2016-01-29
ბრძანება №:4

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიების შემადგენლობის დამტკიცებისა და დაცვის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  29–ე მუხლის მე–3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 21–ე მუხლის მე–6 პუნქტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 28 იანვრის სხდომაზე დამტკიცებული „თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის“ საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1.    განისაზღვროს 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის ვადები:

1.1. ფილოსოფია – 12 თებერვალი, 10:00 საათი, II კორპუსი, 205-ე აუდიტორია.
1.2. რომანული ფილოლოგია  –  11 თებერვალი,  14:00 საათი, V კორპუსი, 229-ე აუდიტორია.
1.3. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია - 11 თებერვალი,  12:00 საათი,  VIII კორპუსი, 221 -ე აუდიტორია.
1.4. გერმანული ფილოლოგია - 12 თებერვალი,  14:00 საათი,  V კორპუსი, 224-ე აუდიტორია.
1.5. სახვითი ხელოვნება - 12 თებერვალი,  12:00 საათი,  I კორპუსი, სამხატვრო სტუდია.
1.6. საქართველოს ისტორია - 8 თებერვალი,  12:00 საათი,  I კორპუსი, 212-ე აუდიტორია.

2.    შეიქმნას თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 2015–2016 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

2.1.  ფილოსოფია
ა) დემურ ჯალაღონია –პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) აკაკი ყულიჯანიშვილი –პროფესორი
გ) ვალერიან რამიშვილი –პროფესორი
დ) ნინო თომაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნაპოლეონ კვარაცხელია  – ასოცირებული პროფესორი
ვ) ანასტასია ზაქარიაძე -  ასოცირებული პროფესორი
ზ) რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი
თ) ირაკლი ბრაჭული -  ასოცირებული პროფესორი
ი) მამუკა დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) მაია ქერქაძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,  კომისიის მდივანი.

2.2.    რომანული ფილოლოგია
ა) ქეთევან გაბუნია –პროფესორი,  კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ციური ახვლედიანი - პროფესორი, ემერიტუსი
გ) მაია ჯავახიძე – ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ჭრიკიშვილი – ასისტენტ პროფესორი
ვ) სალომე კენჭოშვილი – ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

2.3.    ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ა) რისმაგ გორდეზიანი - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) ნანა ტონია -  ასოცირებული პროფესორი
გ) გვანცა კოპლატაძე -  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
დ) მაგდა მჭედლიძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) თამარ  აფციაური - ასისტენტ პროფესორი
ვ) ანა ცანავა - კომისიის მდივანი

2.4.    გერმანული ფილოლოგია
ა) ლალი ქეცბა–ხუნდაძე - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიკა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
გ) კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
დ) ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
ვ) სოფიო მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი
ზ) თამარ ჭუმბურიძე - ასისტენტ პროფესორი
თ) ქეთევან შეყილაძე - კომისიის მდივანი

2.5.    საქართველოს ისტორია

ა)  თედო დუნდუა - პროფესორი, კომისიის თავმჯდომარე
ბ) მარიამ ჩხარტიშვილი - პროფესორი
გ) ჯაბა სამუშია - პროფესორი
დ) გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
ე) ნიკო ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ვ) ქეთევან ნადირაძე - ასოცირებული პროფესორი
ზ) მიხეილ ბახტაძე - ასოცირებული პროფესორი
თ) აპოლონ თაბუაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ი) ბონდო კუპატაძე - ასოცირებული პროფესორი
კ) დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
ლ) ალექსანდრე ბოშიშვილი - ასისტენტ პროფესორი
მ) ქეთევან ქუთათელაძე - ასისტენტ პროფესორი
ნ) ლერი თავაძე - ასისტენტ პროფესორი, კომისიის მდივანი

3.    ბრძანების ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს ფაკულტეტის რესურსების მართვის სამსახურს.
4.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და შესაბამისი  პროგრამული მიმართულებებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს ფაკულტეტის კანცელარიას.
5.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის  დეკანის
მოვალეობის შესრულებელი                                                                  /ნანი გაფრინდაშვილი/  

« უკან დაბრუნება