თსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის N 57 დადგენილებით
დამტკიცებული აკრედიტებული სადოქტორო პროგრამები1. პროგრამის დასახელება: ისტორია
კვალიფიკაცია: ისტორიის დოქტორი
სპეციალობა: ისტორია
პროგრამის კოორდინატორი: პროფ. ლევან გორდეზიანი

2. პროგრამის დასახელება: ანთროპოლოგია
კვალიფიკაცია: ანთროპოლოგიის დოქტორი
სპეციალობა: ანთროპოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან ხუციშვილი

3. პროგრამის დასახელება: ფილოლოგია
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის დოქტორი
სპეციალობა: თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება / შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა ( ლიტერატურული კომპარატივისტიკა ) / ლიტერატურული ურთიერთობები / თარგმანმცოდნეობა / ფოლკლორისტიკა / ქართული ბიბლიის ფილოლოგია / ქართული ლიტერატურის ისტორია / ქართველური ენათმეცნიერება / იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება / კლასიკური ფილოლოგია , ძველაღმოსავლური ფილოლოგია / ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია / ინგლისური ფილოლოგია / გერმანული ფილოლოგია / რომანული ფილოლოგია / სლავური ფილოლოგია / სკანდინავიური ფილოლოგია / არაბული ფილოლოგია / ირანული ფილოლოგია / თურქული ფილოლოგია / ებრაულ-არამეული ფილოლოგია / სომხური ფილოლოგია / ლექსიკოგრაფია / ასირიოლოგია.
პროგრამის კოორდინატორები: პროფ. ნანი გაფრინდაშვილი, ემერიტუს პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი

4. პროგრამის დასახელება: ფილოსოფია
კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის დოქტორი
სპეციალობა: ფილოსოფია
პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი, პროფ. დემურ ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე.

5. პროგრამის დასახელება: ხელოვნებათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე

6. სადოქტორო პროგრამის დასახელება: ამერიკისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი
სპეციალობა: ამერიკისმცოდნეობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი

7. სადოქტორო პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები
კვალიფიკაცია: კულტურის კვლევების დოქტორი
სპეციალობა: კულტურის კვლევები
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი

8. სადოქტორო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია
კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის დოქტორი
სპეციალობა: არქეოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

9. სადოქტორო პროგრამის დასახელება: რუსეთისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია: რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი
სპეციალობა: რუსეთისმცოდნეობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.მარინა გარიშვილი, ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი

10.პროგრამის დასახელება: ევროპული ლიტერატურა (ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა)
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის დოქტორი
სპეციალობა: ფილოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ირინა დარჩია, ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი ანა სონჩინი