2015-02-01
ბრძანება №:9

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 

1.1. არაბისტიკა, თურქოლოგია – 4 თებერვალი, 12 საათზე,  მეხუთე კორპუსი , 102–ე  აუდიტორია.
1.2. ეთნოლოგია – 6 თებერვალი, 14:00 საათი,თსუ,  მე-8 კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
1.3. ისტორია – 5 თებერვალი, 12:00 საათი, თსუ, I კორპუსი, 206–ე აუდიტორია.
1.4. ხელოვნებათმცოდნეობა – 06 თებერვალი, 10: 00 საათი, თსუ, მე–8 კორპუსი, 215-ე აუდიტორია.
1.5. არქეოლოგია – 7 თებერვალი, 12:00 საათი,თსუ,  მე–8 კორპუსი, 118-ე აუდიტორია.
1.6. კულტურის კვლევები – 6 თებერვალი, 11:00 საათი,თსუ,  მე-2 კორპუსი, 162-ე აუდიტორია.
1.7. ახალი ბერძნული ფილოლოგია – 7 02, 13:00, თსუ, მე–8 კორპუსი, 220-ე  აუდიტორია.
1.8. ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის ისტორია – 5 თებერვალი, 12:00 საათი, თსუ, მე-8 კორპუსი, 119-ე აუდიტორია.
1.9. კინო-ტელე ხელოვნება – 7თებერვალი 10 .00 სთ, თსუ, მე-4 კორპუსი, 105-ე აუდიტორია.
1.10. გერმანული ფილოლოგია  – 6 თებერვალი, 12:00 საათი, თსუ, მე–5 კორპუსი, 224–ე აუდიტორია.
1.11. იტალიური ფილოლოგია – ფრანგული ფილოლოგია – 4 თებერვალი,თსუ , 12:00 საათი, მეხუთე კორპუსი, 229–ე აუდიტორია
1.12. ამერიკისმცოდნეობა – 5 თებერვალი, თსუ, 12.:00 საათი, მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია, ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი.
1.13. კავკასიოლოგია – 6 თებერვალი,თსუ, 14 საათი, არნ. ჩიქობავას კაბინეტ– მუზეუმი.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. არაბისტიკა, თურქოლოგია:
ა) აპოლონ სილაგაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მარიკა ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) მარიკა ჯიქია – პროფესორი
ზ) ელისო ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო სურმავა – დოქტორანტი,კომისიის მდივანი

2.2. ეთნოლოგია:
ა) როლანდ თოფჩიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი  
დ) ნოდარ შოშიტაშვილი – მოწვეული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ე) ნინო მინდაძე – მოწვეული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ვ) მედეა შარაშენიძე – კომისიის მდივანი

2.3. ისტორია:
ა) თედო დუნდუა – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე) ლერი თავაძე – კომისიის მდივანი

2.4. ხელოვნებათმცოდნეობა:
ა) ზაზა სხირტლაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი 
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი 
ე) ირინა მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი 
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი.

2.5. არქეოლოგია:
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი
გ) გურამ გრიგოლია – ემერიტუს პროფესორი
დ) მარინა ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური – ასისტენტ პროფესორი

2.6. კულტურის კვლევები:
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.  
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი.
გ) ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე – კომისიის მდივანი

2.7. ახალი ბერძნული ფილოლოგია:
ა) სოფიო შამანიდი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ანი ჩიქოვანი – ასოცირებული პროფესორი.
გ) მედეა აბულაშვილი – მოწვეული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
გ) თეა გამრეკელი – მოწვეული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) მედეა მეტრეველი – მოწვეული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) ეკატერინე ქართველიშვილი – კომისიის მდივანი.

2.8.   ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის ისტორია
ა) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი.
გ) თამარ პაიჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაკა ელბაქიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა გონჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ინგა მილორავა – ასისტენტ-პროფესორი
ზ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.9. კინო-ტელე ხელოვნება
ა) კოტე მირიანაშვილი – კომისიის  თავმჯდომარე
ბ) მერაბ კოკოჩაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ბესო ორმოცაძე – მოწვეული პედაგოგი
დ) ნოდარ მამისაშვილი – მოწვეული პედაგოგი
ე) ნინო გელოვანი – კომისიის მდივანი

2.10. გერმანული ფილოლოგია:  
ა) ლალი ქეცბა– ხუნდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გოგოლაშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ბურჭულაძე – ასისტენტ პროფესორი
ზ) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი

2.11. იტალიური ფილოლოგია,ფრანგული ფილოლოგია:
ა) ქეთევან გაბუნია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ციური ახვლედიანი – ემერიტუსი პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი 

2.12. ამერიკისმცოდნეობა:
ა) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
ე) მიხეილ ბარნოვი – კომისიის მდივანი

2.13.  კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდოამრე
ბ) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) რევაზ აბაშია –  ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სარდიონ ზედელაშვილი – პროფესორი
ზ) გიორგი გოცირიძე – პროფესორი
თ) ნოდარ არდოტელი – პროფესორი
ი) რომან ლოლუა – პროფესორი
კ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ლ) ნინო რუხაძე – უფროსი სპეციალისტი
მ) ევგენია ქურთიშვილი – უფროსი სპეციალისტი


3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის
4. გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი                      /დარეჯან თვალთვაძე/

« უკან დაბრუნება