2019-09-06
ბრძანება №:18

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტურანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის დოქტურანტურის კანდიდატებთან გასაუბრების კომისიის დამტკიცების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21 –ე მუხლის მე– 6 პუნქტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 22 ივლისის №93 დადგენილებით დამტკიცებულიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებ ის მე -4 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,

ვბრძანებ :

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები გასაუბრების კომისიის შემადგენლობა:

 

კომისიის თავმჯდომარე:

პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი   _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 

 კომისიის წევრები:

 1. პროფ. თ ეიმურაზ პაპასქირი _ ჰუმანიტ არულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

  2 . ასოც. პროფ. ეკატერინე ნავროზაშ ვილი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

  3 . პროფ. არეჯან გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;

  4 . პროფ. ეთევან ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარ ;

5 . ფილ. დოქტ. ინო პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.

 

დარგობრივი კომისიები:

 

 

ფილოსოფი

1.   აკაკი ყულიჯანიშვილი პროფესორი

2.     ვალერიან რამიშვილი   პროფესორი

3.     ლელა ალექსიძე   პროფესორი

4.     დემურ ჯალაღონია   პროფესორი

6.     ირაკლი ბრაჭული ასოცირებული პროფესორი

7.     მამუკა დოლიძე ასოცირებული პროფესორი

8 .   ნაპო კვარაცხელია ასოცირებული პროფესორი

9. ნინო თომაშვილი   – ასოცირებული პროფესორი

10. ანასტაცია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი

11. ნანა გულიაშვილი – ასისტ. პროფესორი

                                                                           

ისტორია:

საქართველოს ისტორია ; საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა;   კავკასიის ისტორია; შუა საუკუნეების ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია; მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია

1.                         მარიამ ჩხარტიშვილი   – პროფესორი

2.                         გიული ალასანია პროფესორი

3.                         ჯაბა სამუშია   პროფესორი

4.                         აპოლონ თანუაშვილი – ასოც. პროფესორი

5.                         ლევან გორდეზიანი   პროფესორი

6.                         თეიმურაზ პაპასქირი   პროფესორი

7.                         მურმან პაპაშვილი – პროფესორი

8.                 ნანი გელოვანი ასოცირებული პროფესორი

 

 

რუსეთისმცოდნეობა

1. ალი კანდელაკი - ასოცირებული პროფესორი

 

 

ამერიკისმცოდნეობა

1.                         ვასილ კაჭარავა   პროფესორი

2.                         ემურ   კობახიძე   პროფესორი

3.                         ელენე მეძმარიაშვილი ასოცირებული პროფესორი

4.                         მიხეილ ბარნოვი – ასისტ. პროფესორი

 

 

 

 

ანთროპოლოგია

1.                         როზეტა გუჯეჯიანი ასოცირებული პროფესორი

2.                         თეიმურაზ გვიმრაძე – ასოცირებული პროფესორი 

კულტურის კვლევები :

 

1.    ნინო ჩიქოვანი   პროფესორი

2.    ქეთევან კაკიტელაშვილი ასოცირებული პროფესორი

3.    ივანე წერეთელი ასოცირებული პროფესორი

4. ირაკლი ჩხაიძე – ასისტ. პროფესორი

5. მაია ქვრივიშვილი – ასისტ. პროფესორი

 
ფილოლოგია:

 

 

ქართველური ენათმეცნიერება; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერებ ა, ქართული ლიტერატურ ის ისტორია ;   ფოლკლორი

 

1.                         რამაზ ქურდაძე – პროფესორი

2.                         დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი

3.                         რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი

4.                         ელგუჯა ხინთიბიძე   პროფესორი

5.                         ქეთევან სიხარულიძე – ასოც. პროფესორი

 

ინგლისური ფ ლოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; სლავური ფილოლოგია; ლიტერატურული ურთიერთობები.

1.                         მანანა რუსიეშვილი   პროფესორი

2.                         თინათინ მარგალიტაძე პროფესორი

3.                         ნინო ქიმერიძე ასოც. პროფესორი

4.                         ნუნუ კაპანაძე – ასოც.   პროფესორი

5.                         ნანა გუნცაძე   ასოც. პროფესორი

6.                         დავით გოცირიძე – პროფესორი

7.                         მარიამ ფილინა – პროფესორი

 

კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;

1.  ირინე ტატიშვილი – პროფესორი

2.            ნანა ტონია პროფესორი

3. სოფიო შამანიდი პროფესორი

4.            ლევან გიგინეიშვილი – პროფესორიირანული ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია

 

1.                         მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი

2.                         ფატმან ანთაძე-მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი

3.                         მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი

 

 

ევროპული ლიტერატურა

1.                         ირინე დარჩია ასოცირებული პროფესორი

 

 

2.   ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს .

3.     ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე .

« უკან დაბრუნება