2018-07-11
ბრძანება №:26

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017 – 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017 – 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელის 2018 წლის  26 ივნისის წერილის N12909/27 საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.  შევიდეს ცვლილება 2017 – 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ფილოსოფიის კომისიაში:
1. დემურ ჯალაღონია - კომისიის თავჯდომარე
2. აკაკი ყულიჯანაშვილი - პროფესორი
3. ვალერიან რამიშვილი - პროფესორი
4. ლელა ალექსიძე - პროფესორი
5. ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
6. ნაპოლეონ კვარაცხელია - ასოცირებული პროფესორი
7. ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
8. მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
9. ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
10. ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
11. მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი , კომისიის მდივანი
3.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე¬ლარიას.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანი                 ნანა გაფრინდაშვილი
« უკან დაბრუნება