2019-07-23
ბრძანება №:13

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო დაცვის კომისიისა და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო დაცვის კომისიისა და სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ფილოსოფია – 30 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 31 ივლისი,  12.:00 საათი,  II კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 29 ივლისი, 10:00 საათი, II კორპუსი, 164-ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  29 ივლისი,  13:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 29 ივლისი, 11:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. არაბისტიკა, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია, თურქული ფილოლოგია - 29-30 ივლისი, 11:00 საათი, V კორპუსი, 102-ე აუდიტორია.
1.7. სლავური ფილოლოგია - 31 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია. 
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 31 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 29 ივლისი, 09:00 საათი, VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 31 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 31 ივლისი, 11:00 საათი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 31 ივლისი, 11:00 საათი, I   კორპუსი, 205-ეაუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) – 30 ივლისი, 12:00 საათი, IV კორპუსი,  312-ე აუდიტორია.
1.14. რუსეთისმცოდნეობა - 30 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 08-ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 31 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 29 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია- 20 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 210-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 30 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 214-ე აუდიტორია.
1.19. კავკასიოლოგია - 29 ივლისი, 14:00 საათი, 30 ივლისი, 12:00 საათი,  არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.20. ძველი ენები და ცივილიზაციები - 29 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი,  220-ე აუდიტორია.
1.21. საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, ქრისტიანობის ისტორია -   1-2 აგვისტო,    I  კორპუსი, 10:00 საათი,  07 – ე აუდიტორია.
1.22. სახვითი ხელოვნება – 29 ივლისი, I  კორპუსი, 10:00 საათი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.23. სკანდინავისტიკა - 2 აგვისტო, II კორპუსი, 10:00 საათი,  სკანდინავისტიკის ცენტრი (054-055-ე აუდიტორია).
1.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2018–2019 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ლ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
დ) ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

1.3.    კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

1.4.    რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა გუნცაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო ქავთარაძე - ასისტენტ პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ვ) მარინა კობეშავიძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მაია ჯავახაძე- ასოცირებული პროფესორი
თ)  ნინო ჭრიკიშვილი ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.5.    ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე - პროფესორი
ე) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
ი) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 კ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ქეთევან გრძელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
მ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

1.6.     არაბისტიკა, ებარულ-არამეული ფილოლოგია, თურქული ფილოლოგია
ა) გოჩა ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) მარიამ ჩაჩიბაია - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარიკა ჯიქია -  პროფესორი
თ) ხათუნა თუმანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) ნინო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი
კ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


1.7.     სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარინა ფილინა - პროფესორი
გ) ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ალექსიძე-ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.8.     ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) თინა დოლიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა ფხაკაძე - პროფესორი
გ) სვეტა ბერიკაშვილი -  მოწვეული პედაგოგი
დ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) იამზე გაგუა -  ასოცირებული  პროფესორი
ვ) ლევან გიგინეიშვილი -  პროფესორი
ზ) ანა ცანავა - კომისიის მდივანი


1.9.    ქართული ლიტერატურა

ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ხვთისო მამისიმედიშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


1.10.    ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერინი კოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) დაერეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
ე) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
კ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან მარგიანი  – ასოცირებული პროფესორი
პ) სოფია შამუგია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.11.    ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისადასარედაქციო - საგამომცემლოსაქმე
ა) ირმა რატიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
გ) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
დ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ფილოლოგიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი
ე) ანა ლეთოდიანი - ფილოლოგიის დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
ვ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზ) ელზა ზარდიაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი
თ) სოლომონ ტაბუცაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი

1.12.    თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ლელა აბდუშელიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა კაპანაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზ) ივანე მჭედელაძე -  ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

1.13.    თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი
გ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ლელა ებრალიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ეთერ ჭურაძე - დოქტორანტი
ვ) ნათია ამირეჯიბი – ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი


1.14.    რუსეთიმსცონეობა
ა) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) დალი კანდელაკი – ასოცირებული პროფესორი
დ) სანდრო სონღულაშვილი - დოქტორანტი
ე) ნიკა ნემსიწვერიძე -  დოქტორანტი, კომისიის მდივანი

1.15.    შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

 ა) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი
გ) დამანა მელიქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი
დ) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ხათუნა გაფრინდაშვილი
ზ) სოფია შამუგია  - კომისიის მდივანი


1.16.    კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი


1.17.    ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნინო მინდაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) თეა ქამუშაძე- ანთროპოლოგიის დოქტორი
ე) თეიმურაზ გვიმრაძე - ისტორიის დოქტორი
ვ) ელდარ ნადირაძე - ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი
ზ) ქეთევან ალავერდაშვილი - ისტორიის დოქტორი
თ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

1.18.    არქეოლოგია

ა) ვახტანგ ლიჩელი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ)  ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) დავით ნასყიდაშვილი -  პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი


1.19.    კავკასიოლოგია
29 ივლისის კომისია - იბერიულ-კავკასიურ ენათმეცნიერების მოდული
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერაბ ჩუხუა  - ასოცირებული პროფესორი
გ) ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნოდარ არდოტელი - პროფესორი
ვ) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ლევან აზმაიფარაშვილი - მოწვეული პედაგოგი
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

30 ივლისის კომისია – კავკასიის ხალხთა ისტორიის მოდული
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) სარდიონ ზედელაშვილი - პროფესორი
გ) ნუგზარ ანთელავა - პროფესორი
დ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) გიორგი ოთხმეზური  - ასოცირებული პროფესორი
ვ) იური სულაბერიძე - პროფესორი
ზ) თეიმურაზ გვიმრაძე
თ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

1.20.    ძველი ენები და ცივილიზაციები
ა) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ლევან გორდეზიანი - პროფესორი
გ) ჯემალ შარაშენიძე - პროფესორი, ემერიტუსი
ე) მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ჭაბუკა მეტონიძე - კომისიის მდივანი1.21.    საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, ქრისტიანობის ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თედო დუნდუა –პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ვ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
უ) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ქ) ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ღ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ყ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
შ) ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი
ჩ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ც) ქეთევან პავლიაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ძ) გიორგი პაპუაშვილი – ისტორიის დოქტორი
წ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


1.22.    სახვითი ხელოვნება

ა) ლევან სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
გ) გრიგოლ კვატაშიძე - მოწვეული პედაგოგი
დ) მარინა ელიოზიშვილი - მოწვეული პედაგოგი
ე) ანდრო ამბარცუმიანი - კომისიის მდივანი

1.23.    სკანდინავისტიკა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი - პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) კახაბერ ყალიჩავა  - დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი
ე) ელენე გოგიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს.
3.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. « უკან დაბრუნება