აკრედიტებული  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები


პროგრამის ხელმძღვანელი: ზურაბ გაიპარაშვილი

  პროგრამის დასახელება: ტანსაცმლის დიზაინი ( IV საფეხური)    
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე


  პროგრამის დასახელება: კინო–ტელე რეჟისორი  (IV  საფეხური)   
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასისტ  პროფ .ლელა წიფურია


  პროგრამის  დასახელება: ტანსაცმლის დიზაინი (V საფეხური)  
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე


  პროგრამის დასახელება: კინო–ტელე რეჟისორი  (V  საფეხური)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ლელა წიფურია