2018 - სემინარები - არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია

დოქტორანტი:  ნიკოლოზ ვანიშვილი
სემინარის სათაური: "საქართველოს და ესპანეთის არქეო-პალეონტოლოგიური ძეგლებიდან პლეისტოცენური მაჩვზღარბების ნამარხი მასალების რევიზია და შედარებითი ანალიზი"
ხელმძღვანელი: ვახტანგ ლიჩელი, დავით ლორთქიფანიძე
რეცენზენტი: ხათუნა მიქაძე
დრო/ადგილი:  2018 წლის 22 თებერვალი, 12:00 სთ., თსუ I კორპ. აუდიტ. 218

დოქტორანტი:  ელიზბარ წკრიალაშვილი
სემინარის სათაური: "Homo naledi-ს ადგილი ადამიანის გენეალოგიურ ხეზე“
ხელმძღვანელები: პროფ.  ვახტანგ ლიჩელი, დავით ლორთქიფანიძე
რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია
დრო/ადგილი:  2018 წლის 22 თებერვალი, 12:00 სთ., თსუ I კორპ. აუდიტ. 218

დოქტორანტი: დავით ნასყიდაშვილი
სემინარის სათაური: „დარიალის ციხე“
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: ასოც. პროფ. ზვიად კვიციანი
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 თებერვალი, 13:00 სთ.,  თსუ I კორპ. 219 აუდიტ.

დოქტორანტი: ანა თეთრუაშვილი
სემინარის სათაური: "ქვის ხანის ადამიანის საკვები რაციონი". 
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი, თანახ. ისტ. მეცნ. კანდ. ქეთევან ესაკია.
რეცენზენტი: ისტ. მეცნ. დოქტორი გურამ გრიგოლია 
დრო/ადგილი: 2018 წლის 17 იანვარი, 13:30 სთ.  თსუ Iკორპ. 218 აუდიტ. 

დოქტორანტი: გვანცა ვაჩაძე
სემინარის სახელწოდება - “პალეოლითის ხანის  ხელოვნება დასავლეთ ევროპის არქეოლოგიური ძეგლების მაგალითზე (ფერწერა, სკულპტურა, მუსიკალური ქცევა)”
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი 
რეცენზენტი - გურამ გრიგოლია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დრო/ადგილი - 2018 წლისა 17 იანვარი, 12:30 სთ., თსუ I კორპ. 218 აუდიტ.,

დოქტორანტი: ნიკოლოზ ვანიშვილი
სემინარის სათაური: „აღმოსავლეთ საქართველოს გვიანოლიგოცენური ზღვის ძუძუმწოვრები და იქთიოფაუნა"​
ხელმძრვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი
რეცენზენტი: გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ხათუნა მიქაძე
დრო/ადგილი: 2018 წლის 27 ივნისი, 16:00 სთ., თსუ I კორპ. 203 აუდიტ.

გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-21 17:39:06