2018 სემინარი ანთროპოლოგია

დოქტორანტი: თეონა კვანჭიანი
სემინარის სათაური: „თანამედროვე ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები“
ხელმძღვანელი: პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი
რეცენზენტი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი  სალომე ბახია-ოქრუშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 10 ივლისი 11:00 სთ./ თსუ მერვე კორპ. 204 კაბინეტი

დოქტორანტი: ქეთევან ციმინტია
სემინარის სათაური: „სამეგრელოში გავრცელებული ქართული ხალხური საკრავები“,
ხელმძღვანელი: პროფ. როლანდ თოფჩიშვილი
რეცენზენტი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ შოშიტაშვილი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 10 ივლისი 11:00 სთ./ თსუ მერვე კორპ. 204 კაბინეტი

დოქტორანტი: ანა ბენიძე
სემინარის სათაური: „ქუჩის ხელოვნება („სთრით არტი“), როგორც სოციალური პროტესტი ქ. თბილისის მაგალითზე“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი
რეცენზენტი: ანთროპოლოგიის დოქტორი თეა ქამუშაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 10 ივლისი 11:00 სთ./ თსუ მერვე კორპ. 204 კაბინეტი
გამოქვეყნების თარიღი:2018-07-09 12:00:27