2016-07-05
ბრძანება №:33

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ბრძანება

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1. ეთნოლოგია–   2016 წლის 11-12 ივლისი, 10 საათზე, პირველი კორპუსი,  301–ე აუდიტორია.
1.2 კავკასიოლოგია ,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება – 2016 წლის 8 ივლისი, 12 საათი არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი
1.3 კავკასიოლოგია , კავკასიის ხალხთა ისტორია  დაცვა, (ქართული და რუსული სექტ. ) – 2016 წლის 11 ივლისი, 12 საათი, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი
1.4 ფრანგული  ესპანური და იტალიური ფილოლოგია– 2016 წლის 11 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპუსი, 229–ე აუდიტორია.
1.5 ხელოვნებათმცოდნეობა–  11-12 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 210– ე აუდიტორია.
1.6 არქეოლოგია– 2016 წლის 11 ივლისი, 10:00 საათი,  პირველი კორპუსი, 203-ე აუდიტორია.
1.7 რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი),რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)– 2016 წლის 8 ივლისი, 10:00 საათი, მე-8 კორპუსი, 231-ე აუდიტორია.
1.8 ინგლისური ფილოლოგია– 2016 წლის 8– 12 ივლისი, 10:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 226– ე აუდიტორია.
1.9 არაბისტიკა და ებრაისტიკა-არამეისტიკა– 2016 წლის 11 და 12 ივლისი, 11:00 საათი, მე–5 კორპუსი, 313– ე აუდიტორია.
1.10 თურქოლოგია– 2016 წლის 8 და 9 ივლისი, 11 საათი, მეხუთე კორპუსი, 104– ე აუდიტორია.
1.11 ირანისტიკა, ასირიოლოგია და არმენოლოგია –2016 წლის  8 ივლისი, 11 საათი, მეხუთე კორპუსი, 112– ე აუდიტორია/
1.12 ახალი  ბერძნული  ფილოლოგი– 2016 წლის 12 ივლისი,  12:00 საათი,  თსუ მეხუთე კორპუსი, II სართული, 220 აუდიტორია.
1.13 სახვითი ხელოვნება– 2016 წლის 8 ივლისი, 9:00 საათი , პირველი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია.
1.14 გერმანული ფილოლოგია– 2016 წლის 12 ივლისი, 12 საათი, მე–5 კორპუსი, 224–ე აუდიტორია.
1.15 ქართული ფილოლოგია– 2016 წლის  11 და 12 ივლისი, 10 საათი,  მე–8 კორპუსი, 119– ე აუდიტორია.
1.16 ამერიკისმცოდნეობა–  2016 წლის 8, 9, 11 ივლისი,  11:00 საათი, მე-2 კორპუსი, 165– ე აუდიტორია.
1.17 ფილოსოფია– 2016 წლის 11-12 ივლისი, 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, მე–7 აუდიტორია.
1.18 კულტურის კვლევები– 2016 წლის 11, 12, 15 ივლისი, 10:00 საათი, პირველი კორპუსი, 217–ე აუდიტორია.
1.19 სკანდინავიური ფილოლოგია– 2016 წლის 12 ივლისი, 10:00 საათი, მე-2 კორპუსი, სკანდინავისტიკის ინსტიტუტი.
1.20 კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია– 2016 წლის 9 ივლისი, 12:00 სთ. მე-8 კორპუსი, 221-ე აუდიტორია.
1.21 ფოლკლორისტიკა– 2016 წლის 11 ივლისი, 10:00 საათი, მე-5 კორპუსი, 204-ე აუდიტორია.
1.22 ისტორია– 2016 წლის 8, 11, 12  ივლისი, 10:00 საათი, თსუ პირველი კორპუსი,  201¬¬¬¬¬¬¬– ე აუდიტორია.


2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2014–2015 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:


1.1 ეთნოლოგია
როლანდ თოფჩიშვილი– კომისიის თავმჯდომარე
ქეთევან ხუციშვილი
როზეტა გუჯეჯიანი
თეიმურაზ გვიმრაძე – მოწვეული პედაგოგი
ნოდარ შოშიტაშვილი– მოწვეული პედაგოგი
ნუნუ მინდაძე – მოწვეული პედაგოგი
კომისიის მდივანი: მედეა შარაშენიძე

1.2 კავკასიოლოგია ,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
ცირა ბარამიძე,–პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ნანა მაჭავარიანი – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ ჩუხუა – ასოცირებული პროფესორი
როსტომ ფარეულიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნოდარ არდოტელი– პროფესორი
რევაზ აბაშია– ასოცირებული პროფესორი
ნინო რუხაძე –  სწავლული მდივანი.

