2017-06-27
ბრძანება №:33

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2016–2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. განისაზღვროს 2016 - 2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

საბაკალავრო პროგრამა - კინო-ტელე ხელოვნება
22 ივლისი 10:00 სთ, თსუ,  მეოთხე კორპუსი,.კინო ტელე ხელოვნების კათედრა.

კომისიის თავმჯდომარე- ნოდარ მამისაშვილი- კომპოზიტორი

წევრები:
 მერაბკოკოჩაშვილი-ასოცირებული ხელმძღვანელი
არჩილ შუბაშვილი -კინომცოდნე.
კომისიის მდივანი -ნინო გელოვანი

საბაკალავრო პროგრამა - ხელოვნებათმცოდნეობა
18-19 ივლისი, 10 00 სთ. აუდ. 210, მე-8 კორპუსი

კომისიის შემადგენლობა:
პროფ., ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზაზა სხირტლაძე (თავმჯდომარე)
წევრები:
ასოც. პროფესორები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორები:  
ნათელა ჯაბუა
ნინო სილაგაძე
ირინა  კოშორიძე
მაია ციციშვილი
ირინე მირიჯანაშვილი
მდივანი: ირმა ირემაძე

საბაკალავრო პროგრამა - ეთნოლოგია
18 ივლისი, 11:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდიტორია 203
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ქეთევან ხუციშვილი -ასოცირებული პროფესორი
წევრები:
როლანდ თოფჩიშვილი - სრული პროფესორი
როზეტა გუჯეჯიანი - ასოც. პროფესორი
ნინო მინდაძე - მოწვეული პროფესორი
ნოდარ შოშიტაშვილი - მოწვეული პროფესორი
თეიმურაზ გვიმრაძე - მოწვეული პროფესორი
თამილა კოშორიძე - ქ. გორის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი
მდივანი - მედეა შარაშენიძე

საბაკალავრო პროგრამა - ფილოსოფია
19 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდ. 07

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. დემურ ჯალაღონია
წევრები:
პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
პროფ. ვალერიან რამიშვილი
პროფ. ლელა ალექსიძე
ასოც.პროფ. ირაკლი ბრაჭული
ასოც. პროფ. ნაპოლეონ კვარაცხელია
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ასოც. პროფ. რევაზ გორდეზიანი
ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
ასისტენტ პროფ. ნანა გულიაშვილი
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი: მაია ქერქაძე (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - სახვითი ხელოვნება
14 ივლისი, 10:00 სთ, პირველი კორპუსი, სახვითი ხელოვნების სტუდია

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
წევრები:
ასისტენტ პროფესორი ვლადიმერ ასათიანი
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი გრიგოლ კვატაშიძე
მხატვარი, მოწვეული პედაგოგი მალხაზ კუხაშვილი
სახვითი ხელოვნების მიმართულების ლაბორანტი , კომისიის მდივანი - ანდრო ამბარცუმიანი

საბაკალავრო პროგრამა - გერმანული ფილოლოგია
19 ივლისი, 12:00 სთ, მეხუთე კორპუსი, აუდიტორია 224

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მარინა ანდრაზაშვილი
ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე
 ასოც. პროფ. ნუნუ კაპანაძე
 ასოც. პროფ. კონსტანტინე ბრეგაძე
 ასისტ. პროფ. თამარ ჭუმბურიძე
 სხდომის მდივანი – დოქტორანტი ქეთევან შეყილაძე.

საბაკალავრო პროგრამა - ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია
17 ივლისი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 229აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე: პროფ. ქეთევან გაბუნია
წევრები:
ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე
ასოც. პროფ. ბელა ხაბეიშვილი
პროფ. ემერიტუსი ციური ახვლედიანი
ასოც. პროფ. მაია ჯავახაძე
ასოც. პროფ. მარინა კობეშავიძე
მდივანი: ნინო რევაზიშილი

საბაკალავრო პროგრამა - არქეოლოგია
25 ივლისი, 11:00 სთ, თსუ  პირველი  კორპ., 201 ა აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ვახტანგ ლიჩელი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
წევრები:
გურამ გრიგოლია  - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
ზვიად კვიციანი - ისტორიის დოქტორი
კონსტანტინე ფიცხელაური - ისტორიის დოქტორი
დავით ნასყიდაშვილი მდივანი

