუნდუა– პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი– პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
ვ) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ი) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
მ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ს) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
უ) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ქ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ღ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ყ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
შ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
ჩ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ც) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ძ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.20.    გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ჭუმბურიძე - ასისტენტ პროფესორი
ზ) ქეთევან შეყილაძე - კომისიის მდივანი


3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი          /ნანი გაფრინდაშვილი/

« უკან დაბრუნება