2019-01-18
ბრძანება №:1

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დეკანის ბრძანება

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ პროფესორების სამსახურში მისაღებად გამოცხადებულ კონკურსთან დაკავშირებით დოკუმენტების მიმღები აპარატის შემადგენლობის დამტკიცების  

შესახებ

 

 „ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 29– მუხლის მე –3 ნაწილის ქვეპუნქტის , საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე -5 მუხლის მე -2 პუნქტისა და 21– მუხლის მე –6 პუნქტის , ( ) იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118 დადგენილებით დამტკიცებული სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის “ N1 დანართის მე -5 მუხლის 1- ლი და მე -2 ნაწილებისა , 2018 წლის 19 ოქტომბრის N 247/01-01 თსუ რექტორის ბრძანების ( სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორის თანამდებობაზე სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ), 2018 წლის 28 დეკემბრის თსუ რექტორის N 325 /01-01 ბრძანების ( სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების თანამდებობაზე სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ) , ბრძანება   თსუ რექტორის N 326 /01-01 ( სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის   თანამდებობაზე სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ) და თსუ რექტორის N 327 /01-01 ( სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორების   თანამდებობაზე სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ) საფუძველზე

ვბრძანებ

1. დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღები აპარატი შემდეგი შემადგენლობით

                1) თამარ მოკვერაშვილი - აპარატის უფროსი , კანცელარიის უფროსი

                2) მარიამ ბაკურიძე - უფროსი სპეციალისტი  

                3) ხატია ხატიაშვილი - უფროსი სპეციალისტი  

                 

2. საკონკურსო დოკუმენტები დადგენილი წესის შესაბამისად მიიღება 201 9 2 9 იანვრიდან 201 9 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით 9:30- დან 18:00 საათამდე , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში , თბილისი . ჭავჭავაძის გამზ . N1 (I კორპუსი ) ოთახი N207. 

3. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას

4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ - გვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე . « უკან დაბრუნება