2018-01-30
ბრძანება №:6

სიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. განისაზღვროს 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 
1.1. ფილოსოფია – 22 თებერვალი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.
1.2. ანგლისტიკა - 22 თებერვალი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.3. არაბისტიკა - 23 თებერვალი, 16:00 საათი,  V კორპუსი, 114-ე აუდიტორია.
1.4. ქართული ლიტერატურა - 19 თებერვალი, 12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.5. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 22 თებერვალი, 12:00  საათი, I   კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 20 თებერვალი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:
2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი 
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი 
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
მ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი

2.3. არაბისტიკა
ა) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.4. ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი

2.5. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – ფილოლოგიის  დოქტორი
ვ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) სოფიო ჩხატარაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.6. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი   /ნანი გაფრინდაშვილი/

« უკან დაბრუნება