2017-08-10
ბრძანება №:49

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში წარმოსადგენი დოკუმენტების მიმღები კომისიისა და ვადების დამტკიცების შესახებ

ს(ს)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში წარმოსადგენი დოკუმენტების მიმღები კომისიისა და ვადების დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 6 ივლისის  N110/01–01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.    განისაზღვროს 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში  წარმოსადგენი დოკუმენტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1) სოფიო ძნელაძე – სტუდენტთა მომსახურების უფროსი სპეციალისტი
2.  მაგისტრატურაში წარმოსადგენი დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 2017 წლის 29 აგვისტოდან 2017 წლის 4 სექტემბრის ჩათვლით,10:00-დან 17:00 საათამდე (შესვენება 13:00-14:00), ყოველდღე,   შაბათ-კვირის  გარდა, თსუ, პირველი კორპუსი, 208-ე ოთახი.
3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი                /  თეიმურაზ პაპაქირი / « უკან დაბრუნება