2013-12-24
ბრძანება №:54

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–5 მუხლის მე–2 ნაწილისა და 30–ე მუხლის მე–4 ნაწილის,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“  საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1. განისაზღვროს 2013–2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის ვადები:
1.1.  ქართული ფილოლოგია  –  ენათმეცნიერება – 2014 წლის 10 თებერვალი, 12:00 საათი, მერვე კორპუსი, 217 – ე აუდიტორია. ფოლკლორი –  2014 წლის 7 თებერვალი, 11:00 საათი, მერვე კორპუსი, 227 – ე აუდიტორია.
1.2  რუსული ფილოლოგია  – 2014 წლის 12 თებერვალი,  12:00 საათი, მერვე კორპუსი, 231 – ე აუდიტორია.
1.3 ფრანგული ფილოლოგია – 2014 წლის 11 თებერვალი, 13:00 საათი, მეხუთე კორპუსი, 229 – ე აუდიტორია.
1.4 ისტორია  ¬– 2014 წლის 10 თებერვალი, 12:00 საათი, პირველი კორპუსი, 201 – ე აუდიტორია.
1.5 გერმანული ფილოლოგია  – 2014 წლის 12 თებერვალი, 11:00 საათი, მეხუთე კორპუსი, 224 – ე აუდიტორია.
1.6 ამერიკისმცოდნეობა –  2014 წლის 12,13 თებერვალი, 11:00 საათი, მეორე კორპუსი, 165 – ე აუდიტორია (ამერკისმცოდნეობის ინსტიტუტი)
1.7 არაბისტიკა –  2014 წლის 4 თებერვალი, 12:00 საათი, მეხუთე კორპუსი, 110 – ე აუდიტორია.
1.8 ხელოვნებათმცოდნეობა – 2014 წლის 4 თებერვალი, 10:00 საათი, მერვე კორპუსი,  215 – ე აუდიტორია.

2. შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2013–2014 სასწავლოს წლის შემოდგომის სემესტრში საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.     ქართული ფილოლოგია
ა) ქართველური ენათმეცნიერება

1) რამაზ ქურდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
2) დამანა მელიქიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
3) მერი ნიკოლაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
4) ვახტანგ იმნაიშვილი – ემერიტუს პროფესორი
5) დარეჯან თვალთვაძე – სრული პროფესორი
6) ნინო შარაშენიძე – ასოცირებული პროფესორი
7) სალომე ომიაძე – ასოცირებული პროფესორი
8) გიული შაბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
9) ინგა სანიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
10) ანა ხარანაული – ასოცირებული პროფესორი
11) ლელა ციხელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
12) რუსუდან ზექალაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
13) მაია ლომია – ასოცირებული პროფესორი
14) ქეთევან მარგიანი-სუბარი  – ასოცირებული პროფესორი
15) რუსუდან ასათიანი – ასოცირებული პროფესორი
16) თინათინ ბოლქვაძე – ასოცირებული პროფესორი
17) მაია მადუაშვილი  – კომისიის მდივანი
ბ) ფოლკლორი

 ა) ქეთევან სიხარულიძე - ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ტრისტან მახაური – ასოცირებული პროფესორი
გ) ხვთისო მამისიმედიშვილი – ასოცირებული პროფესორი     
დ) ელენე გოგიაშვილი - ასისტენტ – პროფესორი
 ე) ია გრიგალაშვილი –  კომისიის მდივანი

2.2.   რუსული ფილოლოგია
ა) დავით გოცირიძე –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე 
ბ)  ნატალია ბასილაია – ასოცირებული პროფესორი
გ)მაია თუხარელი – ასოცირებული პროფესორი
დ)  მარიამ ფილინა – სრული პროფესორი
ე) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.3.  ფრანგული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია – პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა გუნცაძე – ასოცირებული პროფესორი
გ) ნინო ქავთარაძე – ასისტენტ – პროფესორი
დ) ბელა ხაბეიშვილი – ასისტენტ – პროფესორი
ე) გვანცა ჭანტურია  – კომისიის მდივანი

