2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციები

იხილეთ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩატარებული სამეცნიერო ექსპედიციების ანგარიშების პრეზენტაციის პროგრამა.
გამოქვეყნების თარიღი:2018-04-26 17:31:07