საბაკალავრო პროგრამა - არაბისტიკა
13, 14 ივლისი, 12:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 313 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. აპოლონ სილაგაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მაია ანდრონიკაშვილი
ასოც. პროფ. გიორგი ლობჟანიძე
ასოც. პროფ. მარიამ ნანობაშვილი
ასოც. პროფ. დარეჯან გარდავაძე
სრული პროფესორი გოჩა ჯაფარიძე
ასოც. პროფ. ნანი გელოვანი
ასოფ. პროფ. ნინო ეჯიბაძე
ასისტ. პროფ/ ნინო დოლიძე
მდივანი: დოქტორანტი, ნინო სურმავა

საბაკალავრო პროგრამა - თურქოლოგია
13, 14 ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 104 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. მარიკა ჯიქია
წევრები:
სრული პროფესორი: გიული ალასანია
ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე
ასისტ. პროფ. თამარ ალფენიძე
ასოც. პროფ. ნანა კაჭარავა
ასოც. პროფ ელისაბედ ბჟალავა
ელისაბედ მაჩიტიძე
ელიდა კვანტალიანი
თეონა აფხაზავა
ასმათ ჯაფარიძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, შორენა სულთანიშვილი

საბაკალავრო პროგრამა - არმენოლოგია, ებრაისტიკა-არამეისტიკა, ირანისტიკა
13  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე5 კორპ., 118 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. მანანა კვაჭაძე
წევრები:
ასოც. პროფ. თეა შურღაია
ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
ასოც. პროფ. ფატმან ანთაძე
ასოც. პროფ. ნომად ბართაია
ასოც. პროფ. ნათია ჩანტლაძე
ასოც. პროფ. დალი ჩიტუნაშვილი
ასოც. პროფ მარიამ ჩაჩიბაია
ასოც. პროფ. მამუკა ბუცხრიკიძე
კომისიის მდივანი: დოქტორანტი, ეკატერინე გოგალაძე

საბაკალავრო პროგრამა - რუსული ფილოლოგია
26  ივლისი, 11:00 სთ, თსუ მე - 8 კორპ., 231 აუდ.
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
დავით გოცირიძე - სრული პროფესორი
წევრები:
1.    მარიამ ფილინა - პროფესორი
2.    ნატალია ბასილაია - ასოც. პროფესორი
3.    მარინა ალექსიძე - ასოც. პროფესორი
4.    მაია თუხარელი  - ასოც. პროფესორი
5.    ნათელა ჭოხონელიძე - ემერიტუს პროფესორი
6.    ნოდარ ფორაქიშვილი - ემერიტუს პროფესორი
            კომისის მდივანი : ვიქტორ გოგაშვილი


საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, იბერიულ-კაბკასიური ენათმეცნიერება
(ქართული და რუსული სექტორი)

15 ივლისი, 11:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22

კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე
წევრები:
ასოც. პროფ. მერაბ ჩუხუა
ასოც. პროფ. ნანა მაჭავარიანი
ასოც. პროფ. როსტომ ფარეულიძე
პროფ. ნოდარ არდოტელი
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - კავკასიოლოგია, კავკასიის ხალხთა ისტორია
(ქართული და რუსული სექტორი)

14 ივლისი, 11:00 სთ, არნ . ჩიქობავას კაბინეტ- მუზეუმი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 19 ბ.22
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ცირა ბარამიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ჯონი კვიციანი
პროფ. სარდიონ ზედელაშვილი
პროფ. ნუგზარ ანთელავა
ასოც. პროფ. გიორგი ოთხმეზური
პროფ. იური სულაბერიძე
ასოც. პროფ. რევაზ აბაშია
სწავლული მდივანი: ნინო რუხაძე

საბაკალავრო პროგრამა - კულტურის კვლევები
11, 12, 13  ივლისი, 11:00 სთ, პირველი კორპუსი, აუდ. 217
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
პროფ. ნინო ჩიქოვანი
წევრები:
ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი
ასისტ. პროფ. მაია ქვრივიშვილი
ასისტ.პროფ. ირაკლი ჩხაიძე (მდივანი)

საბაკალავრო  პროგრამა - ქართული ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, ფოლკლორისტიკის კათედრა)

15 ივლისი, 09:30, მე-8 კორპ. აუდ. 119
კომისიის შემადგენლობა:
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. ქეთევან სიხარულიძე

