საერთაშორისო კრებულები

აკადემიურ პერსონალსა და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური სთავაზობს საერთაშორისო კრებულების ნუსხას, რომელშიც პროფესორებსა და დოქტორანტებს საშუალება აქვთ გამოაქვეყნონ სამეცნიერო სტატიები. ჩამონათვალი პერიოდულად განახლდება. ფილოლოგია
 1. http://ijllnet.com/
 2. https://networks.h-net.org/node/73374/announcements/103394/dovetail-journal-2016-call-papers-phenomenology-literature
 3. http://interferenceslitteraires.be/en/node/514
 4. http://explore.tandfonline.com/page/ah/perspectives-studies-in-translatology-cfp
 5. მილანის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი Altre Modernità საგანგებო ნომერი: იდეოლოგიური მანიპულაცია აუდიო-ვიზუალურ თარგმანში. ISSN 2035-7680 2016. http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline
 6. https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/announcement/view/7

ხელოვნების ისტორია
სხვადასხვა ჰუმანიტარული დარგები
 1.  http://www.ijern.com/Call-for-Paper.php
 2. http://socialtheoryapplied.com/journal/index.php/journal
 3. http://en.ihuw.pl/institute/activity/international-cooperation 
 4. http://www.ijern.com/Call-for-Paper.php
 5. https://www.benjamins.com/#home
 6. http://www.peterlang.com/
 7. ირლანდიის სამეფო აკადემიის რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი:    ირლანდიური კვლევები საერთაშორისო ურთიერთობებში https://www.ria.ie/irish-studies-international-affairs

    ანთროპოლოგია

ისტორია
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

  http://thegnosisjournal.com/online/

    მოთხრობები და ფოტოები

  http://spurleditions.com/submissions/

    თარგმანები

  http://www.transomjournal.com/issue9/Issue9.html

 1. http://www.trans-int.org/index.php/transint
 2. http://translation-thirdreich-2016.univie.ac.at/registration/
გამოქვეყნების თარიღი:2016-10-07 12:04:35