2017-07-03
ბრძანება №:38

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ  ა ნ ე ბ :

1.    განისაზღვროს 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ფილოსოფია – 20 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 19 ივლისი,  11.:00 საათი,  II კორპუსი, 165-ე      აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 17 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 162-ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  19 ივლისი,  12:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 13 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. არაბისტიკა, ირანისტიკა, ასირიოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია - 15 ივლისი, 12:00 საათი,  V კორპუსი, 118-ე აუდიტორია.
1.7. სლავური ფილოლოგია - 14 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია.
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 21 ივლისი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 21 ივლისი, 10:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 24 ივლისი, 10:30 საათი,  VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 25 ივლისი, 12:00 საათი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 21 ივლისი, 12:00  საათი, I   კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - 20 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი,  201ა-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 14 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 220 -ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 21 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 217 -ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 20 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია - 19 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 25 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 201ა-ე აუდიტორია.
1.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ქრისტიანობის ისტორია - 17 ივლისი, 15:00 საათი,  24 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.20. სახვითი ხელობნება - 14 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.21. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია - 21 ივლისი, 13:00 საათი, VIII კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.22. კავკასიოლოგია - 13 ივლისი, 11:00 საათი, არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
2.შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
კ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა–  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
გ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3.    კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
დ) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

2.4.    რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.5.    ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
კ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

2.6    არაბისტიკა, ირანისტიკა, ასირიოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი
გ) მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ე) თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი
ი) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.7     სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ფილინა - პროფესორი
გ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნატალია ბასილაია -  ასოცირებული პროფესორი
ე) ილონა ძნელაძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) მარინა ალექსიძე-   ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) სოფიო შამანიდი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
დ) ანა ჩიქოვანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ აფციაური - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზ) მედეა მეტრეველი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
თ) ლანა რამიშვილი - კომისიის მდივანი

2.9    ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი

2.10    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ე) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
კ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
პ) მაია მადუაშვილი –კომისიის მდივანი

2.11    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე
ა) ირმა რატიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ინგა მილორავა - ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
დ) თამარ ბარბაქაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული  პროფესორი
ზ) ანა ლეთოდიანი - ფილოლოგიის დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
თ) ნანა ფრუიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ი) ლევან ბრეგაძე - მოწვეული დოქტორი
კ) სოლომონ ტაბუცაძე - მოწვეული დოქტორი
ლ) ლილი მეტრეველი - კომისიის მდივანი

2.12    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი
გ) ირინა კაპანაძე - პროფესორი
დ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ პროფესორი
თ) ნანა გოგოლაშვილი - ემერიტუს პროფესორი
ი) ლელა აბდუშელიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი
კ) სოფიო ჩხატრაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.13    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

2.14    ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) თამაზ გამყრელიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა - ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.15    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ა) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
დ) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) დალი ჩიტუნაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ვ) მაია მადუაშვილი  - კომისიის მდივანი

2.16    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17    ეთნოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი   – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნოდარ შოშიტაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) თემურ გვიმრაძე - ისტორიის  დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.18    არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ)  ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ე) დავით ნასყიდაშვილი - კომისიის მდივანი

2.19    ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ქრისტიანობის ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
ბ) თედო დუნდუა – პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ვ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
უ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ქ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ღ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი,
ყ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
შ) ქეთევან პავლიაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ჩ) გიორგი პაპუაშვილი – ისტორიის დოქტორი
ც) ია გრიგალაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორის ასისტენტი
ძ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.20    სახვითი ხელოვნება
ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
გ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
დ) ლელა გელეიშვილი - მოწვეული პედაგოგი
ე) ანდრო ამბარცუმიანი - კომისიის მდივანი

2.21      კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი   – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნოდარ შოშიტაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) ნინო მინდაძე - ისტორიის  მეცნიერებათ დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.22         კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) სარდიონ ზედელაშვილი - ისტორიის დოქტორი
ვ) ნუგზარ ანთელავა - ისტორიის დოქტორი
ზ) იური სულაბერიძე - ისტორიის დოქტორი
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

2    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                 /ნანი გაფრინდაშვილი/

« უკან დაბრუნება