2019 ფილოსოფია

დოქტორანტი: სოფიო ორმოცაძე
სემინარი სათაური:  ,,კრიტიკული აზროვნება-თანამედროვე სამყაროს გამოწვევა“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ნინო თომაშვილი
დრო/ადგილი:   2019 წლის 21იანვარი,  13:00 სთ., თსუ I კორპ., 212 აუდიტ.

დოქტორანტი: ოთარ ჭულუხაძე
სემინარი სათაური:  ,, ნიცშე, ქრისტე, ქრისტიანობა’’
ხელმძღვანელი:  პროფ. აკაკი ყულიჯანიშვილი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მამია სურმავა
დრო/ადგილი:   2019 წლის 21იანვარი,  13:00 სთ., თსუ I კორპ., 212 აუდიტ.

დოქტორანტი: ნიკოლოზ ცისკარიშვილი
სემინარი სათაური:  ,,გოეთეს ,,ფაუსტის’’ მეფისტოფელი, როგორც არარსი“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
დრო/ადგილი:   2019 წლის 21იანვარი,  13:00 სთ., თსუ I კორპ., 212 აუდიტ. 

დოქტორანტი: სოფიო ორმოცაძე
სემინარის სათაური:  ,,ბედნიერების ფენომენი თანამედროვე სამყაროში“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მამუკა დოლიძე
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
დრო/ადგილი:   2019 წლის 22 თებერვალი,  13:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 212 უდიტ.

დოქტორანტი: სოფიკო ახალაძე
სემინარის სათაური:  ,,მ. ბახტინი- ,,უ-ალიბობა ყოფიერებაში“
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მამია სურმავა
დრო/ადგილი:   2019 წლის 22 თებერვალი,  13:00 სთ., თსუ I კორპუსი, 212 უდიტ.
გამოქვეყნების თარიღი:2019-01-16 18:41:32