წევრები:
ასოც. პროფ. ტრისტან მახაური
ასოც. პროფ. ხვთისო მამისიმედიშვილი
ასისტ. პროფ. ელენე გოგიაშვილი
კომისიის მდივანი: ია გრიგალაშვილი (ფილოლოგიის დოქტორი)

საბაკალავრო პროგრამა - კლასიკური ფილოლოგია
24 ივლისი, 12:00, მე-8 კორპ. აუდ.221
თავმჯდომარე:
ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
წევრები:
ასოც. პროფ. რუსუდან ცანავა
ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი
 აცოს. პროფ ნანა ტონია
ასოც. პროფ. ია გაგუა (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - ამერიკისმცოდნეობა

17,18,19  ივლისი, 11:00 სთ, მე-2 კორპუსი, აუდ. 165
თავმჯდომარე:
პროფ. ვასილ კაჭარავა
წევრები:
პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
პროფ. თემურ კობახიძე
მოწვეული პროფესორი ქეთევან როსტიაშვილი
მდივანი, ასისტ. პროფ მიხეილ ბარნოვი


საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართველური ენათმეცნიერების მოდული

17,18  ივლისი, 10:00 სთ, მე-8 კორპუსი, აუდ. 217
თავმჯდომარე:
პროფ. რამაზ ქურდაძე
წევრები:
აკად. თამაზ გამყრელიძე
პროფ. ემერიტუსი დამანა მელიქიშვილი
პროფ. ემერიტუსი მერი ნიკოლაიშვილი
პროფ. დარეჯან თვალთვაძე
ასოც. პროფ. ანა ხარანაული
ასოც. პროფ. ლელა ციხელაშვილი
ასოც. პროფ. რუსუდან ზექალაშვილი
ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე
ასოც. პროფ. კახა გაბუნია
ასოც. პროფ. ინგა სანიკიძე
ასოც. პროფ. მაია ლომია
ასოც. პროფ. ქეთევან მარგიანი-სუბარი
ასოც. პროფ. ნინო შარაშენიძე
ასოც. პროფ. გიული შაბაშვილი
ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანი
ასოც. პროფ. თინათინ ბოლქვაძე
ასოც. პროფ. ეთერ სოსელია
ასოც. პროფ. მარინე ივანიშვილი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ივანე ლეჟავა
ასოც. პროფ  ნინო ქიმერიძე
ასისტ. პროფ მაია მადუაშვილი (მდივანი)

საბაკალავრო პროგრამა - ქართული ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურის მოდული

თარიღი:
17 ივლისი, 10 სთ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119

კომისია I:
ვლადიმერ მინაშვილი (ასოცირებული პროფესორი) - კომისიის თავმჯდომარე
ეკა ვარდოშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
რუსუდან ბურჯანაძე (ასოცირებული პროფესორი)
ტრისტან მახაური (ასოცირებული პროფესორი)
ნანა გონჯილაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
ინგა მილორავა (ასისტენტ-პროფესორი) კომისიის მდივანი
 
თარიღი:
19 ივლისი, 10 სთ, VIII კორპუსი, აუდიტორია 119

კომისია II:
კახაბერ ლორია, სრული პროფესორი (კომისიის თავმჯდომარე)
ნესტან სულავა,  ასოცირებული პროფესორი
ელენე გოგიაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
ლელა ხაჩიძე, ასოცირებული პროფესორი
თამარ პაიჭაძე, ასოცირებული პროფესორი
თამარ შარაბიძე, ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

საბაკალავრო  პროგრამა – ისტორია, თსუ I კორპუსი, აუდ. 206, 17-21 ივლისი, 11:00

1.    თედო დუნდუა – პროფესორი (თავმჯდომარე)
2.    მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
3.    ჯაბა სამუშია – პროფესორი
4.    ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
5.    მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
6.    თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი
7.    გოჩა ჯაფარიძე – პროფესორი
8.    გიული ალასანია – პროფესორი
9.    მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
10.    დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
11.    გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
12.    ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
13.    ბონდო კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
14.    აპოლონ თაბუაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
15.    ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი
16.    მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი
17.    თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
18.    მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
19.    ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
20.    ფატიმა შეყლაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
21.    ნანი გელოვანი – ასოცირებული პროფესორი
22.    მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
23.    ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ პროფესორი
24.    ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
25.    ლერი თავაძე – ასისტენტ პროფესორი
26.    თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
27.    თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
28.    ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
3 ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანი                  /ნანი გაფრინდაშვილი/  

« უკან დაბრუნება