2015-07-09
ბრძანება №:32

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. განისაზღვროს 2014–2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები: 

1.1. ფილოსოფია – 20 ივლისი, 10:00 საათი, II კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.
1.2. ამერიკისმცოდნეობა – 21 ივლისი,  12.:00 საათი,  II კორპუსი, 165-ე  აუდიტორია. 
1.3. კულტურის კვლევები – 13 ივლისი, 11:00 საათი, I კორპუსი, 201ა -ე აუდიტორია.
1.4. რომანული ფილოლოგია  –  17 ივლისი,  13:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.5. ანგლისტიკა - 20 ივლისი, 10:00 საათი, V კორპუსი, 226-ე აუდიტორია.
1.6. არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია – 20 ივლისი, 12:00 საათი,  V კორპუსი, 102-ე აუდიტორია.
1.7. სლავური ფილოლოგია – 17 ივლისი, 11:00 საათი,  VIII კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
1.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია – 20 ივლისი, 11:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221-ე აუდიტორია.
1.9. ქართული ლიტერატურა – 17 ივლისი, 10:00 საათი,  VIII კორპუსი, 119-ე აუდიტორია.
1.10. ქართველური ენათმეცნიერება – 27 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია.
1.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე – 17 ივლისი, 14:00 საათი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
1.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა – 10 ივლისი, 11:00  საათი, I   კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) - 15 ივლისი, 12:00 საათი, IV კორპუსი,  312-ე აუდიტორია.
1.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება - 21 ივლისი, 14:00 საათი, VIII კორპუსი, 312 -ე აუდიტორია.
1.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია – 28 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია.
1.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა – 15 ივლისი, 10:00 საათი, VIII კორპუსი, 215-ე აუდიტორია.
1.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია – 20 ივლისი, 12:00 საათი, VIII კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
1.18. არქეოლოგია – 21 ივლისი, 11:00 საათი, III კორპუსი, 23-ე აუდიტორია.
1.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ინტერკულტურული კვლევები ძელი და შუა საუკუნეების ისტორიაში, ძველი ენები და ცივილიზაციები – 21 ივლისი, 14:00 საათი,  24 ივლისი, 10:00 საათი, I კორპუსი, 206-ე აუდიტორია.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის გაზაფხულის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი – პროფესორი 
გ) ვალერიან რამიშვილი – პროფესორი
დ) ლელა ალექსიძე – პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი 
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე –  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული – ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) მაია ქერქაძე – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2. ამერიკისცოდნეობა
ა) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ბ) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი 
გ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
დ) ანასტასია ზაქარიაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
ვ) მიხეილ ბარნოვი –  ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

2.3. კულტურის კვლევები
ა) ნინო ჩიქოვანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ივანე წერეთელი  –  ასოცირებული პროფესორი
დ) მაია ქვრივიშვილი –  ასისტენტ პროფესორი
ე) ირაკლი ჩხაიძე – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.4. რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ციური ახვლედიანი –  ემერიტუს პროფესორი
გ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინა კობეშავიძე  – ასოცირებული პროფესორი
ე) ბელა ხაბეიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ზ) ნინო რევაზიშვილი – კომისიის მდივანი

2.5. ანგლისტიკა
ა) მანანა რუსიეშვილი – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი –  პროფესორი
გ) თინათინ მარგალიტაძე –  პროფესორი
დ) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
ე) რუსუდან დოლიძე –  ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნათია ნემსაძე –  ასოცირებული პროფესორი
ზ) გიორგი ყუფარაძე –  ასოცირებული პროფესორი
თ) დავით მაზიაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი
ი) ირინა გველესიანი – ასოცირებული პროფესორი
კ) სალომე ტყებუჩავა –  კომისიის მდივანი.

