2013-06-28
ბრძანება №:33

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის 208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2012–2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.    ქართველური ენათმეცნიერება – 26 ივლისი, 14:00 საათი,  მე-8 კორპუსი, ოთახი N 220
1.2.     ანგლისტიკა – 17-18 ივლისი, 10:00 საათი, 227-ე აუდიტორია, V კორპუსი.
1.3.     კავკასიოლოგია – 17 ივლისი, 12:00 საათი, არნ. ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.4.     საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, არქეოლოგია, ეთნოლოგია,  კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია – 17-23 ივლისი, 11:00 საათი, 206-ე აუდიტორია, I კორპუსი.
1.5.    ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები – 17 ივლისი, 12:00 საათი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია.
1.6.    განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება – 22 – 23 ივლისი, 11:00 საათი, პედაგოგიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-3 კორპუსი.
1.7.     ქართული ლიტერატურა – 17 ივლისი, 12:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 119-ე აუდიტორია.
1.8.     ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე – 26 ივლისი, 13:00 საათი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სააქტო დარბაზი.
1.9.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 17 ივლისი, 10:00 საათი, 215-ე აუდიტორია, VIII კორპუსი.
1.10.    რომანული ფილოლოგია  –  24 ივლისი, 13:00 საათი, 229-ე აუდიტორია, V კორპუსი.
1.11.    გერმანული ფილოლოგია – 17 ივლისი, 11:00 საათი, 224-ე აუდიტორია, მე-5 კორპუსი.
1.12.    არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია – 18 ივლისი, 12:00 საათი, 118-ე აუდიტორია, V კორპუსი.
1.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 18 ივლისი, 16:00 საათი, 321-ე აუდიტორია, V კორპუსი.
1.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები – 17 ივლისი, 12:00 საათი, 312-ე, IV  კორპუსი.
1.15.    ფილოსოფია - 22 ივლისი – 10:00 საათი, ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, მე-2 კორპუსი, 205-ე ოთახი.
1.16.    კულტურის კვლევები - 24 ივლისი, 11:00 საათი, 225-ე აუდიტორია, II კორპუსი.
1.17.    ამერიკისმცოდნეობა – 19 ივლისი, 12:00 საათი, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, მე-2 კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
1.18.    სლავური ფილოლოგია – 18 ივლისი, 12:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
1.19.    სახვითი ხელოვნება - 22 ივლისი, 12 საათი, I კორპუსი , სამხატვრო სტუდია.

2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2011–2012 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:
2.1.     ქართველური ენათმეცნიერება:
ა) რამაზ ქურდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე – სრული პროფესორი
ვ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ) ქეთევან მარგიანი-სუბარი - – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – კომისიის მდივანი


2.2.     ანგლისტიკა:
ა) მანანა რუსიეშვილი –  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თინათინ მარგალიტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლია ყავლაშვილი – კომისიის მდივანი

2.3.     კავკასიოლოგია:
ა) ცირა ბარამიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნიკო ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) სარდიონ ზედელაშვილი – მოწვეული პროფესორი 
ე) ნუგზარ ანთელავა - მოწვეული პროფესორი
ვ) ნინო რუხაძე – კომისიის მდივანი

2.4.     საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია:
ა) თედო დუნდუა - სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე  
ბ) მარიამ ჩხარტიშვილი – სრული პროფესორი
გ) თეიმურაზ პაპასქირი – სრული პროფესორი
დ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ვახტანგ ლიჩელი – სრული პროფესორი
ზ) ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
თ) მარინა ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მურმან პაპაშვილი – სრული პროფესორი
ლ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) როლანდ თოფჩიშვილი – სრული პროფესორი
ნ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
ო) აპოლონ თაბუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.5.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია, ძველი ენები და ცივილიზაციები:
ა) რისმაგ გორდეზიანი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლევან გორდეზიანი – სრული პროფესორი
გ) ირინე ტატიშვილი – სრული პროფესორი
დ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირინე დარჩია – ასოცირებული პროფესორი
ვ) თინა დოლიძე – სრული პროფესორი
ზ) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
თ) ია გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
ი) მაგდა მჭედლიძე – მოწვეული პროფესორი
კ) მაია დანელია – კომისიის მდივანი

2.6.     განათლების მეცნიერებები, მასწავლებელთა განათლება:
ა) ქეთევან ჭკუასელი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ) ნათელა ფარცხალია – სრული პროფესორი (სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“).
გ) თამაზ კარანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ ღვინერია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ივანე მინდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო ჩახუნაშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ზ) მაია მემარნიშვილი – პროფესორი
თ) რუსუდან სანაძე – პროფესორი
ი) ეფემია ხარაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.7.     ქართული ლიტერატურა:
ა) ნესტან სულავა – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ნიშნიანიძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) რუსუდან ბურჯანაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ვლადიმერ მინაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ინგა მილორავა – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლელა ხაჩიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ქეთევან სიხარულიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე:
ა) თამარ ბარბაქაძე – მოწვეული დოქტორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული -პროფესორი
გ) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ შარაბიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) სოლომონ ტაბუცაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) თამარ ბარბაქაძე - მოწვეული
ზ) ანა ლეთოდიანი - მოწვეული, კომისიის მდივანი

2.9.     კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.10.    რომანული ფილოლოგია:
ა) ქეთევან გაბუნია – სრული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ჯავახაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ვ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.11.    გერმანული ფილოლოგია:
ა) ლალი ქეცბა-ხუნდაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დალი ფანჯიკიძე – სრული პროფესორი
გ) ნანა გოგოლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასისტენტ-პროფესორი
თ) ლევან ცაგარელი – პროფესორი
ი) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი
   
2.12.     არაბისტიკა,  თურქული ფილოლოგია:
ა) აპოლონ სილაგაძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ჯიქია – სრული პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე  – ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ელისაბედ ბჟალავა – ასოცირებული პროფესორი
 ზ) ნინო ეჯიბაძე –  ასოცირებული პროფესორი
თ) ნანა კაჭარავა - ასოცირებული პროფესორი
ო) ნინო სურმავა – კომისიის მდივანი

2.13.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა:
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასისტენტ პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – მოწვეული ლექტორი
ვ) სოფიო ჩხარტიშვილი -  კომისიის მდივანი

2.14.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები:
ა) ინესა მერაბიშვილი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე – სრული პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) დალი ფანჯიკიძე - ემერიტუს პროფესორი
ვ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

2.15.    ფილოსოფია:
ა) აკაკი ყულიჯანიშვილი – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლელა ალექსიძე – სრული პროფესორი
გ) დემურ ჯალაღონია – სრული პროფესორი
დ) ვალერიან რამიშვილი – სრული პროფესორი
ე) ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მამუკა ბიჭაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი)  რეზო გორდეზიანი  – ასოცირებული პროფესორი
კ)  ნანა გულიაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
ლ) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
მ)  მაია ქერქაძე  –  კომისიის მდივანი

2.16.    კულტურის კვლევები:
ა) ნინო ჩიქოვანი –  სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ივანე წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი
გ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
დ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

2.17.     ამერიკისმცოდნეობა: 
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ვასილ კაჭარავა – სრული პროფესორი
გ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მამუკა დოლიძე  – ასოცირებული პროფესორი
ე) მანანა კანდელაკი – კომისიის მდივანი

2.18.     სლავური ფილოლოგია:
ა) დავით გოცირიძე – სრული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი
გ) მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნოდარ ფორაქიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ)ნათელა ჭოხონელიძე- პროფესორ-ემერიტუსი
ზ) მარინა ალექსიძე –კომისიის მდივანი

2.19.    სახვითი ხელოვნება:
ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
გ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
დ) მალხაზ კუხაშვილი - მოწვეული
ე) ირმა ირემაშვილი - კომისიის მდივანი3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანი, პროფ.დარეჯან თვალთვაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანი, პროფ.დარეჯან თვალთვაძე


« უკან დაბრუნება