2019-06-11
ბრძანება №:9

სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 201 8 -201 9 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კანდიდატთა შერჩევისთვის დადგენილი ვადისა და საფაკულტეტო კომისიის შესახებ

სსიპ -   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  

   

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 201   8   -201   9   სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პროგრამის სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ფარგლებში ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე კანდიდატთა შერჩევისთვის დადგენილი ვადისა და საფაკულტეტო კომისიის შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 29   -   მუხლის მე -3 პუნქტის ქვეპუნქტის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე -5 მუხლის მე -2 პუნქტისა და   21-   მუხლის მე   6   პუნქტის , თსუ რექტორის 201   9   წლის 7 ივნისის „პროგრამის სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“    ფარგლებში   სსიპ - ვანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის   ბაკალავრიატის   ან   /   და   დიპლომირებული   მედიკოსის   /   სტომატოლოგის   საგანმანათლებლო   პროგრამაზე   ჩარიცხულ   სტუდენტთა   ფინანსური   წახალისებისათვის   კანდიდატთა   შერჩევის   კრიტერიუმების   დადგენისა   და   ფაკულტეტებზე   სახელმწიფო   სტიპენდიით   დასაფინანსებელი   სტუდენტების   რაოდენობის   განსაზღვრის   შესახებ     №:137/01-01   ბრძანების   საფუძველზე ,

 

ვბრძანებ :

1. 2018-2019 სასწავლო წლის   გაზაფხულის    სემესტრში პროგრამის სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა    N1 დანართით    დამტკიცებული განცხადების შევსებული ვარიანტი წარმოადგინონ პირადად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა მომსახურების ცენტრში ( თსუ - ის I კორპუსი , II სართული , ოთახი N208) მიმდინარე წლის 10  ივნისისდან   13  ივნისის   ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე

    2. განისაზღვროს 2018  -  2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროგრამის სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ფარგლებში ბაკალავრიატის სტუდენტთა ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის საფაკულტეტო კომისია   შემდეგი   შემადგენლობით :

) ზვიად მურადაშვილი - სასწავლო მართვის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე;

) ლევან სილაგაძე სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

) სოფიკო ძნელაძე   სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

) თინათინ ჩოლოყაშვილი სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი , კომისიის მდივანი;

ვ) გიორგი შალამბერიძე - სამართლებრივი სპეციალისტი.

3. ბრძანების   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს .

« უკან დაბრუნება