1.3 კავკასიოლოგია , კავკასიის ხალხთა ისტორია  დაცვა, (ქართული და რუსული სექტ. )
ცირა ბარამიძე– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ჯონი კვიციანი – ასოცირებული პროფესორი.
სარდიონ ზედელაშვილი – პროფესორი
ნუგზარ ანთელავა – პროფესორი
გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
იური სულაბერიძე – პროფესორი
ნინო რუხაძე– სწავლული მდივანი

1.4 ფრანგული  ესპანური და იტალიური ფილოლოგია
ქეთევან გაბუნია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ციური ახვლედიანი– პროფესორი– ემერიტუსი
მარინა კობეშავიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნანა გუნცაძე–  ასოცირებული პროფესორი
მაია ჯავახიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ჭრიკიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
სალომე კენჭოშვილი– კომისიის მდივანი, ასისტენტ პროფესორი

1.5 ხელოვნებათმცოდნეობა
ირინა მირიჯანაშვილი - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,ასოც. პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
მაია ციციშვილი  -  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნათელა ჯაბუა - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ნინო სილაგაძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
ირინა კოშორიძე - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოც. პროფესორი
სხდომის მდივანი: ირმა ირემაძე

1.6 არქეოლოგია
ვახტანგ ლიჩელი– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ზვიად კვიციანი– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
გურამ გრიგოლია– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
მარინე ფუთურიძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
კონსტანტინე ფიცხელაური– ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.
დავით ნასყიდაშვილი– კომისიის მდივანი

1.7 რუსული ფილოლოგია (ქართულენოვანი),რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
დავით გოცირიძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
მარიამ ფილინა – პროფესორი
მარინა ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნატა ბასილაია - ასოცირებული პროფესორი
მაია თუხარელი - ასოცირებული პროფესორი
ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს-პროფესორი
ნოდარ ფორაქიშვილი - ემერიტუს-პროფესორი
მარინა ალექსიძე– კომისის მდივანი

1.8 ინგლისური ფილოლოგია

მანანა რუსიეშვილი– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
მანანა გელაშვილი –პროფესორი
თინა მარგალიტაძე– პროფესორი
ნინო დარასელია– ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან დოლიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნათია ნემსაძე– ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ყუფარაძე– ასოცირებული პროფესორი
დავით მაზიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ირინა გველესიანი– ასოცირებული პროფესორი
სალომე ტყებუჩავა– ლაბორანტი, კომისიის მდივანი.

1.9 არაბისტიკა და ებრაისტიკა-არამეისტიკა
აპოლონ სილაგაძე– აკადემიკოსი, კომისიის თავმჯდომარე.
გოჩა ჯაფარიძე– პროფესორი
ნანი გელოვანი– ასოცირებული პროფესორი
დარეჯან გარდავაძე–  ასოცირებული პროფესორი
მარიამ ნანობაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ანდრონიკაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ლობჟანიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ეჯიბაძე– ასოცირებული პროფესორი
მაია ჩაჩიბაია– ასოცირებული პროფესორი
მამუკა ბუცხრიკიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო დოლიძე– ასისტენტ პროფესორი
 ნინო სურმავა– დოქტორანტი,კომისიის მდივანი.

1.10 თურქოლოგია
მარინე ჯიქია– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ელისო ბჟალავა– ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ლორთქიფანიძე– ასოცირებული პროფესორი
 მირიან მახარაძე– ასოცირებული პროფესორი
თამარ ალფენიძე– ასისტენტ პროფესორი
გუჩა ქუთათელაძე– დოქტორანტი, კომისიის მდივანი.

1.11 ირანისტიკა, ასირიოლოგია და არმენოლოგია–
ნომადი ბართაია– ასოცირებული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე)
თეა შურღაია– ასოცირებული პროფესორი
მანანა კვაჭაძე– ასოცირებული პროფესორი
მარინა ალექსიძე– ასოცირებული პროფესორი
ფატი ანთაძე-მალაშხია–ასოცირებული პროფესორი
ნათია ჩანტლაძე– ასოცირებული პროფესორი
დალი ჩიტუნაშვილი–ასოცირებული პროფესორი
ირინა ტატიშვილი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ღამბაშიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნინო სამსონია– ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე გოგალაძე– დოქტორანტი, კომისიი მდივანი.