2. 4. ისტორია
ა) თეიმურაზ პაპასქირი –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  ქეთევან ნადირაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ)   თემურ თოდუა –  პროფესორი
დ)  თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი
ე)   მურმან პაპაშვილი – პროფესორი
ვ)  მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ)  ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ)  ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
ი)  თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
კ)  მარიამ ჩხარტიშვილი – პროფესორი
ლ)  თედო დუნდუა – პროფესორი
მ)  ჯაბა სამუშია – პროფესორი
ნ)  მიხეილ ბახტაძე – ასოცირებული პროფესორი
ო)  გიორგი ოთხმეზური – ასოცირებული პროფესორი
პ)  დიმიტრი შველიძე – ასოცირებული პროფესორი
ჟ)  ნიკოლოზ ჯავახიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
რ)  ბონდო კუპატაძე– ასოცირებული პროფესორი
ს)  ლევან გორდეზიანი – პროფესორი
ტ)  მარინა მშვილდაძე – ასოცირებული – პროფესორი
უ) აპოლონ თაბუაშვილი – ასისტენტ – პროფესორი
ფ)  ალექსანდრე ბოშიშვილი – ასისტენტ –  პროფესორი
ქ)  ქეთევან ქუთათელაძე – ასისტენტ – პროფესორი
ღ)  ლერი თავაძე – ასისტენტ – პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.5.  გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა– ხუნდაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ალექსანდრე თვარაძე –  პროფესორი,
გ) დალი ფანჯიკიძე –კოკაია – ემერიტუს პროფესორი
დ) ნინო ქიმერიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნუნუ კაპანაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
ვ) კონსტანტინე ბრეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ) მარიკა ანდრაზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
თ) მანანა მუჯირი –  ასოცირებული პროფესორი
ი) თამარ ჭუმბურიძე – ასისტენტ – პროფესორი
ე) ქეთევან შეყილაძე – კომისიის მდივანი

 2.6  ამერიკისმცოდნეობა
ა) ვასილ კაჭარავა – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ელენე მეძმარიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ანასტასია ზაქარიძე – ასოცირებული პროფესორი
დ) თემურ კობახიძე – პროფესორი
გ)  მიხეილ ბარნოვი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.7. არაბისტიკა
ა)  აპოლონ სილაგაძე – პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ)  დარეჯან გარდავაძე – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) მაია ანდრონიკაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
დ)  მარიამ ნანობაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ე)  გიორგი ლობჟანიძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ნინო ეჯიბაძე – ასოცირებული პროფესორი
ზ)  ნინო დოლიძე – ასისტენტ პროფესორი
თ) მარინე ალექსიძე – ასოცირებული პროფესორი
ი)  მანანა კვაჭაძე – ასოცირებული პროფესორი
კ)  ფატმან ანთაძე – მალაშხია – ასოცირებული პროფესორი
ლ)  თეა შურღაია – ასოცირებული პროფესორი
მ)  ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი
ნ) მარიამ ჩაჩიბაია – ასოცირებული პროფესორი
ო)  მამუკა ბუცხრიკიძე – ასოცირებული პროფესორი
პ) ირინე ტატიშვილი – სრული პროფესორი
ჟ)  მაია ღამბაშიძე – ასოცირებული პროფესორი
რ)  ნინო სამსონია – ასოცირებული პროფესორი
ს) გოჩა ჯაფარიძე –  პროფესორი
ტ) ნინო სურმავა – კომისიის მდივანი
2.8.    ხელოვნებათცოდნეობა
ა) ზაზა სხირტლაძე –  პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
გ) ნათელა ჯაბუა – ასოცირებული პროფესორი
დ) ირინა კოშორიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო სილაგაძე – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ირმა ირემაძე – კომისიის მდივანი

3. ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანი                                / დარეჯან თვალთვაძე/

« უკან დაბრუნება