2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მუშაობის განრიგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სტუდენტთა სამეცნიერო წრეების მუშაობის განრიგი

2016-17 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

ქართული ლიტერატურის ისტორიისა და ფოლკლორის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

სტუდენტთა ლინგვისტური წრე (მიმართულება: ქართული ენა)

კავკასიოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

საქართველოს ისტორიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ისტორიული მეცნიერების ისტორიის შემსწავლელი სტუდენტთა სამეცნიერო წრე (მიმართულება: ინტერდისციპლინური)

ახალი და უახლესი ისტორიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ხელოვნებათმცოდნეობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

არქეოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ეთნოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

კულტურის კვლევების სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

სტუდენტთა ინტერდისციპლინური სამეცნიერო წრე „მერმისი“

ინგლისური ფილოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

გერმანული ფილოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

რომანული ფილოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

რუსული ფილოლოგიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

აღმოსავლეთმცოდნეობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ამერიკისმცოდნეობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ფილოსოფიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე