2018-02-02
ბრძანება №:9

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ისტორიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობისა და დაცვების თარიღის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ისტორიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობისა და დაცვების თარიღის განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1.  დაემატოს  2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიას ისტორიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობა:
საბაკალავრო კომისია – ისტორია, თსუ I კორპუსი, აუდ. 214, 12 თებერვალი, 11:00

1. თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. თედო დუნდუა – პროფესორი
3. მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
4. ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
5. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
6. დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
7. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
8. ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
9. აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
10. მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
11. მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
12. ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
13. ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
14. ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
15. თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
16. ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი
17. ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

3.ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცე¬ლარიას.
4. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულ-ტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანი                        /ნანი გაფრინდაშვილი/  
« უკან დაბრუნება