2013-07-04
ბრძანება №:35

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

განისაზღვროს 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.  ქართული ფილოლოგია
ა. ქართველური ენათმეცნიერება, ზოგადი და თეორიული ენათმეცნიერება
17-18 ივლისი, 13:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, 220-ე აუდიტორია
ბ. ქართული ლიტერატურის ისტორია
 15-16 ივლისი ,  10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 202-ე აუდიტორია (I კომისია)
 15– 16 ივლისი,  10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 301-ე აუდიტორია (II  კომისია)
გ.  ფორლკლორი  – 15 -16 ივლისი, 10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 203-ე აუდიტორია
დ. თეორიული და შედარებითი ლიტერტურათმცოდნეობა და თარგმანი,  15 ივლისი,  10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 201-ე აუდიტორია
1.2.    ფილოსოფია  –  16-17  ივლისი, 10 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.  ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი
1.3.    კავკასიოლოგია  –  17 ივლისი, 13 საათი არნ. ჩიქობავას კაბინეტ -მუზეუმი.
1.4.    ამერიკისმცოდნეობა  – 15-16-17 ივლისი, 10 საათი, თსუ მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია
1.5.  ხელოვნებათმცოდნეობა  –   15-16 ივლისი, 10 საათი,  თსუ მე-8 კორპუსი,  215-ე აუდიტორია
1.6.    ეთნოლოგია  – 12 ივლისი,  13 საათი;  1-ლი კორპუსი, 218-ე აუდიტორია
1.7.   რუსული ფილოლოგია – 12 ივლისი, 13  საათი, მე-8 კორპუსი,  229-ე  აუდიტორია
1.8.  ახალი ბერძნული ფილოლოგია  –   15 ივლისი, 2 საათი,  მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია
1.9.   კლასიკური ფილოლოგია – 15 ივლისი, 2 საათი,  მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია
1.10.   ფრანგული ფილოლოგია – 15 ივლისი, 12 საათი;  მე-5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია
1.11.   ესპანური ფილოლოგია – 16 ივლისი, 12 საათი;  მე-5 კორპუსი, 229-ე აუდიტორია
1.12.  გერმანული ფილოლოგია – 16-17 ივლისი, 11 საათი; მე-5 კორპუსი, 224-ე აუდიტორია
1.13.   კინო-ტელე ხელოვნება  –  20 ივლისი, 11 საათი,   მე-4 კორპუსი,  106-ე აუდიტორია
1.14.   სახვითი ხელოვნება  – 15 ივლისი, 12 საათი, 1-ლი კორპუსი, სამხატვრო სტუდია
1.15.  კულტურის კვლევები –  15 ივლისი, 11 საათი, მე-2 კორპუსი, 162-ე აუდიტორია.
1.16.  ისტორია – 15- 16 ივლისი, 10 საათი, 1-ლი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.17.  არაბისტიკა, ირანისტიკა, ებრაისტიკა და ასირიოლოგია  – 16, 17 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპ. 118–ე აუდიტორია.
1.18. თურქოლოგია –  16 და 17 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპ. 204–ე აუდიტორია.
1.19. არქეოლოგია –  15 ივლისი, 11 საათი, მე–8 კორპ. 206–ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.     ქართული ფილოლოგია
ა) ქართველური ენათმეცნიერება, ზოდაგი და შედარებითი ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე)  დარეჯან თვალთვაძე – სრული პროფესორი
ვ)  ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ)  სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი)  ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ)  ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ)  რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ)  მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ)  ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
ჟ)  რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
რ) თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი
ს) მაია მადუაშვილი – კომისიის მდივანი

ბ. ქართული ლიტერატურის ისტორია
კომისია I:

1) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი  ( თავმჯდომარე)
2)  ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
3)  ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
4)  რუსუდან ბურჯანაძე - ასოცირებული პროფესორი
5)  ეკა ვარდოშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6) თამარ ბლიაძე – კომისიის მდივანი


კომისია II:
1)  თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი   (თავმჯდომარე)
2)  რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
3)  მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
4)  ნანა გონჯილაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
5)  თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
6) ინგა მილორავა – ასისტენტ პროფესორი ( კომისიის მდივანი)


გ) ფოლკლორი
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი
გ) ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი     
დ) ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი
ე) ია გრიგალაშვილი,  კომისიის მდივანი

დ) თეორიული და შედარებითი ლიტერტურათმცოდნეობა და თარგმანი

1) ირმა რატიანი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2)  რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
3)  თენგიზ კიკაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4) სოლომონ ტაბუცაძე _ ასისტენტ-პროფესორი
5) ნანი გაფრინდაშვილი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
6) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
7) ნინო წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
8) ანი ლეთოდიანი - კომისიის მდივანი


