2018-07-11
ბრძანება №:28

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017 – 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017 – 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2017–2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 

1.1. ფილოსოფია – 20 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 07-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 21 ივლისი,  12.:00 საათი,  II კორპუსი, 165-ე აუდიტორია.
1.3. კულტურის კვლევები - 23 ივლისი, 11:00 საათი, II კორპუსი, 164-ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  20 ივლისი,  14:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 16 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. არაბისტიკა, ირანისტიკა- 20 ივლისი, 11:00 საათი, V კორპუსი, 102-ე აუდიტორია.
1.7. სლავური ფილოლოგია - 23 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 231 -ე აუდიტორია.  
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 23 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა - 19 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 119 -ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება - 23 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 217-ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე - 23 ივლისი, 12:00 საათი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 19ივლისი, 10:00 საათი, I   კორპუსი, 203-ეაუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) – 23 ივლისი, 12:00 საათი, I კორპუსი,  201ა-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 23 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი, 232-ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია - 23 ივლისი, 14:00 საათი, VIII კორპუსი, 217-ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 20 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია- 20 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია - 21 ივლისი, 17:00 საათი, I კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.
1.19. კავკასიოლოგია - 19 ივლისი, 10:00-12:00 საათი, არნოლდ ჩიქობავას კაბინეტ-მუზეუმი.
1.20. ძველი ენები და ცივილიზაციები - 23 ივლისი, 11:00 საათი, VIII კორპუსი,  220-ე აუდიტორია.
1.21. საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, ქრისტიანობის ისტორია -   26-27 ივლისი,    I  კორპუსი, 11:00 საათი,  206 – ე აუდიტორია.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2017–2018 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე –პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო თომაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნანა გულიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ლ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2.ამერიკისცოდნეობა
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
დ) ქეთევან ანთელავა - ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი  - ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი  - ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე - კომისიის მდივანი

2.4. რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ბელა ხაბეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ილია გასვიანი–დოქტორი
დ) ნინო ქავთარაძე - ასისტენტ პროფესორი
ე) სალომე კენჭოშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ვ) მაგდა უსტიაშვილი – კომისიის მდივანი

2.5. ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი - პროფესორი
გ) თინა მარგალიტაძე - პროფესორი
დ) ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
კ) ქეთევან გრძელიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ლ) სალომე ტყებუჩავა - კომისიის მდივანი.

2.6. არაბისტიკა, ირანისტიკა
ა) გოჩა ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნომადი ბართაია - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი
ი) ნინო დოლიძე - ასისტენტ პროფესორი
კ) თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი
ლ) მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
მ) ფატმან ანთაძე-მალაშხია - ასოცირებული პროფესორი
ნ) მარინა ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
ო) ნინო სურმავა - კომისიის მდივანი

2.7. სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე - პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნათელა ჭოხონელიძე - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) ნოდარ ფორაქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი
დ) მარინა ფილინა - პროფესორი
ე) ნატალია ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარინა ალექსიძე-ასოცირებული პროფესორი
თ) ვიქტორ გოგაშვილი - კომისიის მდივანი

2.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) თინა დოლიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა ფხაკაძე - პროფესორი
გ) ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ აფციაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) გვანცა კოპლატაძე - მოწვეული პედგოგი
თ) ანა ცანავა - კომისიის მდივანი

2.9. ქართული ლიტერატურა
ა) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ეკა ვარდოშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მაკა ელბაქიძე  - ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - კომისიის მდივანი

2.10. ქართველური ენათმეცნიერება
ა) დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი, კომისიისთავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერინი კოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) სალო მეომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ი) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
კ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
მ) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) ქეთევან მარგიანი  – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია მადუაშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისადასარედაქციო - საგამომცემლოსაქმე
ა) ირმა რატიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ინგა მილორავა - ასოცირებული პროფესორი
გ) რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ ბარბაქაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) გაგა ლომიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ფილოლოგიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი
ზ) ანა ლეთოდიანი - ფილოლოგიის დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
თ) ლევან ბრეგაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
თ) თეა თალაკვაძე - კომისიის მდივანი

2.12. თარგმანისთეორიადამთარგმნელობითიპრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი,კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი –პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა აბდუშელიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირინა კაპანაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
თ) სოფიო ჩხატარაშვილი -  ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე –პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – პედაგოგიკის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე - ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) ნათია ამირეჯიბი – ფილოლოგიის დოქტორი, კომისიის მდივანი

2.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) თამაზ გამყრელიძე - აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია - ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა - ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი -  კომისიის მდივანი

2.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ა) დარეჯან თვალთვაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) თამარ ოთხმეზური - პროფესორი
დ) ანა ხარანაული - ასოცირებული პროფესორი
ე) ლელა ციხელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) დალი ჩიტუნაშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ზ) ნათია ჩანტლაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნათია მიროტაძე  - კომისიის მდივანი

2.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი–პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი - ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო მინდაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) სალომე ბახია-ოქრუაშვილი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ) თეიმურაზ გვიმრაძე - ისტორიის დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე - კომისიის მდივანი

2.18. არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია - პროფესორი, ემერიტუსი
გ)  ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) დავით ნასყიდაშვილი -  პროფესორის ასისტენტი.
ზ) ანა თეთრუაშვილი - კომისიის მდივანი

2.19. კავკასიოლოგია
ა) ცირა ბარამიძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) სარდიონ ზედელაშვილი - პროფესორი
გ) ნუგზარ ანთელავა - პროფესორი
დ) ჯონი კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
ე) გიორგი ოთხმეზური  - ასოცირებული პროფესორი
ვ) იური სულაბერიძე - პროფესორი
ზ) მერაბ ჩუხუა  - ასოცირებული პროფესორი
თ) ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი
ი) როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) ნოდარ არდოტელი - პროფესორი
ლ) რევაზ აბაშია - ასოცირებული პროფესორი
მ) ნინო გოქაძე - პროფესორი
ნ) ნინო რუხაძე - კომისიის მდივანი

2.20. ძველი ენები და ცივილიზაციები
ა) ლევან გორდეზიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ირინე ტატიშვილი - პროფესორი
გ) ჯემალ შარაშენიძე - პროფესორი, ემერიტუსი
დ) გრანი ქავთარია - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული პედაგოგი
ე) მარიკა მშვილდაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ეკა კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნინო სამსონია - ასოცირებული პროფესორი
თ) ჭაბუკა მეტონიძე - კომისიის მდივანი

2.21. საქართველოს ისტორია, ახალი და უახლესი ისტორია, მედიევისტიკა, ძველი  ენებისა და ცივილიზაციები, ქრისტიანობის ისტორია 
ა) თედო დუნდუა – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თეიმურაზ პაპასქირი –პროფესორი
გ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
დ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ე) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ვ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ზ) გიული ალასანია – პროფესორი
თ) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ო) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
უ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ფ) ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ქ)ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ღ) ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი
ყ) თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
შ) ნათია ფიფია – ასისტენტ პროფესორი
ჩ) ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ც) ქეთევან პავლიაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ძ) გიორგი პაპუაშვილი – ისტორიის დოქტორი
წ) ია გრიგალაშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორის ასისტენტი
ჭ) თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  დეკანი                /ნანა გაფრინდაშვილი /      

« უკან დაბრუნება