2014-07-01
ბრძანება №:36

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 24 ივნისის N33 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1.    ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 24 ივნისის N33 ბრძანების  1.2 პუნქტით განსაზღვრულ ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს ჩემდეგი რედაქციით

ანგლისტიკა:

ა) მანანა რუსიეშვილი –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
გ) გიორგი ყუფარაძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) რუსუდან დოლიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნათია ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო დარასელია – ასოცირებული პროფესორი
ზ) ირინა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) თინათინ მარგალიტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ი) ლია ყავლაშვილი – კომისიის მდივანი

2.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას გამოქვეყნება დაევალოს კანცელარიას.
3.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება  დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                / დარეჯან თვალთვაძე

« უკან დაბრუნება