1 2 3 »აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამები1. პროგრამის დასახელება: ფილოსოფია
ხელმძღვანელები: პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი, პროფ. დემურ ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

2. პროგრამის დასახელება: საქართველოს ისტორია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საქართველოს ისტორიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

3. პროგრამის დასახელება: ახალი და უახლესი ისტორია
ხელმძღვანელი: პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

4. პროგრამის დასახელება: ქრისტიანობის ისტორია
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი ქეთევან პავლიაშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქრისტიანობის ისტორიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

5. პროგრამის დასახელება: ძველი ენები და ცივილიზაციები
ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. გორდეზიანი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სიძველეთმცოდნეობის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

6. პროგრამის დასახელება: ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში
ხელმძღვანელები: ეკა ავალიანი, ვაჟა კიკნაძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

7. პროგრამის დასახელება: მედიევისტიკა
კოორდინატორი: პროფ. მურმან პაპაშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრი<
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

8. პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

9. პროგრამის დასახელება: ეთნოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეთნოლოგიის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

10. პროგრამის დასახელება: ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი, პროფესორი თამაზ გამყრელიძე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ლინგვისტიკის მაგისტრი
სასპეციალიზაციო გამოცდის საკითხები
საგნების ჩამონათვალი
სასწავლო კურსების კატალოგი

1 2 3 »