2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მუშაობის განრიგი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მიმართულებების მიხედვით მოქმედებს სტუდენტთა სამეცნიერო წრეები. ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს შეუძლიათ ჩაეწერონ მათთვის სასურველ სამეცნიერო წრეში, რისთვისაც უნდა მიმართონ წრის ხელმძღვანელ პროფესორს ელექტრონული ფოსტით ან დანართში მითითებულ მისამართზე. სამეცნიერო წრეების ჩამონათვალი და მათი ხელმძღვანელების საკონტაქტო ინფორმაცია იხილეთ   დანართში.

2015-16 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის განრიგი იხილეთ  დანართში.
გამოქვეყნების თარიღი:2016-10-05 11:40:06