2016-01-29
ბრძანება №:5

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული
„თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

1.1. თურქოლოგია არაბისტიკა, ებრაისტიკა-არამეისტიკა– 4 თებერვალი, 12:00 საათი,  მე–5 კორპუსი , 102–ე  აუდიტორია.
1.2 ქართველური ენათმეცნიერება– 9 თებერვალი, 12:00 საათი, მე–8 კორპუსი, 217–ე აუდიტორია.
1.3. ისტორია - 8 თებერვალი,  12:00 საათი,  I კორპუსი, 212-ე აუდიტორია.
1.4. ხელოვნებათმცოდნეობა– 9 თებერვალი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 210– ეაუდიტორია.
1.5. არქეოლოგია – 8 თებერვალი, 10:30 საათი, პირველი კორპუსი, 217-ე აუდიტორია.
1.6. კულტურის კვლევები – 8 თებერვალი, 11:00 საათი, პირველი კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.7. ახალი ბერძნული ფილოლოგია – 4 თებერვალი,  12:00 საათი, მერვე კორპუსი, 220-ე აუდიტორია.
1.8. ქართული ფილოლოგია– 8 თებერვალი, 12:00 საათი, მე-8 კორპუსი, აუდიტორია N 119.
1.9. კინო-ტელე ხელოვნება – 6 თებერვალი, 10:00 საათი  მეოთხე კორპუსი, 106 აუდიტორია.

1.10.გერმანული ფილოლოგია  – 9 თებერვალი, 12 საათი, მე–5 კორპუსი, 224–ე ოთახი.
1.11. ესპანური, იტალიური და ფრანგული  ფილოლოგია– 8 თებერვალი,თსუ , 14:00 საათი, მეხუთე კორპუსი, 229–ე აუდიტორია
1.12. ამერიკისმცოდნეობა– 8 თებერვალი, 12:00 საათი,  მე-2 კორპუსი, ოთახი #165
1.13. რუსული ფილოლოგი– 8 თებერვალი, 12:00 სთ,მე-8 კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
1.14. სკანდინავიური ფილოლოგია – 4 თებერვალი, 10:00 საათი, მე-2 კორპუსი, სკანდინავისტიკის ინსტიტუტი.

2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:


2.1. თურქოლოგია არაბისტიკა ებრაისტიკა-არამეისტიკა:
ა)გოჩა ჯაფარიძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდოამრე.
ბ)აპოლონ სილაგაძე– პროფესორი
ბ)ნანი გელოვანი– ასოცირებული პროფესორი
გ) მარიკა ჯიქია– პროფესორი
დ) მარიკა ჩაჩიბაია– ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ეჯიბაძე– ასოცირებული პროფესორი
ვ) ელისო ბჟალავა– ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო სურმავა– კომისიის მდივანი

2.2. ქართველური ენათმეცნიერება:
ა) რამაზ ქურდაძე–პროფესორი (თავმჯდომარე);
ბ)დამანა მელიქიშვილი– პროფესორი ემერიტუსი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი– პროფესორი ემერიტუსი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი– პროფესორი ემერიტუსი
ე) დარეჯან თვალთვაძე– პროფესორი
ვ) ანა ხარანაული–ასოცირებული პროფესორი
ზ) ლელა ციხელაშვილი–ასოცირებული პროფესორი
თ) რუსუდან ზექალაშვილი– –ასოცირებული პროფესორი
ი) სალომე ომიაძე –ასოცირებული პროფესორი
კ) კახა გაბუნია –ასოცირებული პროფესორი
ლ) ინგა სანიკიძე –ასოცირებული პროფესორი
მ) მაია ლომია –ასოცირებული პროფესორი
ნ) ქეთევან მარგიანი–სუბარი –ასოცირებული პროფესორი
ო) ნინო შარაშენიძე –ასოცირებული პროფესორი
პ) გიული შაბაშვილი –ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი– პროფესორის ასისტენტი (კომისიის მდივანი).