2.2.     ფილოსოფია
ა) აკაკი ყულიჯანიშვილი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ლელა ალექსიძე – სრული პროფესორი
დ) დემურ ჯალაღონია – სრული პროფესორი
ე)  ვალერიან რამიშვილი – სრული პროფესორი
ვ) ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
თ) მამუკა ბიჭაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი)  რეზო გორდეზიანი  – ასოცირებული პროფესორი
კ) ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ლ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
მ)  მაია ქერქაძე  –  კომისიის მდივანი


2.3.     კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი 
ე) ნუგზარ ანთელავა - მოწვეული პროფესორი
ვ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.4.    ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ანასტასია ზაქარიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე - პროფესორი
გ)  მიხეილ ბარნოვი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

 2.5.    ხელოვნებათცოდნეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.6. ეთნოლოგია
ა)  როლანდ თოფჩიშვილი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ)  როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მედეა შარაშენიძე – კომისიის მდივანი

2.7.   რუსული ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ)  ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
დ)  მარიამ ფილინა - სრული პროფესორი
ე) მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი – კომისიის მდივანი

2.8. -  2.9.    ახალი ბერძნული ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია
 ა) რისმაგ გორდეზიანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
გ) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი
დ) თინა დოლიძე – სრული პროფესორი
ე) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ია გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მაგდა მჭედლიძე – მოწვეული პროფესორი
თ ) მაია დანელია – კომისიის მდივანი

2.10.  ფრანგული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ  პროფესორი
დ) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ე) გვანცა ჭანტურია  – კომისიის მდივანი

2.11.  ესპანური ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მარინე კობეშავიძე – ასოცირებული  პროფესორი
დ) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ე) ელენე სახვაძე  – კომისიის მდივანი

2.12.  გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ალექსანდრე თვარაძე – სრული პროფესორი,
გ) დალი ფანჯიკიძე-კოკაია – ემერიტუს პროფესორი
დ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
ვ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარიკა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) მანანა მუჯირი –  ასოცირებული პროფესორი
ი) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
ე) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი

2.13. კინო-ტელე ხელოვნება 
ა) ალექსანდრე ვახტანგოვი - კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერაბ კოკოჩაშვილი–  ასოცირებული პროფესორი
გ) დავით გუჯაბიძე
დ) ირაკლი სოლომონაშვილი
ე) ბესარიონ ორმოცაძე
ვ) ნინო გელოვანი – კომისიის მდივანი

2.14. სახვითი ხელოვნება
ა) ლევან სილაგაძე –  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  ვლადიმერ ასათიანი –  ასისტენტ პროფესორი
გ) მალხაზ კუხაშვილი
დ) გრიგოლ კვატაშიძე
ე) მარინა ელიოზიშვილი
ვ) ანდრო ამბარცუმიანი  – კომისიის მდივანი

2.15. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი –  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
დ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

2. 16. ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  ქეთევან ნადირაძე- ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ)   თემურ თოდუა - სრული  პროფესორი
დ)  თეა ქარჩავა - ასისტენტ პროფესორი
ე)   მურმან პაპაშვილი - სრული პროფესორი
ვ)  მერაბ კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ)  ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ)  ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ი)  თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
კ)  მარიამ ჩხარტიშვილი - სრული პროფესორი
ლ)  თედო დუნდუა – სრული პროფესორი
მ)  ჯაბა სამუშია - სრული პროფესორი
ნ)  მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი
ო)  გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
პ)  დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
ჟ)  ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
რ)  ბონდო კუპატაძე- ასოცირებული პროფესორი
ს)  ლევან გორდეზიანი - სრული პროფესორი
ტ)  მარინა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი
უ) აპოლონ თაბუაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ფ)  ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პრფოსორი
ქ)  ქეთევან ქუთათელაძე- ასისტენტ პროფესორი
ღ)  ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.17. არაბისტიკა, ირანისტიკა, ებრაისტიკა და ასირიოლოგია 
ა)  აპოლონ სილაგაძე - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ)  მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე)  გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ)  ნინო დოლიძე – ასისტენტ პროფესორი
თ) მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
ი)  მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
კ)  ფატმან ანთაძე–მალაშხია - ასოცირებული პროფესორი
ლ)  თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი
მ)  ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ო)  მამუკა ბუცხრიკიძე - ასოცირებული პროფესორი
პ) ირინე ტატიშვილი - სრული პროფესორი
ჟ)  მაია ღამბაშიძე - ასოცირებული პროფესორი
რ)  ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი
ს) გოჩა ჯაფარიძე - სრული პროფესორი
ტ) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.18. თურქოლოგია
ა)  მარინა ჯიქია - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  ელისაბედ ბჟალავა - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ)  ნანული კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი
დ)  თამარ ალფენიძე - ასისტენტ პროფესორი
ე)  ქეთევან ლორთქიფანიძე – ასისტენტ პროფესორი
ვ) მირიან მახარაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მზისა ბუსკივაძე - კომისიის მდივანი
2.19. არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ)  კონსტანტინე ფიცხელაური – ასისნეტ პროფესორი
ე) ქრისტინე შავლაყაძე - კომისიის მდივანი

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                 დარეჯან თვალთვაძე
« უკან დაბრუნება