1.12 ახალი  ბერძნული  ფილოლოგი
სოფიო შამანიდი– კომისიის თავჯდომარე,  პროფესორი.
მაკა ქამუშაძე– კომისიი მდივანი, დოქტორანტი.
სვეტლანა ბერიკაშვილი– ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.
მედეა აბულაშვილი–ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

1.13 სახვითი ხელოვნება
ლევან სილაგაძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ვლადიმერ ასათიანი - ასისტენტ პროფესორი
გროგოლ კვატაშიძე - მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი
ლალი ლომთაძე - მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი
ანდრო ამბარცუნიანი - სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი, მდივანი

1.14 გერმანული ფილოლოგია
ლალი ქეცბა–ხუნდაძე– პროფესორი, თავმჯდომარე
 მარინა ანდრაზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ნინო ქიმერიძე– ასოცირებული პროფესორი
ნუნუ კაპანაძე– ასოცირებული პროფესორი
კონსტანტინე ბრეგაძე– ასოცირებული პროფესორი
თამარ ჭუმბურიძე– ასოცირებული პროფესორი

1.15 ქართული ფილოლოგია
11 ივლისი, 10 სთ, VIII კორუსი, აუდიტორია 119
ვლადიმერ მინაშვილი– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ლელა ხაჩიძე– ასოცირებული პროფესორი
ესტან სულავა–  ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე ნავროზაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
რამაზ ჭილაია– ასოცირებული პროფესორი
გაგა ლომიძე– ფილოლოგიის დოქტორი
ინგა მილორავა– ასისტენტ-პროფესორი, კომისიის მდივანი

12 ივლისი, 10 სთ, VIII კორუსი, აუდიტორია 119
თამარ პაიჭაძე– ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან ნიშნიანიძე–  ასოცირებული პროფესორი
ნანა გონჯილაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ეკა ვარდოშვილი_ ასოცირებული პროფესორი
თამარ შარაბიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

1.16 ამერიკისმცოდნეობა

ვასილ კაჭარავა– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
თემურ კობახიძე–  პროფესორი
ელენე მეძმარიაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ანასტასია ზაქარიაძე– ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან როსტიაშვილი - მოწვეული პროფესორი
მიხეილ ბარნოვი– ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი.

1.17 ფილოსოფია
დემურ ჯალაღონია– პროფესორი, თავმჯდომარე
ლელა ალექსიძე
აკაკი ყულიჯანიშვილი
ირაკლი ბრაჭული
რევაზ გორდეზიანი
ნაპოლეონ კვარაცხელია
ანასტასია ზაქარიაძე
ნინო თომაშვილი
მაია ქერქაძე – კომისიის მდივანი

1.18 კულტურის კვლევები
ნინო ჩიქოვანი– პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე.
ქეთევან კაკიტელაშვილი– ასოცირებული პროფესორი
ივანე წერეთელი– ასოცირებული პროფესორი
მაია ქვრივიშვილი– ასისტენტ პროფესორი
ელენე ბოდაველი–  კომისიის მდივანი

1.19  სკანდინავიური ფილოლოგია
ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
კახაბერ ლორია–  პროფესორი
ტრისტან მახაური– ასოცირებული პროფესორი
ნინო წერეთელი–  ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან სიხარულიძე– ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი.

1.20 კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია

რისმაგ გორდეზიანი–  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
თინა დოლიძე –პროფესორი
იამზე გაგუა –ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან ცანავა – ასოცირებული პროფესორი
თამარ აფციაური – ასისტენტ პროფესორ
მანანა ფხაკაძე – ასოცირებული პროფესორი

1.21 ფოლკლორისტიკა

ქეთევან სიხარულიძე– ასოცირებული ფროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ტრისტან მახაური– ასოცირებული პროფესორი
ელენე გოგიაშვილი–ასისტენტ პროფესორი
ია გრიგალაშვილი– ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, კომისიის მდივანი.

1.22 ისტორია

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (თავმჯდომარე)
თედო დუნდუა – პროფესორი
მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
გიული ალასანია – პროფესორი
გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის
4.    გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი    ს მოადგილე      /თეიმურაზ პაპასქირი/

« უკან დაბრუნება