2.3. ისტორია:
ა)  თედო დუნდუა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი– პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი - პროფესორი
დ) მერაბ კალანდაძე– ასოცირებული პროფესორი
ე) ლეილა ხუბაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ვ) ფატიმა შეყლაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნიკო ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თ)  აპოლონ თაბუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) თამარ ანთაძე– ასისტენტ პროფესორი
ლ) ალექსანდრე ბოშიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
მ) ზაალ გოგენია– ასისტენტ პროფესორი.
ნ) ლერი თავაძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი
2.4. ხელოვნებათმცოდნეობა:
ა) ზაზა სხირტლაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი  -  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
დ) ნინო სილაგაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ე)ნათელა ჯაბუა - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ვ) ირინა კოშორიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი

2.5. არქეოლოგია:
ა) ვახტანგ ლიჩელი– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ზვიად კვიციანი– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
გ) გურამ გრიგოლია– ემერიტუს პროფესორი
დ) მარინა ფუთურიძე– ასოცირებული პროფესორი
ე)კონსტანტინე ფიცხელაური
ვ) გიორგი რჩეულიშვილი
ზ) დავით ნასყიდაშვილი– კომისიის მდივანი

2.6. კულტურის კვლევები:
ა) ნინო ჩიქოვანი– სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.  
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი– ასოცირებული პროფესორი.
გ) ივანე წერეთელი– ასისტენტ პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე–  კომისიის მდივანი

2.7. ახალი ბერძნული ფილოლოგია:
ა) სოფიო შამანიდი– კომისიის თავჯდომარე,   სრული პროფესორი
ბ) მაკა ქამუშაძე
გ) თეა გამრეკელი
დ) რისმაგ გორდეზიანი
ე) ქეთი ცინცაძე
ვ) თინა დოლიძე
ზ) მედეა მეტრეველი
თ) სვეტლანა ბერიკაშვილი –კომისიის მდივანი:

2.8.  ქართული ფილოლოგია:
ა) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მაკა ელბაქიძე _ ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა გონჯილაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი
ვ) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ინგა მილორავა _ ასისტენტ-პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.9. კინო-ტელე ხელოვნება:
ა)მერაბ კოკოჩაშვილი (კომისიის თავ-რე) ასოცირებული პროფესორი.
ბ)ბესარიონ ორმოცაძე-მოწვეული პედაგოგი.
გ) ნოდარ მამისაშვილი -მოწვეული პედაგოგი.
დ)არჩილ შუბაშვილი- მოწვეული პედაგოგი
ე) ნინო გელოვანი - კომისიის მდივანი

2.10. გერმანული ფილოლოგია: 
ლალი ქეცბა–ხუნდაძე– პროფესორი (თავმჯდომარე)
მარინა ანდრაზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ქიმერიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნუნუ კაპანაძე– ასოცირებული პროფესორი
კონსტანტინე ბრეგაძე– ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭუმბურიძე– ასისტენტ პროფესორი
ქეთევან შეყილაძე– სხდომის მდივანი

2.11. ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია,ფრანგული ფილოლოგია:
ა) ქეთევან გაბუნია–პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ციური ახვლედიანი– ემერიტუსი პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე– ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა გუნცაძე– ასოცირებული პროფესორი
ე) მარიან კობეშავიძე– ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე კენჭოშვილი– ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.12. ამერიკისმცოდნეობა:
ა) ვასილ კაჭარავა– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიაძე– ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე– პროფესორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი– მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი– კომისიის მდივანი

2.13 რუსული ფილოლოგია:
ა) დავით გოცირიძე –  პროფესორი
ბ)მარიამ ფილინა – პროფესორი
გ) ნატა ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) მაია თუხარელი  – ასოცირებული პროფესორი

2.14 სკანდინავიური ფილოლოგია:
ა)ნინო წერეთელი– კომისიის თავმჯდომარე:
ბ)ეკატერინე ნავროზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გ)კახაბერ ლორია– პროფესორი
დ)ტრისტან მახაური– ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან სიხარულიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი:

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის

4.    გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შესრულებელი                                    /ნანი გაფრინდაშვილი/  

« უკან დაბრუნება