2.6. არაბისტიკა, თურქული ფილოლოგია
ა) აპოლონ სილაგაძე –  აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გოჩა ჯაფარიძე –  პროფესორი
გ) ირინე ტატიშვილი –  პროფესორი
დ) მარინე ჯიქია –  პროფესორი
ე) მარიამ ჩაჩიბაია –  ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნომადი ბართაია –  ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნათია ჩანტლაძე –  ასოცირებული პროფესორი
თ) ნინო ეჯიბაძე – კომისიის მდივანი

2.7. სლავური  ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე –  პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნათელა ჭოხონელიძე –  ემერიტუს პროფესორი 
გ)ნოდარ ფორაქიშვილი –  ემერიტუს პროფესორი
დ) მარინა ფილინა –  პროფესორი
ე) ნატალია ბასილაია –  ასოცირებული პროფესორი
ვ) მაია თუხარელი –  ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარინა ალექსიძეს –  ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.8. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) რისმაგ გორდეზიანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თინა დოლიძე – პროფესორი
გ) სოფიო შამანიდი – პროფესორი
დ) ნანა ტონია – ასოცირებული პროფესორი
ე) იამზე გაგუა – ასოცირებული პროფესორი
ვ) რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ქეთევან ნადარეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) ანა ჩიქოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ი) თამარ ლეჟავა – კომისიის მდივანი

2.9. ქართული ლიტერატურა
ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) კახა ლორია - პროფესორი
გ) ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ინგა მილორავა - ასისტენტ პროფესორი
ე) ნანა გონჯილაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
ზ) რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი


2.10. ქართველური ენათმეცნიერება
ა) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
ე) დარეჯან თვალთვაძე –  პროფესორი
ვ) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მ) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნ) კახა გაბუნია – ასოცირებული პროფესორი
ო) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
პ) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
ჟ) მაია მადუაშვილი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.11. ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო - საგამომცემლო საქმე
ა) ირმა რატიანი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) თენგიზ კიკაჩეიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) რამაზ ჭილაია – ასოცირებული პროფესორი
დ) თამარ ბარბაქაძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) გაგა ლომიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ)  კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული  პროფესორი 
ზ) ანა ლეთოდიანი –ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,  ასისტენტ პროფესორი
თ) თეა თალაკვაძე – კომისიის მდივანი

2.12. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ა) ოთარ ბაქანიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი
გ) ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ ჭუმბურიძე – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი
ვ) ნანა გოგოლაშვილი –ემერიტუს პროფესორი
ზ) ივანე მჭედელაძე – კომისიის მდივანი

2.13. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ა) ინესა მერაბიშვილი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელგუჯა ხინთიბიძე – პროფესორი
გ) ნუგზარ რუხაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
დ) ელისო გოდუაძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ე) ლელა ებრალიძე – ფილოლოგიის დოქტორი
ვ) დალი ფანჯიკიძე – ემერიტუს პროფესორი
ზ) ნათია ამირეჯიბი – კომისიის მდივანი

2.14. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ა) თამაზ გამყრელიძე – აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) ეთერ სოსელია – ასოცირებული პროფესორი
ე) მარინა ივანიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ივანე ლეჟავა – ფილოლოგიის დოქტორი
ზ) ქეთევან მირზიკაშვილი – კომისიის მდივანი

2.15. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ა) დარეჯან თვალთვაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
გ) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
დ) თამარ ოთხმეზური – მოწვეული ლექტორი
ე) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ნათია ჩანტლაძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) მაია მადუაშვილი  – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.16. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირინა მირიჯანაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

2.17. ეთნოლოგია, კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ა) როლანდ თოფჩიშვილი  – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
გ) ქეთევან ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ) ნინო მინდაძე – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ე) ნოდარ შოშიტაშვილი – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ვ) მედეა შარაშენიძე – კომისიის მდივანი

2.18. არქეოლოგია
ა) ვახტანგ ლიჩელი – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) გურამ გრიგოლია – პროფესორი, ემერიტუსი
გ)  ზვიად კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი
დ) მარინე ფუთურიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) კონსტანტინე ფიცხელაური – ასისტენტ პროფესორი
ვ) დავით ნასყიდაშვილი – პროფესორის ასისტენტი, კომისიის მდივანი

2.19. ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს, ისტორია, ინტერკულტურული კვლევები ძელი და შუა საუკუნეების ისტორიაში, ძველი ენები და ცივილიზაციები
ა) თედო დუნდუა – პროფესორი კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
გ) ჯაბა სამუშია – პროფესორი
დ) ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
ზ) დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
თ) ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ი) ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ლ) ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
მ) მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ო) თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
ჟ) მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
რ) ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ს) ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ტ) გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
უ) გიული ალასანია – პროფესორი
ფ) მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ქ) ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
ღ) ნანა გელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ყ) მიხეილ ქართველიშვილი – კომისიის მდივანი


3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე                             /თედო დუნდუა/

« უკან დაბრუნება